Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. liepos 7 d., Nr. 13 (280)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Netektis

A†A kun. jubil. Jonas SURVILA

(1925 09 15–1950 09 24–2017 06 27)

Birželio 27 dieną, eidamas 92-uosius metus, Marijampolėje mirė Kauno arkivyskupijos kunigas jubiliatas Jonas Survila. Jis gimė 1925 metų rugsėjo 15 dieną Raseinių apskrityje, Girkalnio vienkiemyje, Girkalnio parapijoje, Jurgio Survilos ir Pranciškos Daukšaitės-Survilienės šeimoje. Nuo pat mažens iš savo tėvų išmoko mylėti Dievą ir Jį garbinti. Dar būdamas mažas Jonukas išėjo pas svetimus žmones ganyti bandos. Ketverius metus ganydamas bandą, kaip jis pats rašo autobiografijoje, neužmiršdavo maldos, ypač sekmadieniais. 1933 metais Jonas Survila pradėjo lankyti Girkalnio pradinę mokyklą, o ją baigęs, 1939 metais, įstojo į saleziečių gimnaziją Vytėnuose. Tačiau kaip tik tuo metu Lietuvoje vyko pokyčiai, susiję su sovietine okupacija, todėl pasimokius Vytėnuose tik metus Jonui teko persikelti į Raseinių gimnaziją. Ją baigė 1946 metais. Įdiegtas šeimoje pamaldumas vedė Joną link kunigystės, todėl, baigęs gimnaziją, 1946 metais, jis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Dar nebaigęs seminarijos, 1950 m. rugsėjo 24 d., J. Survila buvo įšventintas kunigu, o baigęs seminarijos kursą 1951 metais paskirtas Radviliškio parapijos vikaru. Radviliškyje kunigas Jonas išbuvo dvejus metus, o paskui perkeltas vikaro pareigoms į Šiaulių Šv. Jurgio parapiją. 1954 metų rudenį kun. J. Survila skiriamas klebonu į Būdvietį Lazdijų rajone. Šio paskyrimo iš pradžių jaunasis kunigas savotiškai baiminosi, nes, būdamas silpnų akių (ši liga jį vargino visą gyvenimą), abejojo, ar Būdviečio klebonijoje bus elektra, nes būtų pavojus visiškai sugadinti akis. Tačiau, šias abejones išreikšdamas vyskupijų valdytojui, pabrėžė, kad nuo pat kunigystės pradžios turi nusistatymą eiti ten, kur bus siunčiamas. Jau vėliau, kalbėdamas apie savo gyvenimą, jis prisimindavo šį epizodą ir sakydavo, kad Būdvietyje atrado nuostabių žmonių, ir ten praleisti metai buvo patys laimingiausi jo kunigystės kelyje. Iš tikinčiųjų jis irgi susilaukė to paties jautraus atsako. Būdvietyje kun. J. Survila klebonavo 11 metų. 1965-ųjų liepos mėnesį jis skiriamas Margininkų parapijos administratoriumi, tačiau atrodo, kad ten įsikurti nespėjo, nes jau rugsėjo pradžioje gavo paskyrimą tapti Vosiliškio parapijos administratoriumi. Vosiliškyje kun. J. Survila darbavosi beveik 13 metų. 1978 metais jis skiriamas Pagirių parapijos klebonu. Visą tą laiką kunigas Jonas ištikimai ir rūpestingai tarnavo tikintiesiems, parodydamas jautrumą jų rūpesčiams, nevengė išsakyti savo susirūpinimo dėl sielovados aktualijų ir vyskupams, kurie su dėkingumu priimdavo šio paprasto ir drauge jautraus kunigo pastebėjimus. Pagiriuose kun. J. Survila klebonavo dešimt metų, tačiau jo sveikata vis silpo. Paties prašymu 1988 metais buvo atleistas iš Pagirių klebono pareigų ir paskirtas Kėdainių Šv. Jurgio parapijos altaristu vikaro teisėmis. Ten gyvendamas pagal savo išgales uoliai tarnavo tikintiesiems. 1997 metais jam buvo pripažintas invalidumas dėl regėjimo sutrikimų. Kunigui Jonui darėsi vis sunkiau laikytis tos nuostatos, kurią jis turėjo nuo pat seminarijos baigimo, vadindamas knygą būtiniausiu kunigo gyvenimo įrankiu. Beveik nebegalėdamas skaityti, jis atmintinai išmoko Mišių tekstus, kad galėtų ir toliau patarnauti žmonėms. Visuomet gero būdo, šviesios nuotaikos kunigas Jonas savo asmeniu rodė Gerojo Ganytojo pavyzdį. Tais metais jis buvo paskirtas rezidentu Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje. 2007 metais jis išvyko į Marijampolę ir ten apsigyveno Specialiuosiuose globos namuose. Beveik iki mirties kun. J. Survila išlaikė aiškią sąmonę, išgyvendamas savo kunigiškąjį pašaukimą su dėkingumu ir ištikimybe Viešpačiui.

Kun. J. Survila nesukaupė jokių didelių turtų, nes, kaip jis pats rašo testamente, juos išdalijo bažnyčių statyboms ar remontams, tačiau visuomet švietė savo dvasia ir nuoširdumu.

Kun. J. Survila buvo pašarvotas Marijampolės specialiųjų globos namų koplyčioje. Jo laidotuvės vyko birželio 28 dieną. 9 valandą. Marijampolės specialiuosiuose globos namuose aukotos šv. Mišios, po jų velionio palaikai išlydėti į jo tėviškę Girkalnį. 13 valandą Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčioje Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas vadovavo laidotuvių šv. Mišių koncelebracijai ir pasakė homiliją. Šv. Mišias koncelebravo 19 kunigų. Po šv. Mišių kun. J. Survila atlydėtas į bažnyčios šventorių. Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė kun. Juozapas Vaicekauskas.

Kauno arkivyskupijos kurija
Ričardo Šaknio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija