2012 m. lapkričio 30 d.    
Nr. 45
(2020)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Konsekruotas naujas vyskupas

Arkivyskupas Luigi Bonazzi
rankų uždėjimu laimina naująjį vyskupą

Konsekracijoje dalyvavo kunigai
iš visų Lietuvos vyskupijų

Vyskupas Kęstutis Kėvalas

Vyskupo Kęstučio Kėvalo mama,
seserys ir kiti artimieji

Vyskupas Kęstutis Kėvalas
ir jo konsekracijoje dalyvavusieji
arkivyskupai Tadas Kondrusevičius,
nuncijus Luigi Bonazzi ir Sigitas
Tamkevičius, vyskupai Gintaras
Grušas, Jonas Boruta SJ
ir Juozas Žemaitis MIC

Lapkričio 24 dieną, Kristaus Visatos Valdovo iškilmės išvakarėse, vyskupo šventimus priėmė kunigas dr. Kęstutis Kėvalas, kuriam 40 metų. Iškilminga Eucharistija ir vyskupo šventimai vyko Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Į vyskupo šventimų iškilmes arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus vadovaujama įspūdinga didžiule procesija prie didžiojo altoriaus atėjo ir drauge šventė Eucharistiją Lietuvos vyskupijų ganytojai – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas bei vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, taip pat Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadas Kondrusevičius. Tik kardinolas Audrys Juozas Bačkis tą akimirką dalyvavo Romoje Šventojo Tėvo vadovautoje kardinolų konsistorijoje. Į iškilmes taip pat atvyko per 200 kunigų iš Lietuvos vyskupijų bei kitų kraštų, tarp jų – vysk. K. Kėvalo studijų bei pirmųjų sielovados žingsnių Jungtinėse Amerikos Valstijose bičiuliai, Aktono instituto vadovai ir bendradarbiai.

Iškilmėse taip pat drauge meldėsi Lietuvos Evangelikų Liuteronų bei Stačiatikių Bažnyčių vadovai. Jose dalyvavo Kauno miesto vadovai, keletas Vyriausybės narių, aukštųjų mokyklų rektorių, kitų miesto akademinės bendruomenės ir visuomenės narių, daug aktyvių Kauno Bažnyčios sielovados bendradarbių, institucijų darbuotojų, katalikiškų bendruomenių narių. Giedojo (ne tik lietuviškai, bet ir anglų kalba) jungtinis per 200 giedotojų iš visos Lietuvos choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės. Sykiu giedoti, nuoširdžia vieninga malda garbinti Dievą ir jam dėkoti galėjo visi iškilmių dalyviai, nes kiekvienam jų buvo padovanota šiai gražiai šventei prisiminti išleista šventimų liturgijos knygelė. O pačią liturgiją aiškino šventimų ceremoniaras mons. Adolfas Grušas.

Vyskupo šventimų apeigos, paskelbus Dievo žodį, prasidėjo himnu Šventajai Dvasiai, maldaujant, kad ji būtų visos Bažnyčios veiklos Įkvėpėja, Pradžia ir Pabaiga. Išrinktąjį vyskupu K. Kėvalą arkivyskupui pristatė Apaštalų Sosto garbės prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir prelatas Jurgis Šarauskas iš Čikagos. Prisikėlimo šventovėje susirinkusi bendruomenė plojimais sutiko prel. V. S. Vaičiūno iškilmių dalyviams parodytą bei perskaitytą Apaštalų Sosto paskyrimą, sykiu – pasveikinimą ir apaštališkąjį palaiminimą vysk. K. Kėvalui.

Vėliau šio išskirtine Dievo malone paženklinto įvykio Kauno ir visos Lietuvos Bažnyčios istorijoje progai skirtą homiliją pasakė arkivyskupas S. Tamkevičius. Atkreipdamas dėmesį į ką tik paskelbtos Evangelijos pasakojimą apie jauną vyrą, kuris nepajėgė visko palikęs sekti Jėzų, ganytojas sakė: „Prieš aštuoniolika metų kitas jaunas vyras stovėjo kryžkelėje ir svarstė, ar siekti pasaulietinės karjeros, kuri, tikriausiai, būtų užtikrinusi ir turtus, ir garbę, ar rinktis siaurą evangelinį kelią, pasišvenčiant tarnauti Dievui ir žmonėms. Šią valandą dėkojame Dievui, kad šis vyras išdrįso pasakyti Jėzui „taip“ ir atvėrė Kauno kunigų seminarijos duris.“ Homilijoje arkivyskupas priminė, jog vyresniosios kartos Lietuvos vyskupams teko darbuotis labai atsakingu laikotarpiu, kai po ilgų sovietinės prievartos metų Bažnyčia su visa tauta kėlėsi laisvam gyvenimui. Tačiau ir šiandien, sekuliariosios kultūros iššūkių akivaizdoje, kai Bažnyčia ir jos tiesos skelbiamos nešiuolaikiškomis, tikinčiųjų akys krypsta į vyskupą, pasak ganytojo, pašauktą būti Kristaus tiesos skelbėju ir krikščioniškos moralės gynėju.

„Maldoje palinkėkime vyskupui Kęstučiui, kad jis, kaip apaštalas Petras, galėtų pasakyti savo Mokytojui: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave“ (Mk 10, 28). Savo malda nuolat remkime vyskupų bei kunigų tarnystę, nes ji dažnai pareikalauja gana sunkių dalykų, kurie žmogaus pečiams gali atrodyti nepakeliami“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius.

Vėliau visų akivaizdoje saugoti tikėjimo paveldą, ištikimai atlikti vyskupo tarnystę viešai pasižadėjęs kun. K. Kėvalas vyskupų rankų uždėjimu ir šventimų malda buvo įšventintas vyskupu. Šventimams vadovavusiam arkivyskupui asistavo apaštalinis nuncijus  arkivyskupas Luigi Bonazzi ir vysk. G. Grušas.

Šventimus priėmusį vyskupą Kęstutį, jau apdovanotą vyskupo ženklais – žiedu, mitra ir pastoralu, – iškilmių dalyviai pasveikino atsistojimu ir ilgais džiaugsmingais plojimais. Vyskupai, į savo tarpą priimdami ir išreikšdami vienybę, pasveikino jį ramybės pabučiavimu.

Užbaigus Eucharistijos liturgiją ir šventovės skliautais iš tūkstančių lūpų kylant galingajam himnui „Tave, Dieve, garbinam“ vyskupas Kęstutis, lydimas arkivyskupo L. Bonazzi ir vyskupo G. Grušo, pirmąkart kaip ganytojas ėjo per bažnyčią ir laimino tikinčiuosius.

Iškilmių pabaigoje sveikinimo žodį lietuviškai taręs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas L. Bonazzi išreiškė dėkingumą Viešpačiui, kuris, nuncijaus žodžiais, surinko visus į šią labai jaudinančią šventę, kad sustiprintų tikėjimą per savo buvimą kartu naujo įšventinto vyskupo asmenyje.

Nuncijus pabrėžė, jog apaštalų vaidmuo Bažnyčioje yra esminis – be jo nėra Bažnyčios pilnatvės. „Pradėk savo tarnystę drąsiai ir su pasitikėjimu“, – sakė savo broliui vyskupui Kęstučiui apaštališkasis nuncijus, linkėdamas būti pavyzdžiu tikintiesiems žodžiu, tikėjimu ir meile. – Su pasitikėjimu pavedame tave Švč. Mergelei Marijai, apaštalų Motinai, būdami tikri, jog ji mokės auginti tavyje savo Sūnų Jėzų, Gerąjį Ganytoją.“

Padėkos žodį taręs vyskupas Kęstutis nuoširdžiai dėkojo savo tėveliams, seserims, už tikėjimo drąsą ir dvasinę tėvystę – arkivyskupui S. Tamkevičiui, visiems ganytojams, studijų draugams, bendradarbiams, lydėjusiems kunigystės kelyje. Ganytojas sakėsi einąs į naują tarnystę guodžiamas evangelinių apaštalo Petro žodžių: „Dėl Tavo žodžio užmesiu tinklus“ ir savo tikėjimą gražiai paliudijo šio tikėjimo broliams ir seserims, visiems džiugiosios iškilmės dalyviams: „Brangieji, kartais kai meldiesi, kad ir tokiais žodžiais: „Štai, Viešpatie, aš visas Tavo, naudok mano gyvenimą savo garbei“, – atrodo, nieko ypatinga nepasakyta. Tai tarsi natūralu, kad tikintysis leidžiasi į bendrystę su Dievu ir savo gyvenimą sudeda į Viešpaties rankas. Bet tada netrukus prasideda siurprizai: Dievas iš tikrųjų pradeda veikti taip, kaip nori, nes tu pats savo žodžiais leidai Jam tai daryti. Ir Jis pradeda keisti žmogų taip, kaip pats žmogus net negalėjo to sugalvoti, kas peržengė jo vaizduotės ir supratimo ribas.“

Ganytojiškuoju palaiminimu užbaigus pamaldas vyskupą Kęstutį Lietuvos Vyskupų Konferencijos vardu pasveikino jos generalinis sekretorius vysk. G. Grušas, linkėdamas Dievo palaimos ir savo kelyje remtis Šventosios Dvasios dovanomis bei jos veikimu.

Bažnyčios, kuri šiandien turi būti tarsi švyturys banguojančioje jūroje, tarnystėje Dievo palaimos Latvijos vyskupų vardu linkėjo sveikinimą atsiuntęs Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignevs Stankevičs (perskaitė svečias latvių kunigas).

„Turėdami tikėjimą, turime tą patį Kristų“, – sakė sveikindamas Evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, palinkėdamas, kad Kristus būtų ganytoju vyskupo tarnystėje, į kurią Viešpats pats ir pasišaukė.

Žodį taręs Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas T. Kondrusevičius entuziastingai pasidžiaugė Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, kuri „klesti ir vis stiprėja“ – be jos, kaip pabrėžė, šiandien nebūtų kunigas ir vyskupas. Baltarusijoje tarnaujantis Kauno kunigų seminariją baigęs ganytojas linkėjo vyskupui Kęstučiui tokios tarnystės, kad tikėjimas klestėtų lietuvių tautoje.

Sveikinimo žodį pasakė ir Kauno meras Andrius Kupčinskas.

Pasibaigus iškilmei Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šventė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje. Nuotaikingoje agapėje netrūko džiaugsmo, gėlių, nuoširdžių palinkėjimų ir vyskupo Kęstučio taip mėgstamos ir visus pradžiuginusios muzikos. Čia ir pats vyskupas pagrojo akordeonu.

Beje, vysk. K. Kėvalas bus Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus pagalbininkas, todėl yra tarsi be vyskupijos. Tačiau pagal Bažnyčios tradiciją vyskupas negali būti be vyskupijos, todėl vyskupams pagalbininkams skiriamos titulinės vyskupijos, kurios šiuo metu realiai neveikia, jose jau nėra krikščionių bendruomenių. Vysk. K. Kėvalui buvo paskirta Afrikoje, netoli Tuniso, anksčiau veikusi, bet dabar nesanti Abziri vyskupija. Formaliai naujasis Kauno arkivyskupo pagalbininkas yra jos titulinis vyskupas, nors dirbs Kaune.

XXI
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija