2017 m. balandžio 14 d.
Nr. 15 (2231)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Pažintis su garbinguoju arkivyskupu T. Matulioniu

Sesuo Loreta su Pasvalio maldininkais
prie Krekenavos Mažosios Bazilikos durų

Ankstų kovo 29-osios, trečiadieno, rytą Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos maldininkai iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo, Joniškėlio Švč. Trejybės, Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios, Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo, Saločių Šv. Juozapo, Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies, Vaškų Šv. Juozapo parapijų bei Pasvalio Katalikių moterų draugijos skyriaus narės rinkosi į Pasvalio bažnyčią. Čia maldininkai susikaupė Rožinio maldai. Sukalbėtas Dievo Gailestingumo vainikėlis bei Dievo Gailestingumo litanija. Prisiminta ir pasimelsta už iškeliavusius į amžinybę kunigus, vienuolius ir vienuoles, Gyvojo Rožinio draugijos maldininkus, Pasvalio katalikes moteris ir artimuosius.

Šv. Mišias parapijos klebonas kun. Albertas Kasperavičius aukojo Gyvojo Rožinio draugijos maldos intencija – už kenčiančiuosius ir ligonius. Šv. Mišiose giedojo grupelė bažnyčios choristų. Jiems vadovavo ilgametis šios bažnyčios vargonininkas Jonas Poška.

Po šv. Mišių maldininkai rinkosi katechezei į kleboniją. Ją skyrėme garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju iškilmei, žiūrėjome filmą „Arkivyskupas Teofilis Matulionis“. Susipažinome su garbinguoju arkivyskupu Teofiliu, šios kilnios asmenybės gyvenimo ir dvasinės veiklos bei kankinystės keliu. Supratome, kad arkivyskupas Teofilius visą gyvenimą buvo nepalaužiamas, visuomet pasitikintis Dievu ir žmonėms atsidavęs ganytojas, persekiotojų kankintas už ištikimybę Evangelijai ir begalinę meilę Bažnyčiai. Niekuo nenusikaltęs jis buvo pasmerktas šešiolikai metų kalėjimo ir ketveriems metams namų arešto vien iš neapykantos krikščioniškam tikėjimui. Visus sujaudino siužetas apie 1934 m. kovo 24 d. vyskupo Teofiliaus Matulionio priėmimą popiežiaus Pijaus XI audiencijoje, kuri užtruko apie pusvalandį. Vyskupui priklaupus, Šventasis Tėvas jį pakėlė, atsiklaupė pats ir tarė: „Esi kankinys! Privalai pirmas mane palaiminti!“ Visą gyvenimą labai gerbdamas Popiežių ir visada jam klusnus, vysk. Teofilius ir šį kartą įvykdė nelengvą jo širdžiai prašymą –  jis uždėjo ant Šventojo Tėvo galvos drebančias rankas ir virpančiu balsu ištarė palaiminimo žodžius... Tik tada Pijus XI jam atsilygino – priklaupusį palaimino, davė pabučiuoti žvejo žiedą ir pabučiavo į veidą kaip retą svečią. Baigiantis filmui ekrane perskaitėme pamokančius žodžius, kuriuos yra sakęs arkivyskupas T. Matulionis: „Kai pamanai, koks geras ir gailestingas yra Viešpats: savuosius suranda miškuose, tundrose, vidurnaktį... Širdingai dėkui Jam! Gerai sutvarkė Apvaizda, kad ir mus – brolius kunigus – atsiuntė ten, kur tikintieji. Kur avys – ten ir ganytojai“.

Pasibaigus filmui ilgai diskutavome apie arkivyskupą Teofilių, maldoje prisiminėme ir kitas okupacinio režimo aukas: arkivyskupą kankinį Mečislovą Reinį, kunigą kankinį Alfonsą Lipniūną.

Gyvojo Rožinio draugijos maldininkai ir katalikės moterys prisiminė apie savo piligriminę kelionę į Kaišiadoris bei apsilankymą Kaišiadorių Katedroje, kur vyskupų kriptoje palaidotas arkivyskupas T. Matulionis.

Kiti pasidalijo naujienomis iš savo parapijų. Genutė iš Saločių parapijos papasakojo įspūdžius iš šv. Juozapo iškilmių. Stanislava iš Vaškų parapijos pasidalino mintimis apie Rožinio maldos galią. Stanislava kalbėjo, kad supykusi arba liūdėdama kalba Rožinį, ir viskas keičiasi, net ir kai linksma, nepamiršta padėkoti Dievui ir Švč. Mergelei Marijai Rožinio malda. Ramutis iš Skrebotiškio pasidžiaugė parapijos gyvenimu. Stanislava ir Vanda iš Pasvalio parapijos kvietė į piligriminę kelionę, kurios tikslas – aplankyti Fatimos Švč. Mergelę Mariją.

Dar aptarti artimiausi Panevėžio vyskupijos bei Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos darbai, kviesta savo parapijų Gyvojo Rožinio būreliuose supažindinti su garbinguoju arkivyskupu T. Matulionio gyvenimu ir veikla, prašyta iki Šv. Velykų aplankyti parapijų ligonius, kartu sukalbėti Rožinio maldą, įteikti savo parūpintas šventines dovanėles.

Atsisveikinant kiekvienam maldininkui įteikta dovanėlių: šventi paveiksliukai „Krekenavos Švč. Mergelės Marija“, kuriuos padovanojo kraštietė sesuo vienuolė Loreta iš Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolyno. Gyvojo Rožinio draugijos vadovybė įteikė kambarinių gėlių po tris ūgliukus ir įpareigojo juos pasodinti į vazonėlius bei padovanoti: pirmą – ligoniui, antrą – naujam Gyvojo Rožinio draugijos nariui, trečią – savo šeimai. Padėkota Pasvalio klebonui kun. A. Kasperavičiui už bendrystę ir visiems Gyvojo Rožinio draugijos maldininkams bei katalikėms moterims palinkėta, kad laukdami Kristaus Prisikėlimo iškilmės palydėtume vieni kitus nuoširdžia Rožinio malda, gerumo žodžiais bei prasmingais darbais.

Vlada Čirvinskienė

Pasvalys
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija