Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. gegužės 6 d., Nr. 9 (252)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Gegužinių pamaldų pradžia – prie seniausios Lurdo grotos

Procesija nuo Lurdo grotos
į Palangos Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į Dangų bažnyčią
Klier. Edvino BRUŽO nuotrauka

Gegužė – Švč. Mergelei Marijai skirtas laikas, kada bažnyčiose, kaimų kapinaitėse, prie kryžių ir koplytstulpių bei koplytėlių pasigirsta vaikų, jaunimo ir vyresniųjų tikinčiųjų giedamos Gegužinės pamaldos. Tradiciškai Telšių vyskupijoje šis mėnuo pradedamas prie seniausios Lurdo grotos Palangoje. Ir šiemet balandžio 30 dienos pavakarę – Gegužinių pamaldų pradžios ir Motinos dienos išvakarėse – Palangoje, prie Lurdo grotos, rinkosi tikintieji ir dvasininkai ne tik iš Telšių vyskupijos. Tą dieną čia buvo susibūrę Lietuvos neįgaliųjų organizacijų atstovai. Pamaldoms vadovavo ir susirinkusius pasveikino Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kartu meldėsi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, seminaristai, Palangos parapijos klebonas ir šio dekanato dekanas kun. Marius Venskus, kiti dvasininkai. Prie Lurdo grotos pagiedoję Švč. Mergelės Marijos litaniją bei Gegužinių pamaldų giesmę „Sveika, Marija, Motina Dievo“, visi, iškilmingai procesijoje giedodami Marijos garbei skirtas giesmes, per Palangos miestą patraukė į Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią. Čia 18 val. aukotos iškilmingos Šv. Mišios. Joms vadovavo vyskupas L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo būrelis kunigų, liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Prieš šv. Mišias visus pasveikino ir svečius pristatė Palangos parapijos klebonas, Palangos dekanato dekanas kun. M. Venskus, o po šv. Mišių jis dalyviams tarė ir padėkos žodį.

Pamoksle vysk. L. Vodopjanovas OFM kalbėjo apie šeštojo Velykų sekmadienio prasmę – jis išryškino, jog Velykų laikotarpis yra ypač svarbus tikintiesiems, juk švenčiame ne šeštąjį sekmadienį po Velykų, o būtent šeštąjį Velykų sekmadienį. Tai akivaizdžiai veda į Velykų tikrovės slėpinį visą laikotarpį, kiekvieną sekmadienį. Komentuodamas tos dienos liturgijoje skaitomą Dievo Žodį, pamokslininkas išryškino būtinybę suprasti, jog tikroji ramybė ir laimė randama ne pasaulyje, bet būtent Jėzuje Kristuje. Šiandien žmogus turi taip gyventi, kad ramybę atrastų būtent Jame. Vyskupas visiems linkėjo gražaus gegužės mėnesio, bičiuliaujantis su Dievo Motina Marija, meldžiantis drauge ir pavieniui per Gegužines pamaldas, pasveikino mamas su artėjančia Motinos diena.

Po šv. Mišių sukviesti klebono į agapę pamaldų dalyviai bendravimo ir dalijosi duona.

Gegužinės pamaldos Telšių vyskupijoje jau antras dešimtmetis iškilmingai pradedamos prie Palangoje esančios seniausios Lurdo grotos, o visą mėnesį abu Telšių vyskupijos ganytojai lanko Gegužines pamaldas giedančius maldininkus parapijose, ypač tuos, kurie renkasi prie kryžių, koplytėlių ar kitose sakraliose vietose. Tegul ši graži, prasminga šimtametė tradicija būna gyva ir pamilta jaunimo Lietuvoje ir XXI amžiuje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija