„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. kovo 9 d., Nr.3 (220)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Pažinti ir pamilti šventąjį Kazimierą...

Panevėžio vyskupas Linas
Vodopjanovas sveikina vyskupijos
Šv. Kazimiero šventės dalyvius

Biržų jaunimas Šv. Kazimiero šventėje

Kiekviena tauta turi savo istoriją – tik jai būdingą, savitą, ypatingą... Išskirtinės tautos asmenybės ją garsina, tampa jos savastimi. Kai ką tekantis laikas nuneša užmarštin, didžius dalykus iškelia ir jie pasilieka tautos atminty, tampa vertybėmis būsimoms kartoms. Visuotinės Bažnyčios gyvenime ypač svarbią vietą užima šventųjų istorijos. Lietuva turi vieną kanonizuotą šventąjį Kazimierą. Jis globoja ir užtaria lietuvių tautą, jaunimą ir Panevėžio vyskupiją. Ar ne per mažai žinome apie jį ir skiriame dėmesio jam?.. Į šį klausimą verta atsakyti sau kiekvienam iš mūsų.

Panevėžio vyskupija kasmet mini Šv. Kazimiero dieną ir kviečia deramai gaivinti šio šventojo kultą parapijose. Ragina ypač jaunimą susidomėti šiuo šventuoju ir sekti jo pavyzdžiu. Tai – galbūt nelengvas iššūkis šių dienų jaunuoliams, bet mokytis ir ugdytis dorybes, bent panašias į šventojo Kazimiero, galėtų būti siektinas kiekvieno jauno žmogaus gyvenimo užmojis.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija neliko abejinga ir šiais jubiliejiniais Lietuvos šimtmečio metais atsiliepti į Panevėžio vyskupo kvietimą dalyvauti šventinėje programoje. Į Panevėžį išvyko 50 žmonių grupė – vaikai ir jaunuoliai iš Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos ir Germaniškio mokyklos-daugiafunkcio centro. Kun. Ernesto Želvio paraginti ir jo vadovaujami, kelionėje globojami į šventę vyko tikybos pamokas lankantys, Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantys mokiniai bei jaunieji Biržų ateitininkai kartu su mokytojomis Rasa Stanulevičiene ir šių eilučių autore.

Diena buvo nuostabi. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje mokytojai klausėsi Žygimanto Pavilionio paskaitos apie tikinčio žmogaus vaidmenį valstybės valdyme. Pranešėjas kalbėjo, kaip atstatyti valstybėje teisingumą, gyventi, remiantis dorybėmis ir žmogiškumu. Jis pabrėžė krikščioniško supratingumo svarbą, bendruomeniškumo kūrimo idėją, stiprių asmenybių ugdymą, atskirties mažinimo būtinumą ir kitus faktorius, galinčius nulemti mūsų tautos ateitį.

Kitas lektorius buvo kun. dr. Gediminas Jankūnas, pristatęs vyskupo Kazimiero Paltaroko knygą „Karalaitis Šventasis Kazimieras“. Šv. Kazimieras mums yra teisingumo ir kilniausių dorybių pavyzdys, iš kurio galime mokytis visapusiškai doro gyvenimo. Galbūt šiandienos jaunimui nepatrauklios šventojo savybės, bet jos atspindi žmogaus moralinį veidą, jų siekiamybė veda šventumo link.

Tikėjimo ir meilės liudijimu dalijosi Dalia Mackelienė, patyrusi skaudžią mylimo vyro netektį, bet gebanti mylėti gyvenimą, juo džiaugtis ir nepaliauti šlovinti Dievą ir Jam dėkoti net už kančią. Jautrūs prisiminimai mokė stiprybės, ragino gyventi, išdovanojant save – randant prasmę gyventi Dievui ir artimui.

Mažiausieji renginio dalyviai darbavosi kūrybinėse spalvotų šešėlių pasakų piešimo dirbtuvėse ir susipažino su Vakaro žvaigždele. Jaunimas klausėsi Gian Luca Demarco mokymo „Nepamesk tikėjimo ir kasdienybėje“ bei kun. Tomo Paliukėno aiškinimo apie šventumą. Vėliau vyko teatriniai nuotykiai su improvizacijų grupe.

Popietę šventės dalyviai skubėjo į Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedrą. Ten visus pasitiko Lietuvos Jaunimo dienų choro giedamų giesmių skambesys, o vyskupas Linas Vodopjanovas OFM su vyskupijos kunigais aukojo šv. Mišias. Ganytojas pamoksle kvietė siekti šventumo kiekvieną iš mūsų, mokytis iš šventųjų gyvenimų, ypatingai išryškindamas šventojo Kazimiero dorybes – tvirtą tikėjimą, teisingumą, gailestingumą, skaistumą ir kitas karalaičio savybes, kurių labai stinga daugeliui žmonių. Be išskaičiavimo darydami gerus darbus ir mylėdami galėsime siekti dangaus – tikrosios meilės ir gėrio buveinės.

Palaiminti, dvasiškai pasotinti, pilni džiaugsmo ir minčių apmąstymams, sukome namų link. Nepavargę, linksmi, supratę meilės pamoką, skubėjome dalintis patirtimis vieni su kitais ir vežtis į namus vėl atrastą pažintį ne tik su draugais, bet ir su šventuoju Kazimieru.

O biržiečių kelionėje visuomet pasitaiko netikėtų kunigo Ernesto staigmenėlių... Ačiū visiems, padėjusiems dalyvauti šiame renginyje.

Mokytoja Sandra BALODYTĖ

Kun. Ernesto ŽELVIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija