2012 m. rugsėjo 21 d.    
Nr. 35
(2010)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Laikas ir žmonės

Visiems tarnaujantis su meile

Antanina STRUMILIENĖ

Mons. Juozapas Užupis

Šiandien, rugsėjo 21-ąją, sukanka 60 metų, kai Prienų miesto garbės pilietis, ilgametis Prienų parapijos klebonas ir dekanas, dabar altaristas, monsinjoras Juozapas Užupis laužo duoną Dievo vaikams, linkėdamas ramybės ir vilties. Jis jau šešios dešimtys metų laimina žmogų ir jo darbus, teikia sakramentus, meldžia sveikatos ligoniams ir neįgaliesiems, dėkoja Viešpačiui už teikiamas malones, už pasaulio ir gyvenimo grožį, linki, kad visų mūsų širdys būtų tyros, o darbai – geri. Kunigo laiminti pakeltos rankos padeda nepasiduoti pykčiui, pamiršti blogį, ištverti sunkumus.


Laikas ir žmonės

Visą amžių – Dievo keliu

Leonardas ALEKSIEJŪNAS

Kun. Anicetas Tamošaitis SJ
sveikinamas Šiauliuose,
1995 metais grįžęs į Lietuvą

Kunigui Anicetui Tamošaičiui SJ – 90 metų. Gimęs 1922-ųjų rugsėjo 14-ąją tuometės Panevėžio apskrities Rozalimo miestelyje, pusę šimtmečio gyvenęs užsienyje, daugiausia JAV, o grįžęs Lietuvon darbavęsis Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje, dvasinę tarnystę tęsia vėl priartėjęs prie savo gimtųjų vietų. 1995-aisiais, parvykęs iš Amerikos, ketverius metus buvo Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios rektorius, jėzuitų namų vyresnysis. Dabar jis taip pat čia. Dažnai apsilanko gimtajame Rozalime, kitose Pakruojo rajono vietovėse prie Daugyvenės upės, kur augo, brendo.


Atmintis

Mirė vyriausias Lietuvos kunigas

A†A mons. Petras Kuzmickas (1910 11 07–1935 06 15–2012 09 10)

Mons. Petras Kuzmickas
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Rugsėjo 10 dienos, pirmadienio, ryte prieš 8 val. šv. Mišias sugaudė Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros varpai – tai buvo pirmoji žinia parapijiečiams, kad į Amžinybę iškeliavo Panevėžio Katedros altaristas mons. Petras Kuzmickas – amžiumi vyriausias Panevėžio vyskupijos kunigas, kuriam šių metų lapkritį būtų sukakę 102 metai. Monsinjoras mirė sąmoningas, melsdamasis į Švč. Mergelę Mariją ir prašydamas Jėzaus gailestingumo.


Atmintis

Paminėjome iškilų dvasininką

Prel. Leopoldas Pratkelis

Gražaus prasmingo gyvenimo, kilnios sielos, artimi „dūšiai“ žmonės neužmirštami, o jiems Amžinybėn iškeliavus, jų pasigendame, net pasiilgstame. Vienas iš tokių žmonių, kurio šimtmetį nuo gimimo ir trisdešimtmetį nuo mirties minime, – Linkuvos parapijos klebonas, Panevėžio Katedros kapitulos pirmininkas Leopoldas Pratkelis – buvęs Panevėžio Berniukų gimnazijos kapelionas, vikaravęs Klovainiuose, Pabiržėje, Rokiškyje ir Šeduvoje, klebonu dirbęs Pumpėnuose, Smilgiuose, Debeikiuose. Jis buvo ir Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris, o 1950–1956 metais kalėjo Sibiro lageriuose. Buvo abstinentas: nei pats gerdavo, nei kitiems siūlydavo.


Laikas ir žmonės

Prie bažnyčios vargonų – dešimtokė

Bronius VERTELKA

Jaunoji Rozalimo
vargonininkė Justina Šiupinytė

Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios vargonininkei Justinai Šiupinytei – šešiolikti metai. Ji – vietos vidurinės mokyklos dešimtokė. Dar pradinėje mokykloje mokytoja pastebėjo, kad jaunoji rozalimietė turi muzikinių gabumų. Būdama trečioje klasėje Justina pradėjo lankyti Pakruojo muzikos mokyklą. Ten mokėsi septynerius metus ir sėkmingai baigė mokslus. Norėdama gilinti muzikines žinias, dar papildomai lanko mokyklą. Gavusi brandos atestatą, J. Šiupinytė savo gyvenimą norėtų susieti su muzika. Patiktų vadovauti chorui ar dirbti ten, kur būtų daug muzikos.


Žvilgsnis

Kelionė po Suvalkiją

Regina Pakalnienė

Prie Vilkaviškio Katedros
su teol. dr. kun. Rimu Skinkaičiu

Saulėtą ir šiltą paskutinę liepos mėnesio dieną būrys Alytaus valstybinių vaikų globos namų ugdytinių, lydimi direktoriaus pavaduotojų Anelės Adamavičienės bei Jūratės Žvaliauskienės, socialinės pedagogės Astos Dainauskienės, socialinio darbuotojo Edgaro Dimšos išsiruošė į kelionę po Suvalkiją. Keliauti ir artimiau susipažinti su iškiliais praėjusio amžiaus bei šių dienų Sūduvos kraštiečiais, aplankyti įdomius architektūros paminklus juos pakvietė ilgalaikio neformalaus švietimo projekto „Dorybių mokyklėlė“ partneriai – viešosios įstaigos „Dienos namai“ direktorė Kristina Bondareva kartu su Alytaus dekanu ir Šv. Angelų Sargų parapijos klebonu garbės kanauninku Arūnu Užupiu. Kelionėje taip pat dalyvavo „Dienos namų“ bendradarbės Miroslavo Šv. Vincento Pauliečio vienuolijos seserys Rubelinda Varela ir Rosarija Gonzales, savanoriai Regina Pakalnienė, Lukas Marčiulaitis. Alytaus dekanas, šios išvykos rėmėjas, atvykęs palydėti ir palaiminti dalyvių, po bendros maldos palinkėjo kiekvienam kelionėje sutikti Dievą, atpažinti Jo meilės veikimą ir, sugrįžus namo, tapti Dievo gerumo liudytojais.


Bendruomenėse

Dzūkijos kaimas nusilenkė legendiniams lakūnams

Rūta Averkienė

Kalba gidė Birutė Švagždienė,
centre – šv. Mišias aukojęs Dubičių
klebonas kun. Almantas Kibirkštis

KROKŠLYS. Nediduką Varėnos krašto miškuose pasislėpusį Krokšlio kaimą papuošė šventiniai renginiai – čia buvo surengta dvi dienas trukusi kaimo šventė „Naujos tradicijos Krokšlio kaime“. Į gimtinę trumpam sugrįžę vaikai ir anūkai drauge su savo tėvais ir seneliais dar kartą pagerbė lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno atminimą, šalia baublio, paminklo ir stogastulpio, skirtų legendinių lakūnų garbei, buvo pašventinta iš ąžuolų išdrožta S. Dariaus ir S. Girėno skulptūra.


Laikas ir žmonės

Vaikai – didžiausias turtas

Bronius VERTELKA

Audronė Tubelienė pagimdė
ir išaugino 10 vaikų

„Man savi vaikai – kaip abiejų rankų pirštai. Įsipjovus vieną, visi kiti skaudėtų“, – sakė Skapiškio seniūnijos Dailiūnų kaimo gyventoja Audronė Tubelienė. Dviejų dukterų ir aštuonių sūnų (sūnus Aleksandras būdamas 21-erių žuvo autoavarijoje) motina. Sodietė, sulaukusi 22 anūkų, šiandien laiminga: jeigu kuo reikia padėti, kaip paukščiukai visi suskrenda į savo lizdą.


Laikas ir žmonės

Septynių vaikų mama

Rūta Averkienė

Aldona Klimavičienė (trečia
iš kairės) po apdovanojimo su anūke,
dukra ir vyru Prezidentūroje

Gegužės 3 dieną Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė Motinos dienos proga įteikė valstybinius apdovanojimus daugiavaikėms motinoms, išauginusioms ir pavyzdingai išauklėjusioms po septynis ir daugiau vaikų. Prezidentės dekretu ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanotos 46 daugiavaikės motinos. Viena iš jų – Varėnos rajono Panaros kaimo gyventoja Aldona Klimavičienė, išauginusi septynis vaikus. Garbingą apdovanojimą jai įteikusi šalies vadovė stebėjosi jaunatviškai atrodančia daugiavaike mama. A. Klimavičienę pasveikino šeimos nariai ir Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija