„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. rugsėjo 4 d., Nr. 6 (65)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Šv. Kazimiero iškilmė palydint vasarą

Eucharistinė procesija
Vėžaičių miestelio gatvėse

VĖŽAIČIAI. Rugpjūčio 26 dieną Telšių vyskupijos diecezinėje Šv. Kazimiero šventovėje vyko Šv. Kazimiero, Lietuvos jaunimo globėjo, atlaidai. Į šventovę rinkosi jaunimas iš visos Telšių vyskupijos, nes tą dieną buvo dėkojama Dievui už besibaigiančią vasarą, per tą laiką patirtas malones ir prašoma palaimos naujiems mokslo metams. Nemažai kunigų iš Telšių vyskupijos rinkosi į šv. Mišias 12 val. Joms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, liturgijoje patarnavo trys diakonai, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai ir būrelis patarnautojų. Giedojo Platelių parapijos jaunimo choras, vadovaujamas Dianos Paulauskienės, ir Vėžaičių parapijos Sumos choras. Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas J. Boruta SJ nuodugniai, išsamiai pristatė šv. Kazimierą. Jis papasakojo, koks buvo šventasis, išryškino jo savybes bei ištikimybę Kristui. Vyskupas kalbėjo apie šią istorinę asmenybę ir jos svarbą Lietuvos ir Bažnyčios istorijoje.

Pamoksle vyskupas L. Vodopjanovas OFM analizavo šventumo svarbumą tikinčio žmogaus gyvenime. Jis kvietė visus ir jaunus, ir vyresnius šv. Kazimiero pavyzdžiu sekti Kristumi, gyventi maldos, aukos, tikėjimo gyvenimą. Vyskupas kalbėjo, jog būti šventu reiškia būti kitokiu, gyventi Kristaus dvasioje, vykdyti Dievo valią ir vėl tokio gyvenimo pavyzdys yra šv. Kazimieras. Būtent šis karališkos kilmės žmogus sugebėjo ištikimai vykdyti Dievo valią ir tapo šventuoju ir puikiu mokytoju, kaip reikia nebijoti atsiduoti Dievui, gyventi jo malonėje, vykdyti jo valią. Svarbu suprasti savo pašaukimą būti šventais ir viską daryti, kad tai pasiektume. Vyskupas drąsino visus atverti širdis Kristui ir gyventi su juo taip, kaip šv. Kazimieras, kuris mylėjo Dievą ir Švč. Mergelę Mariją ir tapo šventumo siekimo pavyzdžiu ir šių dienų žmogui.

Po šv. Mišių Vėžaičių miestelio gatvėse vyko eucharistinė procesija, kurioje Telšių vyskupas kvietė melstis už pašaukimus į kunigystę bei vienuolystę šiais Pašvęstojo gyvenimo metais.

Po pamaldų ir palaiminimo Švč. Sakramentu į atlaidų dalyvius kreipėsi ir visiems padėkojo Vėžaičių parapijos klebonas, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis. Jis dėkojo vyskupams, kunigams ir jaunimui bei jaunimo grupių vadovams.

Po pamaldų jaunimui buvo surengta nuotaikinga agapė, po kurios vyko konferencija-katechezė, kurią vedė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Bemaž 100 jaunuolių klausėsi katechezės apie pašaukimą, jo paieškas bei ugdymą. Dalyvavusieji turėjo puikią progą gvildenti tokią svarbią ir aktualią temą, diskutuoti, užduoti klausimus. Rektorius kalbėjo, išsamiais pavyzdžiais bei savo asmenine patirtimi grįsdamas jauno žmogaus paieškų svarbą, ir drąsino pasitikėti Dievu gyvenimo kelionėje.

Toks tradicinis jaunų žmonių susibūrimas į Vėžaičius per atlaidus palydint vasarą vyksta kiekvienais metais ir yra gražus laikas, kada tikėjimo bendrakeleiviai gali kartu išgyventi bendrystės džiaugsmą šlovindami Dievą ir vis geriau įsižiūrėdami į Šv. Kazimierą – ypatingąjį jaunimo globėją.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klaipėdos rajonas
Kazimieros SIPIENĖS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija