"XXI amžiaus" priedas Nr.22 (25)

PRIEDAI


Žemės reforma. Ko reikia kaimui?

Atstačius Lietuvoje nepriklausomybę, iškilo vienas svarbiausių uždavinių - atkurti LR piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Drąsiai galima sakyti, kad didžiausias turtas yra žemė, dėl kurios gyveno, kovojo mūsų tėvai ir protėviai. Tai vienas svarbiausių Žemės reformos akcentų. Deja, toji reforma vyksta vangiai, kliūva ne vien žemės grąžinimo, bet ir aibė kitų reikalų. Kaimo ir kitų vietovių žmonės neranda deramo atsakymo į jiems rūpimus klausimus, išaugo nesantaika, priešprieša, atsirado nepasitikėjimas įstatymais, jų leidėjais ir vykdytojais.
Kodėl taip yra, kodėl žemės reforma stringa, vienu atsikvėpimu atsakyti neįmanoma. Bet kalbėti apie tai reikia, nes žemės reforma - skaudi mūsų tautos opa.
"XXI amžiaus" laikraščio redakcija apie tai pakalbėti pakvietė garbius svečius, tiesiogiai susijusius su žemės reforma: Lietuvos žemės savininkų sąjungos tarybos pirmininkę Antaniną VENCKŪNIENĘ, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos tarybos pirmininką Kazį STARKEVIČIŲ ir Kauno apskrities administracijos Žemės reformos skyriaus vedėją Vytą DAUBARĄ
.

A.Venckūnienė: Pirmiausia reikėtų prisiminti prieškario Lietuvoje vykdytą žemės reformą, dar kitaip vadintą Mykolo Krupavičiaus reforma. Žinome, kad tai buvo nelengvi laikai mūsų jaunai valstybei po ilgos carizmo priespaudos. Bet ta reforma buvo pažangiausia visoje Europoje. Iš mūsų jaunos respublikos mokėsi ir ėmė pavyzdį kiti. Gal todėl, kad tuometinės valdžios vyrai pirmiausia žiūrėjo kaimo žmonių, visos valstybės reikmių, o ne savo asmeninių interesų, gal, kaip sakoma, labiau Dievo bijojo. Bet kad žemės reforma tuomet vyko nepalyginamai sklandžiau negu dabar, galima teigti ramiai pridėjus ranką prie širdies. Ir dar kartą sakau - buvo labai atsižvelgiama į kaimo žmonių interesus, pavyzdžiui, kalviui iš parceliuojamų dvarų žemė buvo skiriama arčiau didesnio kelio, nes pas jį, vieną reikalingiausių kaimo žmonių, nuolat važiuodavo ūkininkai su padargais. Stambesnis ūkininkas laikė daugiau gyvulių - jam reikėjo didesnio vandens telkinio tiems gyvuliams girdyti. Atsi-žvelgta, kur eis melioracijos grioviai, kur žemės gavęs ūkininkas statys pastatus. Ir taip toliau. Sakysite, smulkmenos? Ne, tai šeimininkiškas požiūris, žmoniškumas. Per dvi savaites būdavo parengiamas žemės projektas, o dar po poros mėnesių - sutvarkyti visi kiti dokumentai. Dirbk, žmogau, džiugink savo šeimą ir visą tautą. Tai ne nostalgija, taip iš tikrųjų vyko.
Ta reforma būtų buvusi laiku baigta, viskas ėjosi taip, kaip buvo numatyta įstatymuose, projektuose, kituose dokumentuose. Bet sutrukdė įvairūs politiniai įvykiai - Vilniaus, Klaipėdos kraštų atplėšimas nuo Lietuvos, pagaliau karas...

K.Starkevičius: Dar norėčiau papildyti, kad Lietuvos kaimas išgyveno ne vieną žemės reformą. Pirmoji - tai Antaninos Venckūnienės minėta prieškario reforma. Pabrėžtinai neidelizuojant tų laikų, reikia žinoti, kad per gana trumpą laiką Lietuvos žemės ūkis tada pagal savo gamybos apimtis susilygino su Danija. Tai bylojo apie mūsų kaimo žmonių darbštumą. Jie jau skynė pirmuosius savo triūso vaisius, nes išmoko geriau ūkininkauti, padėjo pamatus ateities kaimui. Bet po to užgriuvo "Stalino saulės" reformos - ūkininkų trėmimai, kolūkiai.
Atstačius nepriklausomybę, kaime kilo sumaištis, blaškymasis. Ją pradėjo ir, deja, toliau tebetęsia politikai, kurių ne vienas - mažai ką nutuokiantis apie žemės reformos ypatumus, apskritai apie kaimo reikalus. Arba tarnaujantys atskiroms politinėms grupuotėms. Ir visa tai - ant kaimo žmonių pečių. Žemės reformą tampo į visas puses kas tik netingi ir turi šiokių tokių galių.

A.Venckūnienė: Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad reformos pradžioje jai buvo skirta nemažai lėšų ir, kas spėjo, jomis pasinaudojo. Bet vėliau pinigai buvo iššvaistyti ne pagal tiesioginę jų paskirtį, pagaliau ir lėšų kaimas ėmė gauti vis mažiau. Reformą vykdė ir tebevykdo tūkstančiai darbuotojų, bet dabar net žemės matininkams nėra kuo sumokėti už darbą. O štai 1995-1996 metais matininkai, matuojantys asmeninio ūkio žemę, per dieną uždirbdavo po 150 litų. Mokėjo valstybė, nes turėjo iš ko.
Bet pati netvarkos pradžia - ne čia. Neteisinga tai, kad žemė buvo po tris hektarus išdalyta, po to pusvelčiui išparceliuota taip ir pavadintiems trihektarininkams. Nepaisyta to, kad tie trys hektarai jiems nepriklausė, o buvo kitų nuosavybė.

A.Daubaras: Tuos tris hektarus buvo leidžiama išsipirkti už investicinius čekius, kaip jau minėta, pusvelčiui. Ar taip turėjo būti? Juk investiciniai čekiai buvo skirti sukurtam turtui įsigyti. O žemė sukurta ne sovietiniais laikais, ji gyvavo šimtmečius. Dar suprasčiau, kad už tą žemę būtų leidžiama mokėti grynaisiais pinigais, tada tam tikrą jų dalį būtume galėję panaudoti kompensacijoms išmokėti. Tuo keliu nenueita.
Dar vienas svarbus dalykas - daugybė pretendentų į atgaunamą žemę. Kiek tų, turinčių teisę atsiimti žemę, o dar daugiau - įvairiais būdais - norinčių jos gauti. Vaikai, vaikaičiai, marčios, įpėdiniai pagal testamentą ir taip toliau. Daug kas net tokią teisę patvirtinančių dokumentų neturi, bet vis tiek nori žemės. Kyla sumaištis, prasideda skundai, teismai. Būtų paprasčiau, jei žemė atitektų vien tiesioginiams paveldėtojams - vaikams. O jie su savo artimiausiais giminaičiais tevaldo tą žemę ar pasidalija, tai jų reikalas. Taip būtų ne vien paprasčiau, bet ir valstybei atsieitų pigiau, susidarytų mažiau išlaidų. Dabar, kol visi giminės tą žemelę pasidalija, kol jiems sutvarkomi kiekvieno net mažiausio sklypelio dokumentai, praeina marios laiko, valstybė sumoka aibę pinigų, jau nekalbant apie tarpusavio pyktį ir nesantarvę. O štai prieškario Lietuvoje žemę po tėvų mirties paveldėdavo vyriausias sūnus, kuris po to su savo artimiausiais giminėmis ją bendrai valdydavo arba pasidalydavo vieni su kitais, išsipirkdami vieni iš kitų ir pan. Gal ne aklai kopijuodami, bet kai ką iš savo tėvų bei senelių patirties galėtume perimti ir mes. Vidutiniame prieškario kaime buvo apie 20-30 ūkininkų sklypų, o dabar vien Kauno apskrityje yra 400-500 sklypų, sklypelių. Maža to, dažnam savininkui žemė grąžinama keliuose ar net keliolikoje vienas nuo kito nutolusiuose sklypuose. Kaip juose tvarkytis, sunku pasakyti. Vienas vargas, ir tiek.

A.Venckūnienė: Paprasčiau žemės reforma vyksta kaimyninėse šalyse - Latvijoje ir Estijoje. Ten visa žemė be jokių išlygų, dalybų kitiems žmonėms nuo metro iki metro grąžinama teisėtiems savininkams. Tai tikra restitucija. Žinoma, dėl to iškyla kitokių niuansų, tenka ieškoti išeities iš kitų situacijų, bet nesusipratimų, maišaties ten mažiau, o teisingumo - daugiau.

V.Daubaras: Ir mūsų valstybė tarsi ieško to teisingumo. Štai vien 1992 metais dėl žemės reformos buvo priimta 14 įvairių pataisų, papildymų, vėlesniais metais irgi po du ir daugiau kartų vis kas nors buvo keičiama, tobulinama, taisoma. Vėl kyla painiava, nesusipratimai, kas byloja apie įstatymų leidėjų ir tvarkytojų kompetencijos stoką. Ir ne vien žemės grąžinimo srityje, bet ir kitur. Tiesa, nepamirškime, kokį palikimą mes gavome iš sovietinių laikų.

K.Starkevičius: Kad ir gyvulių fermos. Vykstant reformai, jos sugriautos, nuniokotos. Kai kada išgirsti sakant, kad tai esą Vytauto Landsbergio kaltė. Taip gali kalbėti neišmanėlis ar piktavalis žmogus. Tos sovietmečio laikų fermos daugiausia buvo pritaikytos gaminti pienui bei mėsai ir jiems gabenti į Sovietų Sąjungą. Gamybos technologijos buvo pasenusios, neatitinkančios pasaulinių standartų, pažangių vakarietiškų reikalavimų. Žinoma, buvo nemažai neapsižiūrėjimo, aplaidumo, savanaudiškumo. Kaimo žmonės buvo sutrikę, ir daug kas, ypač buvę ūkių vadai, partiniai nomenklatūrininkai, tuo pasinaudojo, daug ką išgrobstė ir paliko likimo valiai.
Pamenu, prieš keletą metų su mūsų respublikos delegacija teko lankytis Rusijoje, Krasnojarsko krašte. Pasirodo, ir ten pučia nauji vėjai, kaime paisoma naujų ūkininkavimo sąlygų, ir ten keičiasi ekonominiai santykiai. Matėme ne vieną apleistą, neveikiančią, griūvančią buvusią gyvulių fermą. Tad tarpusavyje ėmėme juokauti: "Šaunuolis tas mūsų Vytautas - ir Krasnojarską patvarkė!.." Beje, Algirdas Brazauskas mėgsta kai kada pasigirti, kiek daug sovietmečiu Lietuvoje buvo pristatyta gyvulininkystės pastatų. O ko gi verti tokie pastatai?! Arba toks kitas eilinis pasigyrimas, esą kiek daug anais "gerais" laikais kaime išaugo daugiaaukščių gyvenamųjų namų. Argi lietuviškam kaimui tokie namai? Aš jau nekalbu apie varu į gyvenvietes suvarytus kaimo žmonelius. Dabar jie taip pat turi nemažai rūpesčių dėl žemės grąžinimo jos savininkams. A.Brazauskas į Maskvą važiuoja ne dėl kaimo žmogaus ir niekad dėl jo nevažiuos. Jam rūpi dujos, kitos greitos apyvartos komercinės prekės. Todėl žiūrėkime, ką dar galime padaryti, kad žemės reforma taip stipriai nebraškėtų, kad kaimo žmogus galutinai nenuleistų rankų, nenusiviltų atgauta nepriklausomybe.
Bet visa bėda, kad mes neturime ateities kaimo vizijos, nesukurtas ūkio modelis. Vieni kalba apie pramoninį ūkį, smulkųjį ir vidutinįjį pasmerkdami žlugti, kiti gina smulkesnįjį.Vieni pasisako už daugiašakį ūkį, kiti - už specializuotą. Europos Sąjungoje jau vis mažiau kalbama apie specializuotus, vienos krypties gigantiškus ūkius. Juk įsimetusi kokia liga, kitokia neganda juos nuniokos, jie patirs milžiniškų nuostolių. Gerai, jei valstybė turtinga - ji tuos nuostolius bent iš dalies atlygins. O jei valstybė, kaip kad mūsiškė Lietuva, neturtinga, tada kone visą viralą teks srėbti pačiam ūkininkui. Daugiaplaniniam ūkiui yra mažiau rizikos. Jei kuriais metais nepasisekė vienoje ūkininkavimo šakoje, gal pavyks kitoje. Tokiame ir ligos mažiau žalos padarys. Pavyzdžiui, aš su šeima turime galvijų, kiaulių, auginame javų. Nesakau, kad mūsų pavyzdžiu turėtų sekti ir kiti. Tik, kaip sakoma, gyvename ir mokomės.
Nemažai naudos tikimasi iš SAPARD lėšų. Bet jų gavimo ir panaudojimo sąlygos tokios, kad paramos labiausiai gali tikėtis stambieji, turtingieji ūkininkai, akcinės bendrovės. Kas liks eiliniam kaimo žmogui, nežinia. Čia ir apskritai kaime daug galėtų pasitarnauti žemės ūkio kooperacija. Bet dažnam ūkininkui tai pirmiausia primena kolūkius. Nors dabartinė kooperacija nė iš tolo nepanaši į sovietmečio laikus. Visų pirma dabar į žemės ūkio kooperatyvą nepaimamas pagrindinis kaimo žmogaus turtas - žemė. Tik negalima šio modelio primesti ūkininkui "iš viršaus", valdžios spaudimu. Taip jau buvo. Žmonėms reikia aiškinti, jiems padėti, parodyti gerų pavyzdžių.
Ne už kalnų mūsų įstojimas į Europos Sąjungą. Tai vėl naujos viltys, o drauge - ir naujos problemos, nes gerai žinome, kokie reikalavimai keliami žemės ūkiui, visam kaimui.

V.Daubaras: Žemės ūkio srityje iki to laiko reikia įteisinti žemės nuosavybę visiems pageidaujantiems žmonėms. Tad reformos eiga turi būti spartinama. Čia susiduriame su pinigais. Štai kitiems metams žemės reformai planuojama skirti 13,8 milijono litų. Tai nedidelė dalis, nes visai reformai užbaigti reikia apie šimto milijonų. O kaip žinoma, mūsų valstybės kišenė - nelabai plati.

A.Venckūnienė: Ne itin smulkmeniškai gilinantis į kitus skaičius, galima numanyti, kad visa žemės reforma nebus užbaigta per vienerius metus. Ji užtruks gal dešimt ar daugiau metų, mums jau įstojus į Europos Sąjungą. Nes reforma - tai ne vien žemės grąžinimas visiems to norintiems žmonėms. Dar prireiks tuos po kelias ar keliolika vietų išmėtytus sklypus sujungti į vieną masyvą. Tai milžiniškas darbas. Daug sunkumų dėl žemės grąžinimo ne vien kaime, bet ir miestų teritorijose, kur buvusių ūkininkų žemė užstatyta įvairiais pastatais, jose nutiestos gatvės. Dabar tokių žemių grąžinimo tvarka kelia daug abejonių.
Nenoriu būti nusiteikusi prieš dabartinius mūsų šalies politikus, bet manau, kad visi reikalai kaime pagerės tik tada, kai ateis nauja politikų karta.

* * *

Šiuokart redakcijoje apie žemės reformą kalbėjomės labiau kreipdami dėmesį į šio reiškinio įstatyminį pagrindą, politikų nuostatas, valdininkų kompetenciją.
Tačiau derėtų prisiminti, kad iki šiol dar liko neišspręstas parapijoms priklausiusios žemės grąžinimo klausimas. O juk žemė beveik visose vyskupijose buvo pagrindinis jų turtas. Sovietinė valdžia žemę ir daugumą pastatų nusavino, o atkurtos nepriklausomos Lietuvos valdžia iki šiol neišsprendžia, kokiu būdu sugrąžinti žemę Bažnyčiai arba už ją kaip nors kompensuoti.
Nepaisant vienokių ar kitokių nepalankių reformos dalykų, nestabilumo, netikrumo, gyvenimas eina į priekį, kaimo žmogus ieško išeities iš šios dienos situacijos. Ką jam daryti, kaip toliau tvarkytis, kad toji situacija nebūtų tokia skaudi? Apie tai verta pamąstyti politikams ir praktikams.

Pokalbį parengė Benjaminas ŽULYS

© 2001 "XXI amžius"

 


Kazys Starkevičius

Antanina Venckūnienė

Vytas Daubaras

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija