„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. lapkričio 17 d., Nr.11 (216)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Savaitgalis su „Ateities spindulėliais“

Stasė Eitavičienė

Mažosios akademijos dalyviai
su vysk. Jonu Kaunecku
ir kun. Algiu Neverausku

Vakaro linksmybės su „Žemynos“ ansambliu
Autorės nuotraukos

Vabalninkietė Šarūnė Morkūnaitė davė įžodį

Dalyviai susikaupę klausosi
vadovų nurodymų. Dešinėje –
kun. Algis Neverauskas

Biržiečiai, Mažosios akademijos
dalyviai su mokytoja Rasa Stanulevičiene

Mažosios akademijos vadovai
studentai prisistato dalyviams

Vyskupo Kaunecko katechezė

Spalio 27–29 dienomis Biržuose vyko Mažoji moksleivių ateitininkų akademija „Santuoka – žemei sutvirtinti, dangui pasiekti“. Šio renginio dalyviai, 7–12 klasių moksleiviai iš Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Biržų, Vabalninko, Pandėlio, gilinosi į santuokos ir šeimos prasmės klausimus, sportavo, meldėsi ir pramogavo. Akademijai vadovavo studentė ateitininkė Goda Kotryna Užpelkytė, jai talkino studentai savanoriai Laurynas, Goda, Donatas, Saulė ir Eglė, o patalpas jų gyvenimui ir veiklai geranoriškai suteikė Kaštonų pagrindinė mokykla.

Ši trijų dienų programa buvo sudaryta taip, kad laiko užtektų visai numatytai veiklai, bet jo neliktų tuščiam dykinėjimui ar katalikiškai organizacijai netinkamiems prasimanymams. Jau pirmąjį vakarą komendantu paskirtas Laurynas Būda paskelbė griežtas akademijos taisykles – nerūkyti, nevartoti alkoholio, laikytis dienotvarkės, nesikeikti, nepalikti mokyklos patalpų be vadovų leidimo, pasiruošti bei tinkamai apsirengti kasdienėms šv. Mišioms... Buvo įdomu stebėti, kaip pagal savo amžių maištingi paaugliai besąlygiškai paklūsta šioms taisyklėms galbūt ir dėl to, kad akademijos vadovai, nors nedaug vyresni už savo auklėtinius, elgėsi nepriekaištingai, o taisykles pateikė linksmai, bet neleidžiančiu prieštarauti tonu. Tiesa, su kai kuriais dalyviais Laurynui visgi teko padirbėti asmeniškai.

Penktadienio vakaras, jaunimui įsikūrus mokykloje, prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Jas aukojo klebonas kun. Algis Neverauskas. Kunigo homilija buvo apgalvota įžanga į akademijos temą – klebonas kalbėjo apie meilę ir pasiaukojimą, be kurių negali sėkmingai gyventi nė viena šeima. „Mes į šį žodį sutalpiname daug prasmių: seksą, susižavėjimą, bet Jėzus jo esmę skleidžia pats – nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jo mirtis ant kryžiaus – didžioji meilė tam, kad mes turėtume gyvenimą, o išmokti mylėti ir pasiaukoti – viso mūsų gyvenimo uždavinys, – sakė kunigas. – Mylėti vienas kitą nėra laisvas pasirinkimas, bet Jėzaus įsakymas. Išmokti atsisakyti savo puikybės, atsižadėti kažko, kad kitas būtų laimingesnis, – sunkus uždavinys, bet turime to siekti visi“, – kvietė ir ragino klebonas.

Vakaro programoje buvo vadovų ir dalyvių prisistatymai, sveikinimo kalbos, meninė programa. Parapijos vikaras kun. Ernestas Želvys perdavė dalyviams dovanėles ir sveikinimo laišką (savaitgalį kunigas turėjo išvykti). „Mieli čia susirinkę Dievo ateities spindulėliai, – laiške kreipėsi kunigas į susirinkusius. – Be galo džiaugiuosi, kad Mažosios akademijos dienos vyksta Biržuose. Tai – mums, biržiečiams, didelė dovana. Dar tik kelios dienos, kai patys tapome Šv. Jono Pauliaus II kuopa, tad jūs esate didelis paskatinimas ir dvasios augimas vardan Dievo ir Lietuvos ateities“, – rašė kunigas. Jis kvietė įsidėti į širdį prasmingas paskaitas ir diskusijas, ragino pažinti iš įvairių vietovių suvažiavusius ateitininkus – žmones, kurie turi savyje daug gėrio, linkėjo, kad prabėgęs Biržuose laikas pasėtų gerumo daigus, kuriuos dalyviai galės tikrai suprasti ir įvertinti.

Šeštadienis (pagrindinė Mažosios akademijos Biržuose diena) buvo skirtas paskaitoms, šeimos ir santuokos temoms nagrinėti. Liudijimais dalinosi ateitininkų Lauros ir Artūro Stumbrauskų bei Vyčio ir Dorotėjos Turonių šeimos, paskaitą skaitė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Akademijos dalyviai susipažino su „Sėlos“ muziejumi, o vakare skubėjo į šv. Mišias, kurias aukojo vyskupas.

Ir katechezės, ir šv. Mišių homilijos mintis buvo ta pati – meilė Dievui, žmogui ir malda. „Žmogus gali mylėti kitą žmogų, jei myli Dievą, o meilė Dievui pasireiškia malda, dalyvavimu šventadienio pamaldose ir gailestingumo darbais“, – kalbėjo vyskupas. Pasitelkęs liudijimus iš savo ir sutiktų žmonių gyvenimų, remdamasis literatūros pavyzdžiais, vysk. J. Kauneckas įtikinamai ir argumentuotai jauniems žmonėms kalbėjo apie santuokos šventumą, aiškino, kodėl giliai tikinčios šeimos skiriasi rečiau. „Be Dievo meilės žmonių meilė ir santarvė neįmanoma“, – kalbėjo vyskupas.

Vabalninkietė Šarūnė Morkūnaitė šv. Mišių metu davė įžodį prie Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos, viešai pasižadėdama sekti Kristų, mokytis, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei, uoliai vykdyti ateitininko pareigas. Nuskambėjo ateitininkų „Credo“, o šv. Mišių pabaigoje buvo sugiedotas jų himnas. Šarūnei įsegtas ateitininko ženklelis, užrišta juostelė – ateitininkų simboliai. Vakare mažosios akademijos dalyviai linksminosi su Pabiržės „Žemynos“ ansambliu: šoko, žaidė ir dainavo.

Kaštonų pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Stanulevičius, svetingai į savo mokyklą priėmęs ateitininkus, rūpinęsis jų buitimi, gyvenimo sąlygomis, sakė, kad tikrai negaila šiam reikalui paskirto savaitgalio, nes „Mažoji akademija leido patirti, kokias vertybes puoselėja ateitininkai, kaip jie organizuoja savo veiklą, o tai padės sėkmingai veikti ką tik mokykloje įkurtai Šv. Jono Pauliaus II kuopai“.

Geriausias mažosios akademijos Biržuose praleisto laiko įvertinimas galbūt yra iš daugelio dalyvių paskutinę dieną išgirstas „Dar nenoriu namo“. Šalia jaunimo buvusių vyresnių žmonių nuomone, didelis džiaugsmas yra dar visai jauni Mažosios akademijos vadovai, savo gyvenimu, gebėjimu organizuoti, atsakomybe ir rūpestingumu sugebantys moksleiviams parodyti kitokias vertybes, Dievo ir artimo meilę, gyvą tikėjimo liudijimą.

Biržai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija