Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. liepos 5 d., Nr. 13 (304)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Netektis

A†A kun. Chuanas Alechandras
(Juan Alejandro) Dielinikaitis

(1945 04 19–2003 05 18–2018 06 17)

Birželio 17 dieną Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose mirė Vilkaviškio vyskupijos kunigas Chuanas Alechandras (Juan Alejandro) Dielinikaitis. Jis gimė 1945 m. balandžio 19 d. lietuvių Josefos Gudmonas ir Jono Dielinikaičių išeivių šeimoje Buenos Airėse, Argentinoje. Chuanas Argentinos sostinėje baigė mokyklą, ten pat įgijo elektronikos inžinieriaus diplomą. Vėliau pagal specialybę dirbo Argentinoje ir Brazilijoje. Pašaukimą kunigystei jautė dar ankstyvoje jaunystėje. Tačiau šeimos aplinkybės neleido greitai šio troškimo įgyvendinti, nes anksti mirė mama, reikėjo rūpintis sergančiu tėvu. Po tėvo mirties, atsiliepdamas į Viešpaties kvietimą, įstojo į Šventųjų Apaštalų kolegiją ir seminariją Konektikuto valstijoje (JAV). Ją baigęs, 2003 m. gegužės 18 d., vyskupo Pauliaus A. Baltakio OFM įšventintas kunigu bei įkardinuotas į Vilkaviškio vyskupiją. Iš jos buvo kilę abu kunigo Chuano tėvai. Pašventintas kunigu, Ch. A. Dielinikaitis kelerius metus darbavosi lietuvių sielovadoje Brukline (Niujorkas) ir San Paule. 2010 metais kunigas Chuanas nusprendė persikelti gyventi į Lietuvą. Apie ją buvo sakęs: „Kažkaip Lietuvą aš myliu labiau negu kurį kitą kraštą. Mano gyslomis teka lietuviškas kraujas. Jeigu bus galimybė, norėčiau pasilaidoti ten, iš kur yra kilę mano tėvai“.

Vilkaviškio vyskupijoje kunigišką tarnystę atliko šiose parapijose: nuo 2010 07 02 buvo Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras; nuo 2011 06 19 – Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas. Pablogėjus sveikatai, nuo 2016 metų vasario kunigas Chuanas apsigyveno globos namuose Marijampolėje.

Dėkojame kun. Ch. A. Dielinikaičiui už kunigišką tarnystę išeivijoje ir Vilkaviškio vyskupijoje. Jis džiaugėsi grįžęs į tėvų kraštą, savo malda bei darbu kiek jėgos leido paliudijo iš tėvų gautą tikėjimą, skelbdamas Evangeliją ir patarnaudamas šio krašto žmonėms.

Birželio 18 dieną Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų koplyčioje šv. Mišias už mirusįjį aukojo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kan. Deimantas Brogys ir šiuose namuose gyvenantys kunigai. Pamokslą sakė generalvikaras. Paskui mirusiojo palaikai pervežti į Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią. Birželio 19 dieną Sangrūdos bažnyčioje laidotuvių šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo beveik dvi dešimtys kunigų. Homiliją sakė vyskupas. Po šv. Mišių mirusysis atlydėtas prie kapo. Atsisveikinimo žodį tarė iš šios parapijos kilęs kan. Deimantas Brogys. Kun. Ch. A. Dielinikaitis palaidotas Sangrūdos bažnyčios šventoriuje. Visiems, palydėjusiems į amžinojo poilsio vietą buvusį šios parapijos kleboną, dėkojo dabartinis klebonas kun. Mindaugas Smetonis.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Pagal Vilkaviškio vyskupijos kurijos informaciją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija