2013 m. sausio 25 d.    
Nr. 4
(2028)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pabendravimas su kunigu

Alvyra Grėbliūnienė

Kun. dr. Petras Algirdas Kanapka

Bendras salės vaizdas

Druskininkai. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko adventinė popietė – susitikimas su Skardupių Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos, parapijos klebonu, moralės teologijos dr. kun. Petru Algirdu Kanapka. Atvykusieji į renginį, pirmiausia gavo dovanų angeliukus su ypatingais linkėjimais Bruno Ferrero žodžiais. Dovanas paruošė LSKD „Gubojos“ Druskininkų skyriaus ugdytinės ir jų mokytoja Diana Lukošiūnaitė. Popietei adventinį vainiką nupynė Ratnyčios moterys – Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narės. Renginio dalyviams kunigas pristatė pakartotinai išleistą knygą „Dievo įsakymai – šviesa širdies akims“. Klebonas papasakojo jos atsiradimo istoriją, apibūdino paskirtį. Ši knyga – Dievo ženklų paaiškinamasis vadovas... Joje norėta atkreipti dėmesį į Dievo įsakymus, jų laikymosi svarbą, aptarti kai kurias dorovines gyvenimo problemas, stabtelint prie kiekvieno Dievo įsakymo, parodant į kiekvieną iš jų sudėtą Dievo meilę ir rūpinimąsi žmogumi. Dvasininkas akcentavo, jog Dievo įsakymai  yra ne suvaržymai, ne našta, bet patarimai, kad žmonės būtų pajėgūs neišklysti iš gyvenimo kelio. „Dievas įsipareigoja vesti, žmogus – laikytis tam tikrų taisyklių, padėsiančių įgyvendinti bendrą planą“. Tai galime padaryti eidami šventėjimo keliu. Žemėje nėra šventų žmonių. „Turime visiškai pasitikėti Dievu, o patirti pažeminimai, nuoskaudos, gyvenimo kryželės neturi palaužti žmogaus dvasios, bet ją sustiprinti, skatinti viską nuolankiai priimti ir nešti meilę, tikėjimą ir viltį“. Skaidrės, unikalios paties autoriaus nuotraukos, įgarsinti Šv. Rašto žodžiai, muzika, poetės Česlovos Jakštytės eilės padėjo išgyventi nepakartojamą kelionę, pajusti Dekalogo nuotaiką. Autorius skaitė eiles iš anksčiau išleistos poezijos knygelės „Iš mano credo“, pateikė konkrečius pavyzdžius.

Dievas man leido šį kunigą susitikti anksčiau, artimiau pažinti. Spalvingas, Dievo ranka vedžiojamas visas kunigo gyvenimo ir tarnystės kelias. Kun. P. A. Kanapka gimė Karaliaučiuje, augo ir mokėsi Klaipėdoje. Vilniaus universitete keletą metų studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, buvo bedievis. Būdamas 26 metų išgirdo Dievo kvietimą. Tada ir pasirinko kunigo kelią. Įstojo į pogrindinę kunigų seminariją. 1989 metais ją baigė kaip paskutinis slaptai besimokęs seminaristas. Keletą metų mokėsi Italijoje, įgijo moralės teologijos daktaro laipsnį. Paskutiniu metu jis atlieka tarnystę Skardupių parapijoje. Apie ją, bendruomenės darbus, įdomesnius gyvenimo momentus, kelią į kunigystę, daugiau papasakojo pats kun. P. A. Kanapka ir įdomiai atsakinėjo į gausius renginio dalyvių klausimus.

Buvo papasakota įdomių dalykų. 1985 metais, minint Liudo Alseikos 1960 metais suorganizuoto žygio dviračiais į Vladivostoką 25-metį, kunigas nuskrido į šį miestą ir dviračiu grįžo atgal, parvežė vandens iš Japonų jūros į Baltijos jūrą (L. Alseika padarė priešingai). Kelionėje išgyveno stiprų jausmą, kai jį priglaudęs nakvynei žmogus paklausė: „Kur tavo gyvenimo prasmė?“ Milicijos kapitonas, sutiktas prie Maskvos, įdėjo jaunuoliui į delną mažytį su Kristaus atvaizdu paveikslėlį ir pasakė: „Jei tu toks, tai tegul Jis tave saugo“. Nelengva pradžia buvo ir apleistoje, kiauru stogu Skardupių bažnytėlėje. Čia jis ne tik ėjo dvasininko pareigas, bet dirbo, anot jo, ir plytelių dėstytoju šventovėje. Statybininko mokslus išėjo Sibiro platybėse. Dabar tai jau praeitis. Parapijoje kunigas daugiau rūpinasi sielovados reikalais. Čia veikia ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, pastatytas vienintelis Lietuvoje Palaimintajam J. Matulaičiui paminklas, įkurtas Visų Šventųjų parkas.

Gražiomis asmeninės pažinties akimirkomis su kunigu P. A. Kanapka pasidalijo dailininkas A. Šuliauskas. Kaip padėkos ženklą, dvasininkui jis įteikė paveikslėlį, akcentuodamas, jog jame raudonomis uogelėmis padabintas medis simbolizuoja visų meilę kunigui. Renginio organizatoriai padovanojo fotografo A. Lukoševičiaus Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios Ratnyčioje nuotrauką, gubojietės Astos Petruškevičiūtės kalėdinį atviruką ir daug padėkos žodžių. Nusidriekė ilga eilė, norinčiųjų įsigyti knygą „Dievo įsakymai – šviesa širdies akims“ su dvasininko prasmingu autografu, linkint Viešpaties ramybės. Kunigas informavo, jog už knygas gautos lėšos bus skirtos Skardupių Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčios remontui. Klebonas labai džiaugėsi dalyvių gausa, nuoširdžiai dėkojo visiems už šiltą bendrystę, dalinantis Viešpaties meilės žodžiu, ieškant tikrojo kelio, apšviesto Jo meilės šviesa, kiekvienam stengiantis, kad tas kelias būtų prasmingas ir vedantis į amžinąją garbę.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija