„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. lapkričio 17 d., Nr.11 (216)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Išgirsti Viešpaties balsą

Šventojo Tėvo kreipimasis į Kanados jaunimo forumą

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus tarp jaunų
argentiniečių Romos Šv. Petro aikštėje

Šventasis Tėvas Vašingtone
su lietuvaite Enija Dovidonyte (kairėje)
ir kitais vaikais per 2015 metų vizitą
Jungtinėse Amerikos Valstijose

Pasirengimas Sinodo asamblėjai

Vykstant intensyviems pasirengimams popiežiaus Pranciškaus sušauktam jaunimo sielovados temai skirtam Vyskupų Sinodui, kuris turėtų įvykti 2018 metų spalį, įvairiose šalyse organizuojami atitinkami debatai, kuriuose dalyvauja jaunieji katalikai ir jų ganytojai. Kaip tik tokį forumą spalio 22 dieną Toronte surengė plačiai žinomas kunigo Tomo Rozikos (Thomas Rosica) vadovaujamas Kanados katalikų televizijos kanalas „Druska ir šviesa“ („Salt and Light“ – „Sel et Lumiere“), savo laidas transliuojantis toje šalyje valstybinėmis anglų ir prancūzų kalbomis. Plataus tarptautinio dėmesio susilaukusiame pokalbyje apie tikėjimą ir pašaukimą, kaip tai numatyta būsimosios Vyskupų Sinodo asamblėjos darbotvarkėje, dalyvavo įvairių pasaulietinių profesijų jaunieji kanadiečiai, studentai, seminaristai, vienuolijų novicijai ir Kanados katalikų vyskupai.

Specialiai į Toronte vykusį forumą iš Vatikano atvykęs Popiežiškosios pasauliečių šeimos ir gyvybės kongregacijos prefektas kardinolas Kevinas Farelas (Kevin Farrell) pripažino, kad jaunų žmonių balsas turi būti išgirstas, jeigu mes norime tikro Bažnyčios atsinaujinimo. „Mums realiai reikia išgirsti jūsų balsą, jeigu norime, kad bažnytinis gyvenimas nebūtų toks kaip iki šiol“, – sakė kardinolas K. Farelas susitikimo dalyviams. Bažnyčiai reikia pozityvių pokyčių, žvelgiant į ateitį, todėl ji turi išgirsti, ko trokšta jaunosios širdys, aiškino naujosios Šventojo Sosto dikasterijos vadovas. Rengiantis būsimajai Vyskupų Sinodo asamblėjai, Vatikane buvo publikuotas klausimų sąrašas, kad jaunieji pasaulio katalikai galėtų pasidalinti savo žiniomis apie dabartinį gyvenimą ir jo įvairaus pobūdžio problemas, apie tai, kaip jie priima Jėzaus Kristaus mokymą ir tikėjimo pagrindus šiandienos permainų ir iššūkių kontekste.

Tie klausimai dabar išsamiai aptariami ir diskutuojami pasaulio vyskupijose veikiančiose jaunimo organizacijose, jaunų žmonių sielovados struktūrose, kitose grupėse bei individualia tvarka. Atsakymai su pastabomis ir siūlymais yra siunčiami Vyskupų Sinodo sekretoriatui. Šios institucijos generalinis sekretorius kardinolas Lorensas Baldiseris (Lorenzo Baldisseri) dar liepą yra pranešęs, kad jau gauta 60 tūkstančių atsakymų ir tokia gausa rodo, kad būsimasis Sinodas turi didelį jaunų žmonių susidomėjimą. Vatikaną pasiekę atsakymai bus nuodugniai apsvarstyti ir panaudoti sudarant būsimojo ganytojų susitikimo Darbo dokumentą (Instrumentum laboris). Spalio 4 dieną vykusioje bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus pranešė, kad, papildant pasirengimus būsimajai Vyskupų Sinodo asamblėjai, kurios tema – „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“, 2018-ųjų kovo 19–24 dienomis Romoje organizuojamas didelis priešsinodinis jaunų žmonių susitikimas. „Ruošdamasi tai Sinodo asamblėjai, Bažnyčia nori įsiklausyti į jaunimo balsą, jausmus, tikėjimą, taip pat į abejones ir kritiką“, – sakė Šventasis Tėvas. Kovo mėnesį vyksiančio jaunimo susitikimo išvados irgi bus perduotos Sinodo tėvams.

Ganytojiško palydėjimo reikšmė

Panašiai kaip Kanados katalikų televizijos forume į susitikimą Romoje bus pakviesti jaunimo bažnytinių asociacijų ir sąjūdžių nariai, studentai ir vyresnių klasių moksleiviai, jauni darbininkai, sporto ir meno atstovai, savanoriai ir skurdą nepritekliuose kenčiantys jauni žmonės bei seminaristai ir jauni vienuoliai. Juos lydės ganytojai ir dvasiniai vadovai, kurių buvimas yra svarbus, pradedant jauniems žmonėms priimti reikšminguosius gyvenimo sprendimus. Priešsinodinis susitikimas Romoje bus užbaigtas Verbų sekmadienį Šv. Petro aikštėje popiežiaus Pranciškaus aukojamomis šv. Mišiomis. Verbų sekmadienį tradiciškai yra švenčiama Pasaulinė jaunimo diena, kurios tema ateinantiems metams parinkta pagal Šv. Luko evangelijoje atpasakotą Viešpaties angelo padrąsinimą Dievo Sūnaus Motina parinktai Nazareto mergelei: „Nebijok, Marija, turi radai malonę pas Dievą“ (Lk 1, 30). Be abejonės, jaunų žmonių atstovai bus pakviesti dalyvauti ir Vyskupų Sinodo asamblėjoje ir ten jiems taip pat bus suteikta galimybė pasisakyti.

Žinoma, čia kalbama apie balsą tinkamai katechizuotų ir sąmoningų jaunųjų katalikų, kad jais negalėtų manipuliuoti tam tikros infiltruotos jėgos, norinčios radikaliai pakeisti Bažnyčios doktriną, liberalizuoti požiūrį į Dievo apreikštas amžinąsias tikėjimo tiesas. Kaip tik toks pavojus buvo iškilęs 2015 ir 2016 metų šeimos sielovadai skirtose Vyskupų Sinodų asamblėjose svarstant sudėtingus ir jautrius santuokos ir šv. Komunijos priėmimo klausimus. Todėl su jaunaisiais žmonėmis vykstančiame dialoge toks aktualus yra išmintingas ganytojiškas vadovavimas, skatinant atpažinti sieloje Viešpaties balsą. Būtent tai pabrėžė ir Šventasis Tėvas kreipdamasis į iš Vatikano transliuotą video žinią į minėto Kanadoje vykusio televizijos forumo dalyvius. Jis priminė Šv. Jono evangelijoje užrašytą paties Jėzaus atsiliepimą į pirmųjų Jo mokinių klausimą: „Mokytojau, kur gyveni?“ Atsakymas buvo labai aiškus: „Ateikite ir pamatysite“. Panašiai Išganytojas kreipia savo kviečiantį žvilgsnį į kiekvieną tikintįjį, pirmiausia entuziazmo kupinus jaunus žmones, kviesdamas ateiti pas Jį.

„Brangūs jaunieji žmonės, ar sutikote šį žvilgsnį? Ar išgirdote šį balsą? Ar pajutote postūmį pakilti ir leistis į kelią? – klausė popiežius Pranciškus. – Esu įsitikinęs, kad nepaisant pasaulyje vyraujančio kurtinančio triukšmo, šis kvietimas rezonuoja jūsų sielose, kad atverstų jas pilnam džiaugsmui. Tai taps įmanoma, kai palydimi patyrusių vadovų pradėsite eiti jūsų gyvenimui skirto Dievo plano atpažinimo keliu“. Šventasis Tėvas pabrėžė, kad Dievas tikrai turi planą kiekvienam, ir jeigu gyvenimo kelias dažnai būna paženklintas pavojais bei suklupimais, Jis su begaliniu gailestingumu yra pasirengęs ištiesti ranką, padėti atsikelti ir toliau žengti į priekį. Pasauliui ir Bažnyčiai labai reikia tokių Viešpaties balsą išgirstančių ir savo pašaukimą atpažįstančių ryžtingų jaunų žmonių, kurie neišsigąstų sunkumų ir iššūkių akivaizdoje nesustotų, bet įveiktų iškilusias kliūtis. Jie turi atvirai ir nuoširdžiai žvelgti į tikrovę, nepasiduoti ir atmesti kiekvieną neteisingumo bei smurto apraišką, stengtis, kad nebūtų sutryptas nė vieno asmens, net paties silpniausio, žmogiškasis orumas.

Palaistyti pasaulį džiaugsmu

Akcentuodamas bendruomeniškos ir solidarios veiklos svarbą, popiežius Pranciškus jauniesiems kanadiečiams aiškino, jog kada žmonės darbuojasi vieningai, stengiasi, kad kiekvienam būtų geriau, aplinka atsiskleidžia visu grožiu ir palankumu toms pastangoms. Todėl jaunimui reikia išlaikyti jam būdingą entuziazmą ir teisingumą, neleisti, kad pasaulis būtų griaunamas tų, kurie neturi jokių skrupulų ir galvoja apie kitų išnaudojimą siekdami sau naudos. Šventasis Tėvas kvietė jaunuosius žmones užlieti tas vietas, kuriose jie gyvena, jaunatviškam amžiui būdingu tauriu džiaugsmingu nusiteikimu. „Reikia palaistyti pasaulį ir istoriją džiaugsmu, kuris kyla iš Evangelijos, iš susitikimo su vienu Asmeniu, Jėzumi, kuris jus sužavėjo ir patraukė būti kartu su Juo“. Taip kalbėdamas popiežius Pranciškus drąsino forumo dalyvius „neleisti, kad kas užtemdytų ir užgesintų tą šviesą, kurią Kristus įžiebė jūsų veiduose ir širdyse“.

Jaunieji katalikai turi palaikyti solidarius ryšius su bendraamžiais visame pasaulyje iki pačių pakraščių ir tą draugystę stiprinti tarpusavio pasitikėjimu bei atvirumu. Pabrėžtinai nurodęs, jog negalima statyti atskiriančių fizinių ir dvasinių sienų, Šventasis Tėvas kvietė tame bendravime tiesti tiltus planetoje nuo vieno iki kito okeano, kaip tai yra su Kanados teritorija, kuri tęsiasi nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno. Jis reiškė įsitikinimą, kad tokioje sąveikoje jaunų žmonių širdys neliks abejingos ir uždaros daugelio bendraamžių pagalbos šauksmui, ypač tų kenčiančių, kurie neturi laisvės, oraus darbo, galimybės mokytis ir studijuoti ar tiesiog neranda prasmės savo gyvenimui. „Pasikliauju jūsų pasirengimu padėti, jūsų įsipareigojimu ir gebėjimu atremti didžiuosius iššūkius, drąsiai žvelgti į ateitį ir žengti lemiamus žingsnius atsinaujinimo kelyje“, – tvirtino popiežius Pranciškus.

Atidžiai išklausyto kreipimosi pabaigoje jis dar kartą paragino jaunuosius žmones leisti Kristui juos pasiekti, jiems kalbėti, juos apkabinti, paguosti, gydyti žaizdas, išsklaidyti abejones ir baimes. „Tada būsite pasirengę tam nuostabiam gyvenimo nuotykiui, tai brangiai, tiesiog neįkainojamai dovanai, kurią Dievas kiekvieną dieną įdeda į jūsų rankas“, – sakė Šventasis Tėvas. Jis pridėjo, kad Jėzų reikia pasitikti maldoje, savo gyvenimą patikint Jo gailestingajai meilei ir tada tikėjimas taps šviesiu dosnumo ir džiaugsmo liudijimu, sekant Viešpačiu ten, kur Jis veda. Popiežius Pranciškus patikėjo jaunuosius katalikus Marijos, jaunos Nazareto mergaitės, į kurią Dievas pirmiausia nukreipė mylintį žvilgsnį, globai, kad ji vadovautų džiaugsmingam ir kilniam patvirtinimui: „Štai aš“ (Lk1, 38).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija