„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. rugsėjo 18 d., Nr. 7 (66)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Po atlaidų pašventintas atstatytas paminklas Vytautui Didžiajam

Prie pašventinto paminklo
Benjaminas Bendikas, senąją
saulutę išsaugojusi Zita Katauskienė
ir Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas

Šv. Kryžiaus išaukštinimo
šv. Mišias aukojo ir homiliją
pasakė kan. Andriejus Sabaliauskas

Procesijoje dalyvavo daug
jaunimo. Centre – klebonas
kanauninkas dr. Algis Genutis

TŪBINĖS. Nors medinė parapijos bažnytėlė yra tituluota Dievo Apvaizdos titulu, tačiau tūbiniškiai nuo seno yra įpratę pirmąjį rugsėjo sekmadienį švęsti Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidus. Tad ir šiemet, rugsėjo 6-osios sekmadienį, į gėlėmis ir žalumynais išdabintą (tuo pasirūpino net 27 metus pročkele dirbanti Juzefa Benėtaitė) Dievo Apvaizdos šventovę susirinko daug žmonių, iš kurių buvo nemažai kilusių iš šio krašto. Jie gėrėjosi ir šventoriumi, kurį rūpestingai prižiūri Vladas Montrimas. Nors Tūbinių parapiją aptarnauja Šilalės parapijos kunigai, tačiau šiuose atlaiduose dalyvavo ir juos vedė svečias, puikus pamokslininkas iš Telšių kan. Andriejus Sabaliauskas. Jis pasakė homiliją apie kryžiaus paskirtį, jo galią, kvietė branginti šį mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančios ženklą, atstatant apleistus arba sunykusius kryžius pakelėse, sodybose, žmonių žudynių vietose. Būtina atstatyti kryžius ir savo širdyse... Ypač tai svarbu jaunimui ir tiems, kurie apleidę tikėjimą, nutolę nuo kryžiaus. Pasak pamokslininko, svarbu turėti kryžių ir į jį dažnai pažvelgti. Jis būtinas namuose, kasdien prie jo suklaupiant šeimos maldai... Atlaidus pagyvino parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Kęstučio Kareivos, bei iškilminga procesija aplink bažnyčią.

Paskui Šilalės ir šios parapijos klebonas kan. dr. Algis Genutis padėkojo kan. A. Sabaliauskui už pravestus atlaidus.

Ne mažiau prasminga ir patriotiška buvo antroji tos dienos dalis. Kiekvienas miestas, miestelis, kaimas arba kaimelis turi savo istoriją, kuri tampa svarbiu ir svariu indėliu į istorinę visos tautos raidą, kultūrą, papročius bei puoselėjamas vertybes, o jos tvirtina bei parodo, kokia stipri, vieninga ir nepaklupdoma yra tauta.

Tūbinių kaimas turi turtingą patriotinę praeitį. Prieškariu Tūbinėse pradėjo veikti aktyvios visuomeninės organizacijos: šaulių būrys, pavasarininkų kuopa, dūdų orkestras. Maždaug apie 1930-uosius, minint 500-ąsias Vytauto Didžiojo mirties metines, Tūbinėse buvo pastatytas paminklas, primenantis garbingą Lietuvos istoriją bei iškilius mūsų tautos žmones. Sovietmečiu šis paminklas buvo sunaikintas. Net kelis dešimtmečius netoli bažnyčios esančio mūrinio pastato požemyje, mediniuose, supuvusiuose karstuose trūnijo, dūlėjo visokių griozdų užversti Tūbinių bažnyčios fundatorių, dėjusių visas pastangas, kad tūbiniškiai turėtų savo bažnyčią, palaikai. Pagaliau Tūbinių krašto patrioto Benjamino Bendiko, dabar gyvenančio Šiauliuose, iniciatyva, kuriai pritarė Šilalės klebonas kan. dr. A. Genutis, su savo parapijos vikarais aptarnaujantis ir Tūbines, pasirūpinta požemyje esančių palaikų sutvarkymu. Padedant Šilalės rajono savivaldybei ir Šilalės kaimiškajai seniūnijai (seniūnas – Stasys Lidžius), padaryti nauji karstai, į juos sudėti bažnyčios fundatorių palaikai. Viskas pašventinta. Planuojama restauruoti šio požemio vidų, atlikti sienų apdailą.

Kitas patriotiškas žingsnis, prikeliant praeitį, žengtas pasibaigus Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidams, kai žmonės pasuko prie netoli bažnyčios tam specialiai paruoštoje aikštelėje atstatyto Vytauto Didžiojo paminklo. Pirmasis paminklas, minint 500-ąsias šios iškilios asmenybės metines, buvo pastatytas apie 1930 metus. Dabar jau kitoje visiems gerai matomoje vietoje atstatyto paminklo Vytautui Didžiajam iniciatorius yra kraštietis B. Bendikas ir jo brolis Augenijus. Atstatyto paminklo techninio projekto ir su juo susijusių išlaidų rėmėjai yra Alfonso, Aloyzo, Augenijaus, Benjamino ir Birutės Bendikų šeimos. Visų rėmėjų neįmanoma paminėti – jų būta labai daug. Paminklo projekto autorius – architektas Antanas Plaipa, atstatymą rėmė Lietuvos žemės ūkio ministerija (šventėje dalyvavo viceministras Albinas Ežerskis, kuris teigiamai įvertino atstatyto paminklo reikšmę). Šventėje dalyvavęs Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas pasidžiaugė gražia, patriotine tūbiniškių iniciatyva. Meras bei kiti kalbėjusieji padėkojo atstatyto paminklo rėmėjams bei visiems, kurie vienaip arba kitaip prisidėjo prie šios iniciatyvos. Šilalės rajono savivaldybės kultūros paveldo apsaugos vyriausiajai specialistei Jurgitai Viršilienei įteiktas Kultūros ministro Šarūno Biručio padėkos raštas už svarų indėlį, atstatant paminklą Vytautui Didžiajam Tūbinių kaime bei įamžinant bažnyčios mecenatų Ignoto ir Teklės Jasevičių atminimą, puoselėjant Tūbinių krašto istoriją. Paminklą pašventino klebonas kan. dr. A. Genutis.

Šventė Tūbinėse baigėsi nuotaikingu grupės „Jonis“ koncertu ir visų šventės dalyvių agape bei iki vakaro užsitęsusiais pokalbiais apie praeitį ir nūdieną.

Pranciškus Žukauskas

Šilalės rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija