2013 m. kovo 1 d.    
Nr. 9
(2033)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vyskupai ir kunigai drauge stebėjo paskutinę Popiežiaus audienciją

Vasario 27 dieną Kauno arkivyskupijos kunigai susirinko į tradicinį kas mėnesį vykstantį susirinkimą, kuriame šįkart visi drauge išgyveno nepaprastai jaudinantį Bažnyčios gyvenimo įvykį – Šventojo Tėvo Benedikto XVI, paliekančio apaštalo Petro įpėdinio tarnystę, atsisveikinimą su visu katalikiškuoju pasauliu paskutiniosios bendrosios audiencijos Vatikane metu.

Kaip pranešė Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, Kauno arkivyskupijos ganytojai – ordinaras Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas ir visi gausiai susirinkime dalyvavę kunigai – kurijoje kartu stebėjo LRT internetinę transliaciją ir širdimis bei malda paliudijo savo bendrystę ir artumą Popiežiui drauge su milijonais tikinčiųjų, brolių kunigų, vyskupų, kardinolų, kurie šią Viešpaties palaimintą dėkingumo ir atsisveikinimo valandą dalyvavo pontifikatą užbaigiančio Benedikto XVI paskutinėje bendrojoje audiencijoje Šv. Petro aikštėje.

Arkivyskupijos dvasininkai drauge klausėsi Dievo žodžio, paskutinės labai jaudinančios popiežiaus Benedikto XVI katechezės, drauge meldėsi ir priėmė Popiežiaus palaiminimą. Ganytojai tą ypatingą Bažnyčiai valandą buvo sustiprinti Popiežiaus žodžių, kuriais jis kvietė kiekvieną atnaujinti savo pasitikėjimą Viešpačiu, džiaugsmą būti krikščionimis, dėkojo už savo tarnystėje nuolat jaustą brolių kardinolų, vyskupų ir kunigų, visos Dievo tautos patikimą atramą, išsakydamas troškimą visą Bažnyčią apglėbti širdimi ir tikrumą, jog Bažnyčia yra paties Viešpaties laivas ir ji niekada nepritrūks Dievo šviesos ir meilės.

Kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas atkreipė kunigų dėmesį, jog nuo ketvirtadienio, vasario 28 d. 21 val., esant laisvam Popiežiaus sostui, Eucharistijos maldoje nebeminimas Benediktas XVI. Kartu kunigai pakviesti šv. Mišiose specialiomis maldomis melstis už kardinolus ir būsimąjį Popiežių.

Beje, 2013 m. vasario 27 d. Benediktas XVI vienu iš paskutiniųjų savo popiežiškųjų paskyrimų Jo Eminenciją kardinolą Stanisławą Dziwiszą, Krokuvos arkivyskupą metropolitą, paskyrė ypatinguoju pasiuntiniu Kauno  Arkikatedros Bazilikos 600 metų jubiliejaus iškilmėse, kurios vyks 2013 metų gegužės 5 d., sekmadienį.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija