„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2018 m. kovo 23 d., Nr. 1 (68)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Keli jubiliejai vienoje šeimoje

Devynis vaikus užauginę Emilija
ir Aloyzas Kuodžiai dabar turi dvidešimt
vaikaičių ir keturis provaikaičius

Vieną šeštadienį gausi šilagaliečių Emilijos ir Aloyzo Kuodžių šeima ir graži giminė rinkosi į Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedrą, kurioje kun. Rimantas Kaunietis aukojo šv. Mišias, skirtas garbingam Emilijos Kuodienės 80-mečio jubiliejui, dukros Virginijos, gyvenančios JAV, 50-mečiui ir sūnaus Jono, gyvenančio Kaune, 40-mečiui.

Šešis vaikus turėjusioje šeimoje, Biržų krašte, augusi Emilija ir iš perpus mažesnės šeimos kilęs Aloyzas prisipažįsta, kad kurdami šeimą neplanavo turėti tiek daug vaikų. „Nieko neplanavome“, – kalba jubiliatė Emilija: „Kiek Dievas duos, tiek ir auginsime, čia Jo planai buvo, ne mūsų, mes – tik tarpininkai“.

Jaunystėje Aloyzas dirbo elektriku, Emilija buvo siuvėja, tačiau išėjus į kolūkio darbus, siuvimą teko pamiršti, turėjo rūpintis šeima, vaikais, kurie maži būdami ir sirgdavo, ir išdykaudavo. Devynių vaikų susilaukę Kuodžiai, visus juos užaugino dorais žmonėmis, išmokslino ir išleido į savarankišką gyvenimą. Dievulis dovanojo jų šeimai net dvidešimt vaikaičių ir keturis provaikaičius. Jie visi dalyvavo šv. Mišiose ir susirinko prie jubiliejinio stalo „Šermuto“ restorane. Šventinį stalą laimino kun. R. Kaunietis.

80 baltų rožių puokšte vaikai sveikino brangią mamą, vadindami ją mamyčiuku, dukrai Virginijai įteikta 50 ir sūnui Jonui – 40 raudonų rožių. Nuoširdžiausiais giminių, draugų ir artimųjų palinkėjimais, dainomis ir muzika buvo papuošta jubiliatų šventė.

Gausi gerbiama Kuodžių šeima Šilagalyje išsiskiria pamaldumu. Dar su paaugliais vaikais visos šeimos kelionės buvo po atlaidus, šventas vietas ir mirusių kunigų palydėjimus į paskutinę kelionę, todėl iš mažesnių vaikų buvo tyčiojamasi mokykloje, dėl savo pažiūrų jie atlaikė ne vieną išpuolį. Viena dukra pasišventė tarnystei vienuolyne. Lietuvai tapus nepriklausoma ir vaikams palikus tėvų namus, Aloyzo potraukis keliauti po pasaulį įgavo platesnį mastą. Šventų vietų lankymas turi įtakos jų gyvenimui ir šeimos tvirtumui. „Pabuvojęs šventose vietose, jaučiuosi lyg paukštis, pakylėtas ant sparnų“, – pasakoja Aloyzas. Jis ne kartą leidosi į tolimiausias piligrimines keliones. Bosnijoje ir Hercegovinoje esančioje Medžiugorjėje, kur, kaip tvirtinama, apsireiškusi Švč. Mergelė Marija, šilagalietis lankėsi net tris kartus. Du sykius vyras buvo Prancūzijos Lurde, Fatimoje Portugalijoje, po kelis kartus – šventomis laikomomis Lenkijos vietose, ne kartą viešėjo Vatikane.

Didžiausią įspūdį Aloyzui padarė vienais metais Vatikane sutiktos Kūčios ir Kalėdos, Popiežiaus Jono Pauliaus II specialiai įsteigtas vienuolynas piligrimams ir specialiai paruoštos vaišės.

Nepriklausomybės metais Emilija ir Aloyzas Kuodžiai apdovanoti už gausią ir gražiai išauklėtą šeimą prezidento Valdo Adamkaus medaliu. Tada į prezidentūrą sugužėjo visa graži A. ir E. Kuodžių šeima.

Šiemet, prieš Šv. Kalėdas Aloyzas švęs 75-ąjį jubiliejų. Jis be galo aktyvus Šilagalio kultūros centro „Šarmos“ folklorinio kolektyvo dalyvis. Kartu su žmona Emilija per visą Gavėnią su gretimų kaimų giesmininkais ir panevėžiečiais gieda giesmes, skirtas Kristaus nueito kančios kelio apmąstymams. Gegužę giedamos Mojavos, skirtos Mergelės Marijos garbei, giesmės, o birželį šlovinama Kristaus širdis.

Tai – labai graži, nuoširdi ir draugiška šeima, pavyzdys daugeliui kitų. Visi vaikai, išskyrus vieną dukrą, ir vaikaičiai gyvena ir dirba Lietuvoje ir neieško laimės svetur. Nors su tėvais nebegyvena, bet tėvų namai dažnai pilni vaikaičių, provaikaičių ir suaugusių vaikų klegesio. Jie visi čia labai laukiami ir mylimi. Kiekvienas, užėjęs į svečius, neišeis nepavaišintas, jų dosnumui ir nuoširdumui nėra ribų.

Iš visos širdies, linkiu E. ir A. Kuodžių šeimai sulaukti dar daug gražių, brandžių jubiliejų, te visus jų gyvenimo kelius lydi Aukščiausiojo palaima ir Švč. Mergelės Marijos globa.

Jonas Mališauskas,
Šilagalio kultūros centro vadovas

Zitos Petronienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija