2017 m. liepos 21 d.
Nr. 29-30 (2246-2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Atlaidai Marijampolėje

Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC beatifikacijos 30-mečiui

Liepos 9-ąją Marijampolės Bazilikoje prasidėjo iki liepos 16-osios vykę Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidai. Pirmoji diena buvo skirta Padėkai už patirtas malones. Turime, už ką dėkoti Viešpačiui, nes šie metai ypatingi Bažnyčiai, tikintiesiems ir visiems Lietuvos žmonėms: arkivyskupas Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju, o Jurgio Matulaičio beatifikacijai – jau 30 metų! Tikintieji Bazilikoje dėkojo ir už malones, patirtas užtariant Palaimintajam Jurgiui. Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė karo kapelionas, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio postulatorius kun. dr. Mindaugas Sabonis. Jis pasidžiaugė, kad tenka dalyvauti Bažnyčios šventėje, kurioje minimi du Palaimintieji.

Po šv. Mišių prie Palaimintojo Jurgio relikvijų buvo sudėti votai ir išklausyti liudijimai. Bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC pristatė, kaip jis pats sakė, su jauduliu ir nerimu sulauktus žmonių dėkojimus už pagijimus nuo vėžio, sąnarių ir kitų lėtinių uždegiminių ligų. Klebono teigimu, padėkos plaukia iš visos Lietuvos: Tauragės, Kauno, Vilniaus, Garliavos, Jūrės. O pagiję Palaimintojo Jurgio užtarimu liudijo ir pasakojo savo istorijas. Keletas citatų iš liudijimų:

Irena: „Nuoširdžiai dėkoju Viešpačiui už suteiktą malonę ir palaimintajam Jurgiui Matulaičiui už išklausytas mano maldas ir prašymus, kovojant su onkologine liga. Dievas stiprino, saugojo ir globojo mane kiekvieną dieną. Prašau Dievo palaimos, gailestingumo ir kitiems ligoniams, kurie serga sunkiomis ligomis“.

Gražina: „Maždaug prieš penkerius metus aš susirgau ausies uždegimu. Būtinai reikėjo operuoti. Mane aplankė sesers dukra ir jos sūnus, kuris mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Jis atvežė palaimintojo Jurgio paveikslą su II laipsnio relikvija, palinkėjo sveikatos ir paragino prašyti Palaimintojo pagalbos. Meldžiausi daug ir nuoširdžiai. Vėliau apžiūrėjęs gydytojas pasakė, kad ausis užgijusi ir operuoti nereikia. Džiaugiuosi, kad įvyko toks stebuklas“.

Antroji atlaidų diena, liepos 10-oji, buvo skirta socialiniams darbuotojams bei savanoriams. Homiliją sakė kun. Jonas Cikana. Liepos 11-ąją melstasi už teisėsaugos, Krašto apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir visų bendro gėrio tarnybų darbuotojus. Homiliją sakė vyriausiasis policijos kapelionas, kun. Algirdas Toliatas. Tradiciškai šią dieną apsilankė piligrimai iš Varmijos arkivyskupijos (Olštynas, Lenkija), jau 27-ąjį kartą pėsčiomis keliaujantys į Vilniaus Aušros Vartų šventovę ir nueidami per 200 km kasdien. Liepos 12-ąją, kai lygiai prieš 30 metų, 1987 m. liepos 12 d. Marijampolėje vyko svarbiausias įvykis to meto Lietuvoje, tiesa, neskelbtas ir neviešintas žiniasklaidos, tačiau sutraukęs apie 40, o gal ir 50 tūkstančių, šiemet minėta švietimo ir žiniasklaidos darbuotojų diena. Prieš 30 metų tą dieną Lietuva šventė savo palaimintąjį – birželio 28-ąją Romoje, Šv. Petro bazilikoje, popiežius Jonas Paulius II mūsų arkivyskupą Jurgį paskalbė palaimintuoju. Homiliją sakė Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kun. dr. Simas Maskvytis. Liepos 13-ąją buvo Kunigų ir pašvęstųjų diena, kai kunigai iš įvairų dekanatų, įvairių vienuolijų seserys vienuolės, Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai meldėsi už vyskupus, kunigus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius. Pamokslą sakęs kan. prof. dr. Kęstutis Žemaitis atkreipė dėmesį į pirmojo Vilkaviškio vyskupo Antano Karoso, kurio mirties 70-osios metinės šiemet minimos, asmenį, paskaitė ištraukų iš jo laiškų, rašytų 1935–1936 metais, kur, atrodo, kalbama apie šiandienos visuomenės bėdas: santuokos netvarumas ir girtuoklystė vargino ir anuomet. Liepos 14-ąją buvo Ligonių, slaugytojų ir medikų diena, melstasi už visus, kenčiančius dėl įvairių fizinių ligų, dėl priklausomybių ir dvasinių negalių, bei visus, jais besirūpinančius. Homiliją sakė kun. dr. Žydrūnas Kulpys. Liepos 15-ąją atlaiduose švęsta katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena. Homiliją sakė kun. prof. dr. Rimas Skinkaitis. Vakarinėje šeštadienio iškilmių dalyje Bazilikoje atėjo pėstieji piligrimai iš Lenkijos, Sokulkos miesto. Jie 160 kilometrų ėjo 6 dienas ir dalyvavo Šv. Mišiose, Švč. Sakramento adoracijoje, šlovinime ir užtarimo maldoje bei Žiburių procesijoje Švč. Mergelės Marijos garbei. Pagrindines šv. Mišias atlaiduose aukodavo vysk. Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Sekmadienis, liepos 16-oji, Marijampolės Bazilikoje buvo pagrindinė Pal. Jurgio Matulaičio jubiliejinių atlaidų diena – beatifikacijos 30-mečio iškilmės. Joje katechezės metu skambėjo popiežiaus Jono Pauliaus II audiencijos įrašas lietuviams piligrimams pal. Jurgio beatifikacijos iškilmių išvakarėse, 1987 m. birželio 27 d., Pauliaus VI auloje Vatikane. Kun. A. Šidlauskas, pristatęs šį nuostabų Popiežiaus kreipimąsi į lietuvių tautą, citavo ir vysk. Antaną Vaičių, kuris tomis dienomis, su mažute piligrimų grupele iš Lietuvos, buvo Romoje, o grįžęs, liepos 12-ąją, šioje Bazilikoje, klausantis didžiulėms minioms, dalijosi įspūdžiais. Šįkart Marijampolės Bazilikoje susirinkusieji turėjo unikalią galimybę persikelti į tuos nuostabius ir be galo brangius mūsų tautai ir Bažnyčiai momentus, išgirdę popiežiaus Jono Pauliaus II tariamus beatifikacijos formulės žodžius. Šv. Mišioms liepos 16-ąją vadovavo Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), koncelebravo kard. Audrys Juozas Bačkis, arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupai Rimantas Norvila, Jonas Boruta SJ, Linas Vodopjanovas OFM, Kęstutis Kėvalas, Arūnas Poniškaitis, Jonas Kauneckas, Juozas Matulaitis, Juozas Žemaitis MIC, Liepojos vyskupas Viktors Stulpins, Marijonų vienuolijos ir Lenkijos provincijos atstovai, daug kunigų. Pamaldos baigėsi Eucharistine procesija, kurioje pirmoji buvo nešama Pal. Jurgio Matulaičio vėliava, pasiūta 1987-aisiais ir pirmąjį kartą nešta padėkos už beatifikaciją iškilmėje Marijampolėje 1987 m. liepos 12 d. Po jos iš daugelio krūtinių su ypatingu nuoširdumu suskambo didingas šlovinimo himnas „Tave, Dieve, garbinam...“

Viktorija Plečkaitytė MVS,
Vida Mickuvienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija