Atnaujintas 2007 rugsėjo 7 d.
Nr.67
(1564)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lazdijų dekanate

Įsimintinas renginys

SEIRIJAI. Rugpjūčio 19-ąją, sekmadienį, čia buvo surengtos iškilmės, skirtos dviem įžymiems kunigams, kurie šį pasaulį paliko rugpjūčio mėnesį – Jurgiui Sventickui ir Juozapui Laukaičiui. Abu buvo ūkininkų vaikai. Pirmasis jų kilęs iš mūsų rajono, Pėdiškių kaimo, antrasis – iš Marijampolės rajono, Giniūnų kaimo. Šie kunigai turėjo ir daugiau bendrybių. Abu mokėsi Marijampolės gimnazijoje, abu beveik po dešimt metų išbuvo Seirijų klebonais, tiesa, ne vienu metu, nes pirmasis – J.Sventickas – buvo beveik 40 metų jaunesnis. Abu jie nukentėjo tarybų valdžios metais – J.Sventickas kalėjo Vorkutoje, o J.Laukaitis – Vladimiro kalėjime. Tiek vienas, tiek kitas kunigas paliko gilius pėdsakus Seirijų krašto žmonių atmintyje savo pastoracine veikla ir savo asmeniškomis savybėmis – optimizmu, sugebėjimu pasiekti ganytinių sielos gelmes.

Iškilmės prasidėjo bažnyčioje. Dabartinis klebonas kun. Vytautas Insoda aukojo šv. Mišias, skirtas skaudžioms sukaktims. Vėliau seirijiškiai rinkosi į miestelio laisvalaikio salę. Veikė nuotraukų apie kunigų gyvenimą ir veiklą parodėlė, degė žvakės prie kunigų portretų. Salėje buvo ir svečių: kaimyninio Miroslavo seniūnas Jonas Juravičius, alytiškė pedagogė Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė su šeima. Mokytoja atvažiavo ne tuščiomis rankomis. Ji atvežė naują savo kūrinį – knygą ,,Gaivusis šaltinis”. Rašytoja papasakojo, kaip gimė ši devintoji jos knyga. Ji rašo apie Dzūkijos žmones – tokius, kurie nuėjo sudėtingą gyvenimo kelią ir įveikė visus sunkumus, atliko savanoriškai užsidėtą pareigą – šviesti buities tamsybėse, atiduoti save vargstantiems ir kenčiantiems.

Autorė, rašydama šią knygą, daug kur lankėsi, bendravo su tais, kurie dar nespėjo pamiršti prel. J.Laukaičio.

Renginio vedėja Seirijų bibliotekininkė Nijolė Lepeškienė perskaitė kun. J.Sventicko biografiją, knygos ,,Gaivusis šaltinis” ištraukas. Pokalbyje dalyvavę bibliotekos lankytojai – Birutė Ulenskienė, Antanas Zdanavičius, Aldona Babarskienė ir kiti papasakojo tai, ką jie dar šiandien prisimena apie prelatą, kartais net linksmai bendravusį su miestelio vaikais.

Baigdama renginį, bibliotekininkė padėkojo autorei, parapijos klebonui, visiems susirinkusiems už aktyvų dalyvavimą, kvietė užrašyti prisiminimus apie Seirijų kunigus, informavo, kad minėtą knygą bus galima įsigyti bibliotekoje. Norintys turėti rašytojos autografą tuojau pat išsirikiavo į eilutę su naujomis knygomis rankose.

Mindaugas Unguraitis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija