Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. balandžio 20 d., Nr. 8 (299)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Prelato Stasio Žilio tapybos darbų paroda

Prel. Stasys Žilys 2014 metais
Roberto Dačkaus (lrp.lt) nuotrauka

Žemaičių vyskupystės muziejaus
skyriaus vedėjas Antanas Ivinskis
apžvelgia tapybos darbus

Apie prelato Stasio Žilio
gyvenimo ir kūrybos kelią
pasakoja mons. Petras Šiurys

Kovo 23 dieną Varniuose, Žemaičių vyskupystės muziejuje, kuris įsikūręs buvusios Varnių kunigų seminarijos pastate, buvo atidaryta prelato Stasio Žilio tapybos darbų paroda. Prel. S. Žilys yra nupiešęs ir nutapęs šimtus darbų, kurie dėl kunigo dosnumo yra išdovanoti po visą pasaulį. Personalinės jo darbų parodos buvo surengtos Italijoje, Kanadoje, Lietuvoje. Šioje parodoje eksponuojamus darbus autorius dovanojo Telšių vyskupijai.

Parodos atidarymo metu susirinkusiuosius pasveikino ir įžanginį žodį tarė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Plačiau apie prelato gyvenimo ir kūrybos kelią papasakojo buvęs Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius mons. Petras Šiurys. Muziejaus skyriaus vedėjas Antanas Ivinskis apibūdino eksponuojamus tapybos darbus bei juose atsispindinčias įžvalgas. Renginyje dalyvavo Varnių parapijos klebonas kan. Domas Gatautas, autoriaus vaikystės laikų pažįstama, poetė, pedagogė Teresė Rubšytė-Ūksienė, Šilalės rajono savivaldybės atstovai bei gausus būrys vietinių gyventojų.

Prel. S. Žilys gimė 1924 m. rugsėjo 24 d. Žemaitijoje, Dargalių kaime, netoli Šilalės. 1943 metais įstojo į Telšių kunigų seminariją. Vėliau karo buvo nublokštas į Vokietiją, iš ten išvyko į Italiją, studijavo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete. 1948 m. gruodžio 18 d. Romoje S. Žilys buvo įšventintas kunigu. 1951–1957 metais dirbo Kanadoje, Amos vyskupijoje, kurijos sekretoriumi, vicekancleriu. Grįžęs į Romą, Popiežiškajame Grigaliaus universitete apsigynė teologijos daktaro disertaciją. 1962–1992 metais dirbo Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos archyvaru. 1959 metais buvo paskirtas Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektu, vėliau šiol kolegijos dvasios tėvu.

Prel. S. Žilys yra vadinamas šv. popiežiaus Jono Pauliaus II mokytoju, nes jam ruošiantis vizitui į Lietuvą, mokė lietuvių kalbos, vertė jo kalbas bei homilijas į lietuvių kalbą.

Prelatas rašo eilėraščius, keletas jų tapo religinėmis ir liturginėmis giesmėmis. Yra išleidęs teologines knygas „Gyvenimo šaltiniai“ ir „Gyvoji liturgija“.

Prel. S. Žilys apdovanotas LDK Gedimino ordino medaliu, „Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde“, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

Buvęs užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis yra pasakęs: „Prelatas S. Žilys savo veikla ir pasišventimu Lietuvai yra tapęs sektinu pavyzdžiu ne tik Popiežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje Romoje studijuojantiems kunigams, bet ir visiems, kurie su juo yra bent trumpam susitikę“.

P.Š.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija