Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. liepos 5 d., Nr. 13 (304)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Popiežius atvyksta mums priminti: reikia
būti krikščionimis žodžiu, širdimi, darbais

Apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas

Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana)

Apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse
arkiv. Pedras Lopesas Kvintana (centre)
birželio 17-ąją Kaišiadorių Katedroje
vadovavo šv. Mišioms minint pirmąsias
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio
beatifikacijos metines

Palaimintojo Teofiliaus paveikslas
ant Kaišiadorių Algirdo
Brazausko gimnazijos sienos
Ligitos Pūrienės nuotrauka

Šv. Mišioms vadovavo apaštalinis
nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas
Pedras Lopesas Kvintana (centre)

Malda prie Palaimintojo
Teofiliaus Matulionio sarkofago

Brangūs broliai ir seserys,

dalinuosi su jumis asmeniniu ir nuoširdžiu džiaugsmu, kurį išgyvenu būdamas su jumis ir švęsdamas Šventąją Eucharistiją čia, Kaišiadorių Katedroje, šia gražia pirmųjų arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinių proga. Dėkoju jūsų vyskupui Jonui Ivanauskui už brolišką kvietimą aukoti šv. Mišias palaimintojo Teofiliaus garbei.

Taip pat ir Šventasis Tėvas mano asmenyje, kuriam atstovauju jūsų šalyje, yra kartu su mumis šioje aukoje. Todėl prašykime Viešpatį Popiežiui pačių geriausių ir reikalingiausių malonių per Švenčiausios Mergelės Marijos ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimą.

Visiems jums, čia susirinkusiems, broliams vyskupams, kunigams, vienuoliams ir tikintiesiems perduodu Šventojo Tėvo palaiminimą, meilę ir bendrystę ir sveikinu linkėdamas jums, kad Viešpaties taika ir ramybė visuomet gyventų jūsų širdyse ir karaliautų jūsų šeimose.

Prieš metus Bažnyčia džiaugsmingai šventė beatifikaciją didžio Lietuvos sūnaus, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, sūnaus brangios Tėvynės, kurią jis pagerbė savo ištikimybe, krikščioniškomis bei žmogiškomis vertybėmis, laisve ir brolybe. Prisimindami mūsų palaimintojo kentėjimus ir jo liudijimą, kaip mums priminė kardinolas Andželas Amatas beatifikacijos ceremonijos metu, praeities kentėjimų prisiminimas neturėtų nuodyti mūsų džiaugsmo, bet vien tik priminti atleidimo, pagarbos ir maldos už artimą pareigą, taip pat elgtis ir su priešu.

Kaskart kai švenčiame Teofiliaus Matulionio kankinystę, jį prisimename, kaip ganytoją pagal Kristaus širdį, herojišką Evangelijos liudytoją, drąsų Bažnyčios ir žmogiškojo orumo gynėją. Taip jį apibūdino popiežius Pranciškus savo Apaštaliniame beatifikacijos laiške.

Ir jau netoli yra tas laikas, kai pats Šventasis Tėvas Pranciškus atvyks į mūsų šalį mus aplankyti, rugsėjo 22–23 dienomis. Tai – be galo ypatingas laikas Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. Popiežius Pranciškus atvyksta susitikti su mumis, pamatyti mus, pasikalbėti su mumis, prisiliesti prie mūsų gyvenimų, padrąsinti ir sustiprinti mus tikėjime.

Kaip tik dabar, manau, būtų teisinga išgirsti atsakymus į klausimus, kuriuos daugelis iš jūsų, ypatingai jaunimas, galbūt sau ne kartą užduodate:

Ką reiškia Popiežius? Kas yra Popiežius? Kodėl jis atvyksta į Baltijos šalis?

1. Ką reiškia Popiežius?

Popiežius yra Kristaus Vikaras – Atstovas žemėje, regimas Bažnyčios vadovas. Popiežius yra Romos vyskupas, Jėzaus Kristaus vikaras, šventojo Petro įpėdinis, aukščiausias Visuotinės Bažnyčios Pontifikas, Italijos primas, Romos provincijos Arkivyskupas Metropolitas, Vatikano miesto valstybės monarchas, Dievo Tarnų Tarnas. Visų svarbiausias titulas yra – Dievo Tarnų Tarnas.

Jis šventojo apaštalo Petro įpėdinis, kuriam, Kristus suteikė Visuotinės Bažnyčios ganytojo pareigą. Šventasis Petras, paskutiniais savo gyvenimo metais tapo pirmuoju Romos vyskupu, ir buvo 67 metais nukankintas.

Kaip tikras Kristaus vikaras jis yra visos Bažnyčios vadovas, visų krikščionių Tėvas ir Mokytojas; jam buvo patikėta mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pilnutinė galia vesti, palaikyti ir vadovauti Visuotinei Bažnyčiai. Jis yra tiek vyskupų, tiek tikinčiųjų vienybės pamatas. Jo pareiga yra sustiprinti tikėjime visus savo brolius, tai yra mus visus katalikus. Ir dėl to jis turi ypatingą Kristaus pagalbą, kurią mes vadiname neklaidingumu, nes jis neklysta jokiuose tikėjimo dalykuose.

2. Kas yra Popiežius?

Popiežius yra Chorchė Marijus Bergoljas (Jorge Mario Bergoglio), nuo 2013 m. kovo 13 d. su popiežiškuoju Pranciškaus vardu tapo 266-uoju Romos vyskupu. Jis gimė Buenos Aires mieste (Argentinoje) 1936 m. gruodžio 17 d. 1969 m. gruodžio 13 d. pašventintas kunigu. 1992 m. birželio 27d. konsekruotas vyskupu ir 1998 m. vasario 28 d. paskirtas Buenos Airių arkivyskupu. Šventasis popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė kardinolu 2001 m. vasario 21 dieną. Savo tautybe yra argentinietis ir priklauso Jėzaus Draugijai (Jėzuitų ordinui). Yra pirmasis šios vienuolinės bendruomenės pontifikas, o kartu ir pirmasis Popiežius iš Amerikos žemyno.

3. Kodėl Popiežius atvyksta į Baltijos šalis?

Prieš 25 metus, 1993 m. rusėjo 4-10 dienomis, šv. popiežius Jonas Paulius II lankėsi Baltijos šalyse. Tai įvyko po dvejų metų, kai buvote atgavę savo nepriklausomybę, praėjus kelioms dienoms po to, kai jūsų šalį paliko paskutinis svetimos kariuomenės kareivis, po 46 metus trukusios jūsų šalies okupacijos. Tuo metu Popiežius atrado šalį pilną entuziazmo atgavus laisvę ir nepriklausomybę. Tuo metu viskas atrodė įmanoma. Šventasis Tėvas jus pakvietė su drąsa ir viltimi priimti to vaisius, nepamirštant vertybių, kurios jums padėjo gyventi, ištverti ir, galiausiai, pakeisti priespaudos, prievartos, persekiojimų ir laisvės apribojimų situaciją, kurią iškentėte sovietinės okupacijos metu. Dabar, Šventasis Tėvas Pranciškus grįžta susitikti su Baltijos šalių kaimene, pirmiausia atlikti kaip pirminę Petro įpėdinio pareigą, tai yra sustiprinti jūsų tikėjimą. Jis atvyksta pasižiūrėti, ką esame nuveikę per šiuos 25 nepriklausomybės metus būdami laisvi. Todėl, atvyksta jus pardrąsinti, kad galėtumėte gyventi geriau ir autentiškiau savo tikėjime. Atvyksta atnaujinti kunigų ir vienuolių sielovadinį entuziazmą ir džiaugsmą, kuriuo turi išsiskirti jų pastoracinis gyvenimas, jų pasišventimą ir pasiaukojimą jiems patikėtos kaimenės tarnystėje. Kad įsisąmonintų, jog Viešpaties buvo pašaukti ir Bažnyčios pašventinti, kad tarnautų Bažnyčiai ir Dievo tautai, ir niekada neišnaudotų Bažnyčios ir tautos asmeninei naudai siekti. Ganytojas yra Bažnyčios turto administratorius, turto kurio pagrindas yra našlės skatikas, ir todėl jie nėra savininkai to turto, kad naudotų savo asmeniniams interesams.

Atvyksta priminti ganytojams, kad tikroji pastoracinė tarnystė remiasi ėjimu ieškoti ir susitikti su visais ir galiausiai parodyti Viešpaties veidą bei visiems pristatyti jo išganymo kelią, kuriame iš tiesų yra tikroji gyvenimo paslaptis.

Taip pat atvyksta atnaujinti Dievo tautos, tikinčiųjų tikėjimo. Atvyksta priminti, kad jie taip pat yra aktyvūs Bažnyčios nariai, kad jų tikėjimas negali apsiriboti paprastu „gauti“ paslaugas, kad jų tikėjimas nėra vien tik įvykdymas „kai kurių įsakymų ar apeigų“.

Atvyksta pamokyti jūsų, kad gyvenimas nėra vien tik etika, bet susitikimas su Jėzumi Kristumi, kuris neįpareigoja, nepriverčia mūsų būti krikščionimis, bet moko mus, kad jei tu sakaisi esąs krikščionis, tai turi tikėti Juo, Jėzumi, kuris turi visą galią, kad Jis yra vienintelis, kuris turi galią atnaujinti pasaulį, atnaujinti tavo gyvenimą, atnaujinti tavo šeimą, atnaujinti tavo bendruomenę, atnaujinti visus.

Popiežius atvyksta mums priminti, kad negalime būti netikrais krikščionimis, vien tik žodiniais kriščionimis: reikia būti krikščionimis žodžiu, širdimi, darbais. Būti 24 valandas krikščionimis, kalbėti visada ir kiekvienu momentu kaip krikščionis ir, visų pirma, daryti krikščioniškus darbus, taikos darbus, meilės darbus ir patarnavimus artimui.

Ir viskam šitam įgyvendinti, mes suprantame, kad Jėzus davė Šventąją Dvasią, kuri duoda jėgos visa atnaujinti.

Galiausiai, Popiežius atvyksta jums priminti, kad vadovaujami jūsų ganytojų, kurie vadovaus jums ne diktatūra ar autoritariniu valdymu, turite būti jūsų parapijos bendruomenės gyvenimo ir statymo, gyva ir aktyvi dalis.

Ruošiantis šiomis dienomis Šventojo Tėvo vizitui, daug kur girdėti tokios šnekos: „Oi! Ten bus daug žmonių, geriau stebėsiu vizitą per televizorių!“ Tie, kurie taip mąsto ar taip pataria savo tikintiesiems, aš sakau, kad labai klysta.

Šventasis Tėvas neatvyksta į Baltijos šalis tam, kad „būtų matomas“; tam galėtų padaryti tiesioginę televizijos transliaciją iš Vatikano ir visi galėtų patogiai matyti Jį savo namuose. Šventasis Tėvas Pranciškus atvyksta į Baltijos šalis susitikti su jumis, kad pamatytų jūsų veidus, kad galėtų pasakyti, jog jis yra šalia jūsų, kad myli jus; kad galėtų pajusti jūsų jausmus, jūsų priėmimą; išgirsti jūsų balsą, pajusti jūsų džiaugsmą… Ir šito negalima perteikti vien tik per televiziją.

Todėl aš jums ir sakau: atvykite susitikti su Šventuoju Tėvu, neklausykite nualintų ir pesimistinių balsų, kurie jus ragina pasilikti namuose.

Padarykite taip, kad jūsų asmeninis susitikimas su Šventuoju Tėvu tikrai būtų džiaugsmo šventė, kur galėtumėte išreikšti ir pasidalinti mūsų tikėjimu su visais kitais, tikėjimu, kuris mus vienija ir suburia vadovaujant Vyriausiam Bažnyčios Ganytojui, Kristaus Vikarui, Šventojo Petro įpėdiniui, popiežiui Pranciškui.

Taip su džiaugsmu visiems liudijant mūsų tikėjimą Jėzumi, kuris yra vienintelis išgelbėtojas, vienintelis teikiantis malonę, duodantis taiką, broliškumą, ir kuris teikia išganymą. Te Švenčiausioji Mergelė Marija, mūsų dangiškoji Motina, mus nepaliaujamai lydi ir saugo savo motiniškame glėbyje.

Palaimintasis Teofiliau Matulioni, melskis už mus!

Daliaus Šatrausko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija