2018 m. gegužės 11 d.
Nr. 19 (2286)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno II dekanate

Sutvirtinimo sakramentas kviečia pasilikti Jėzuje

LAPĖS. Balandžio 28 dienos rytą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ vadovavo šv. Mišioms ir teikė Sutvirtinimo sakramentą parapijos jaunuoliams. Kartu su arkivyskupu šv. Mišias aukojo arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Lapių parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras, patarnavo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Mantas Šideikis ir Eligijus Žakys.

Mons. A. Grušas sutvirtinamiesiems priminė apaštalų, Jėzaus mokinių, išgyventas Sekmines. Jose išsipildė Jėzaus pažadas: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Gavę Šventąją Dvasią Jėzaus mokiniai skelbė „įstabius Dievo darbus“ (Apd 2, 11). Sutvirtinimo sakramentu katalikai užbaigia įkrikščioninimą ir gauna Šventosios Dvasios dovanų. Melsdamiesi Šventajai Dvasiai, prašydami Jos vedimo, stipriname pasitikėjimą Dievu, tampame tikrais Dievo vaikais. Mons. A. Grušas jaunuoliams linkėjo drąsos atsispirti sekuliariojo pasaulio vilionėms, žodžiais ir darbais skelbti meilę Jėzui.

Arkiv. S. Tamkevičius homilijoje kalbėjo apie krikščionio vienybę su Jėzumi, tikėjimui augti būtiną maldą, sakramentinį gyvenimą, liudijo gyvenimo su Dievu grožį ir prasmę, kvietė jaunus žmones nusivylimuose šauktis Šventosios Dvasios pagalbos, širdyse brandinti dvasines dovanas.

Vėliau arkiv. S. Tamkevičius suteikė Sutvirtinimo sakramentą kelioms dešimtims parapijos jaunimo, o šv. Mišių pabaigoje visiems tikintiesiems – šventinį palaiminimą.

Pasibaigus apeigoms arkivyskupui emeritui dėkojo Sutvirtinimo sakramentą priėmę jaunuoliai, parapijos klebonas kun. G. Pūras.

DOMEIKAVA. Balandžio 28 dienos popietę Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ jaunuoliams teikė Sutvirtinimo sakramentą. Koncelebravo arkivyskupijos kancleris mons. Adolfas Grušas, parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras, patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Homilijoje arkivyskupas aptarė Evangelijoje pagal Joną skaitytą Jėzaus palyginimą apie vynmedį ir nuo jo atsiskyrusias šakeles. Jėzus sakė: „Aš esu vynmedis, o jūs – šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti“ (Jn 15, 5). Pasilikti Jėzuje – leisti gyvenime veikti Dievo Dvasiai. Jėzus prašo kasdien, kad ir kas įvyktų mūsų gyvenime, pasilikti su Juo. Pasilikimo Jėzuje ženklai yra vaisiai, kurie pasirodo krikščionio gyvenime. Šventosios Dvasios vaisiai yra vardijami Laiške galatams (5, 22–23). Tai – „meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas“. Arkiv. S. Tamkevičius jaunuolius ragino drąsiai pasitikėti Evangelijoje Jėzaus sakomais žodžiais: „Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta.“ Arkiv. S. Tamkevičius suteikė Sutvirtinimo sakramentą parapijos jaunimui, o Mišių pabaigoje visiems tikintiesiems – šventinį palaiminimą.

Sutvirtinimo sakramentą priėmusius vaikinus ir merginas sveikino parapijos klebonas kun. G. Pūras ir kiekvienam sutvirtintajam padovanojo po kanoninį pal. Teofiliaus Matulionio paveikslėlį. Palaimintasis arkivyskupas kankinys T. Matulionis Lietuvos jaunimui yra amžinai žaliuojančios Viešpaties vynmedžio šakelės pavyzdys. Klebonas padėkojo arkiv. S. Tamkevičiui už apsilankymą parapijoje. Garbiam svečiui parapijiečiai įteikė gėlių.

Pagal Kaunoarkivyskupija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija