Atnaujintas 2003 m. sausio 24 d.
Nr.7
(1111)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Aktualijos
Ora et labora
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Provincija
Rinka
Istorija ir dabartis
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Karaliaučiaus problema

Televizijos laidoje „Prašau žodžio“ Petras Cidzikas siūlė Karaliaučiaus kraštą grąžinti Lietuvai. Ir šio krašto problema, aktuali dabar, būtų teisingai ir greitai išspręsta, nes jame gyvenę prūsai buvo baltų gentis. Istorikas Kulikauskas užprotestavo, jog šitas kraštas Lietuvai niekada nepriklausė, o kad prūsai yra baltų gentis, negi Lietuvai privalo priklausyti Latvija, nes latviai, kaip ir lietuviai, yra baltų gentys.
Žinome, kad Prūsija Lietuvai nepriklausė, nes ją buvo užgrobę kryžiuočiai, o po maro dar labiau kolonizavo, tačiau lietuviai gyveno, nes ten mūsų raštijos ir literatūros šaknys – M.Mažvydo „Katekizmas“, K.Donelaičio „Metai“ ir kt. Jei ten nebūtų gyvenę lietuviai, kažin ar taip būtų atsitikę. Baltų gentys – latviai, žiemgaliai, kuršiai, sėliai ir kiti – sudarė Latviją tik po Pirmojo pasaulinio karo, anksčiau jos nebuvo, todėl A.Hitleris, sako, ją net vadino „karo benkartu“. Lietuvos, jos genčių taip negalėjo pavadinti: Lietuvos vardas žinomas nuo 1009 metų. Gentys - aukštaičiai, jotvingiai, sūduviai, žemaičiai ir kiti sudarė Lietuvą. Jei prūsai nebūtų buvę pavergti ar nesukūrę atskiros valstybės, jie tikrai būtų prisidėję prie Lietuvos sudarymo. Kryžiuočiai dar norėjo užgrobti Žemaitiją, susijungti su kalavijuočiais šiaurėje ir rengti kryžiaus žygius į Lietuvą, kol ją nugalėtų, bet žemaičių nepajėgė okupuoti. Gaila, kad buvusios jotvingių gentys yra okupuotos Gudijos, o sūduvius ir kitas gentis (Suvalkai, Seinai) užėmusi Lenkija, ir ten gyvenusieji lietuviai jau kai kur nutautėjo. O turėjo būti ne taip …
Keista klausyti istoriko Kulikausko samprotavimo, jog Lietuva neturi teisės į Karaliaučiaus kraštą, nes niekada jis Lietuvai nepriklausė, nors lietuviai ten gyveno. O rusai, pasirodo, turi tą teisę, nors jie ar jų gentys seniau ten negyveno, tik po Antrojo pasaulinio karo, išnaikinę vietinius gyventojus, kolonizavo tą kraštą ir iš laikino administravimo pasidarė jo „nuo seno to krašto“ savininku, net pakeitė vietovardžius, todėl šiandien nereikia perstatinėti sienų. Tai kur teisybė? Kol Lietuva dar buvo rusų okupuota, Karaliaučiaus kraštas buvo lyg ir vientisos SSRS dalis. Kai Lietuva tapo nepriklausoma ir pakviesta į NATO ir ES, tai ar gali šitas kraštas, kuris pagal jokius kriterijus nepriklausė Rusijai, dabar jai priklausyti? Todėl senosios baltų genčių žemės turėtų būti grąžintos Lietuvai, ir jokios problemos neliktų. Jei Gardino, Suvalkų, Seinų ir kitos sritys yra prie Gudijos ir Lenkijos, tai Karaliaučiaus kraštas net nėra prie Rusijos, o yra prie Lietuvos, todėl Rusijai negali priklausyti. Šis kraštas turėtų būti grąžintas Lietuvai, ne jėga sienos perstatytos, o atstatyta istorinė teisybė, ištaisyta klaida. Vadinasi, teisus P.Cidzikas, V.Šilas ir kiti, teigiantys, jog tas kraštas privalėtų atitekti Lietuvai, ir viskas taikiai, teisingai būtų išspręsta. Manau, dabar Prūsijos valstybei būtų sunku susikurti, o prie Lietuvos (kaip prie tos pačios genties) galėtų laisvai būti. Ir šiandieninio Karaliaučiaus krašto problema, be jokių sunkumų, lengvai būtų išspręsta.

Vincas STEPONAVIČIUS
Krekenava, Panevėžio rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija