Atnaujintas 2006 kovo 10 d.
Nr.20
(1420)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Būkite šventi...

Šv. Mišias aukoja kun. Kęstutis
Dailydė, mons. Kazimieras
Dobrovolskis, prel. Stanislovas Žilys

Ambasadoriai (iš kairės):
Šarūnas Adomavičius,
Kazys Lozoraitis
ir Algirdas Saudargas
Kolegijos kieme

Dėkoja Kolegijos vicerektorius
kun. Petras Šiurys

Ambasadorius Kazys Lozoraitis
(kairėje) kreipiasi į Kolegijos
bendruomenę

Italijos sostinėje Romoje, Popiežiškojoje lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje, iškilmingai paminėtos Lietuvos ir Kolegijos globėjo šv. Kazimiero iškilmės. Šv. Mišiose, kurioms vadovavo mons. Kazimieras Dobrovolskis, dalyvavo visa Kolegijos bendruomenė-vadovybė, kunigai studentai, Šventosios Šeimos seserys. Darniai skambėjo visų giedama įžangos giesmė: Šventasis Kazimierai, dvasios galiūne, išmelsk mums malonių didžių....

Per pamokslą Kolegijos dvasios tėvas prel. Stanislovas Žilys kreipėsi į bendruomenę, kviesdamas į šventumą. Dar krikščionybės aušroje pirmieji krikščionys suprato, jog yra išskirtiniai, ypatingai paženklinti Dievo meile ir pašaukti į šventumą. Tą supratimą perduodavo savo vaikams, vaikaičiams. Anot pamokslininko, šv. Kazimieras visų pirma yra nuostabus tikro ir autentiško šventumo pavyzdys, kuris sugebėjo tarp savo sunkių gyvenimo uždavinių neprarasti asmeniško santykio su Dievu. Šis šventasis ir mūsų tautos globėjas šviečia paprastu ir kūdikišku pamaldumu Dievo Motinai.

Šv. Mišių pabaigoje Kolegijos bendruomenė sveikino mons. K.Dobrovolskį vardinių proga – jam skambėjo „Ilgausių metų“. Iškilmės Kolegijos koplyčioje baigėsi nuostabia šv. Kazimiero giesme „Ausk Marijai“.

Šią šventinę dieną Popiežiškosios lietuvių kolegijos pagerbti atvyko Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijos Respublikoje Šarūnas Adomavičius su žmona, patarėjas A. Gailiūnas su žmona, LR ambasadorius prie Šventojo Sosto Algirdas Saudargas, ambasadorius Kazys Lozoraitis bei kiti garbingi svečiai, kurie negailėjo gerų žodžių Kolegijai bei mons. K. Dobrovolskiui. Jam bei ambasadoriui K. Lozoračiui įteikta gėlių ir sugiedota „Ilgiausių metų“. LR amabsadorius Š. Adomavičius prisiminė tas įspūdingas dienas, kai šventojo karalaičio relikvijos keliavo Vilniaus gatvėmis į Arkikatedrą. Anot ambasadoriaus, tada tūkstančiai tautiečių su paslaptimi ir pasididžiavimu žvelgė į Šventojo karstą. Tokios pakilios dvasios linkėjo ambasadorius. Kreipdamasis į Kolegijos bendruomenę bei varduvininkus ambasadorius A. Saudargas mintimis keliavo į Vilnių, kur šv. Kazimieras vaikščiojo, kur plevena jo dvasia.

Ambasadorius priminė, jog mūsų tautos globėjo šventė yra nuostabiai įsipynusi tarp mūsų šalies valstybingumo švečių ir šviečia kaip priminimas, kad mes nepamirštume, kokia kaina sumokėta už laisvę, bei dėkotume už ją Kūrėjui kaip mūsų šventasis globėjas.

Šventei baigiantis padėkos žodį tarė Kolegijos vicerektorius kun. P. Šiurys. Jis dėkojo visiems, kurie šiandien susirinko pagerbti šv. Kazimiero, Kolegijos bei garbiųjų varduvininkų.

Šventės ateina ir praeina, bet mums, šių dienų vaikams, lieka uždavinys bei įpareigojimas sekti savo dangiškųjų globėjų pavyzdžiu. Tad tegu Dievo bei Tėvynės meilė sujungia mus visus.

Šventasis Kazimierai, laimink mūsų tėvynę, globok Popiežiškąją lietuvių kolegiją.

KSS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija