Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. liepos 21 d., Nr. 14 (281)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kaišiadorių Katedroje – Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio koplyčia

Liepos 2-ąją Kaišiadorių Katedroje
dėkojant Viešpačiui už Teofiliaus
Matulionio – vyskupo ir kankinio –
paskelbimą Palaimintuoju,
pašventinta Palaimintojo
vyskupo ir kankinio
Teofiliaus Matulionio koplyčia

Birželio 25 dieną Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju. Iškilmės liturgijai vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, kardinolas Andželas Amatas (Angelo Amato) SDB.

Po savaitės, liepos 2 dieną, Kaišiadorių Katedroje buvo švenčiamos Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacijos padėkos Mišios. Liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, kunigai iš Kaišiadorių ir kitų vyskupijų. Liturgijoje dalyvavo gausus būtys tikinčiųjų. Šv. Mišių pradžioje Kaišiadorių vyskupas dedikavo ir pašventinto tikinčiųjų pamaldumui Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus koplyčią, įrengtą Katedroje. Altoriuje patalpintas sarkofagas su Palaimintojo palaikais ir kanoninis paveikslas. Homilijoje Kaišiadorių vyskupas sakė: „Atėję į palaimintojo Teofiliaus koplyčią šioje Katedroje, sutiksite žmogų, kuris jau danguje, kurio gyvenimas skirtas tam, kad atneštų į mūsų gyvenimą daugiau dangaus – daugiau Dievo, daugiau tarpusavio meilės, daugiau visiems mums – Bažnyčiai ir Lietuvai – Dievo skirtų malonių. Švento žmogaus gyvenimas nepasibaigia žemėje. Bažnyčia tam ir skelbia palaimintuosius, šventuosius, kad jų misija – Dievo darbas – tęstųsi...“ Iškilmingų šv. Mišių pabaigoje Kaišiadorių vyskupas dėkojo visiems pasirengimo beatifikacijai bendradarbiams, rėmėjams ir užtarėjams. Vyskupas sakė: „Šioje liturgijoje – šv. Mišiose – dėkojau popiežiui Pranciškui už didelį dėmesį Lietuvai – mūsų krašto skausmų ir šventumo vyrui Palaimintajam Teofiliui. Dėkoju Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui kardinolui Andželui Amatui, kuris aplankė mus Kaišiadoryse ir Vilniuje, vadovavo iškilmingai beatifikacijos liturgijai, paskelbė Apaštalinį laišką, kuriuo Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju. Dėkoju bylos relatoriui prof. Zdislavui Kijasui (Zdzisław J. Kijas) OFM Conv., lydėjusiam beatifikacijos bylą Šventųjų skelbimo kongregacijoje Vatikane, visiems postulatoriams, ypač arkivysk. dr. Jonui Bulaičiui (†2010), vysk. dr. Jonui Borutai SJ, kun. dr. Mindaugui Saboniui ir kitiems, o visų labiausiai vysk. Juozui Matulaičiui, 1991 metais pradėjusiam šį bylą ir nuoširdžiai lydėjusiam iki pabaigos“. Šią vyskupo padėką palydėjo per katedrą nuvilniję garsūs ir ilgi plojimai...

Tęsdamas padėkos žodį, Kaišiadorių vyskupas dėkojo visiems bylos liudininkams, teisminės medicinos ekspertams, istorikams, ypač dr. Arūnui Streikui, veikalų ir publikacijų autoriams prel. Stanislovui Kiškiui (†1994), prel. dr. Pranui Gaidai (†2013), kan. Jonui Mintaučkiui (†1998), mons. dr. Algirdui Jurevičiui, dr. Romai Zajančkauskienei, Vyskupijos kurijos kanceliarijos ir sielovados tarnybų bendradarbiams, Vyskupijos Gyvojo rožinio ir Teofiliaus Matulionio maldos grupių nariams, lydėjusiems beatifikacijos eigą nuoširdžia malda ilgus metus“.

Vyskupas nuoširdžiai dėkojo Apaštaliniam nuncijui Lietuvoje arkivysk. Pedrui Lopesui Kvintanai (Pedro López Quintana), kuris rodė didelį dėmesį šios beatifikacijos bylos eigai, visiems Lietuvos vyskupams, nuo 2016 metų gruodžio 1 dienos vykdžiusiems vyskupijose dvasinio pasirengimo beatifikacijai programas, už didelį indėlį, kad Lietuvos tikintieji pajustų ir priimtų šią Dievo jiems dovanojamą malonę.

Kaišiadorių vyskupas nuoširdžią padėką pareiškė Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui ir jo suburtai komandai už Vilniaus Katedros aikštėje surengtą nuostabią beatifikacijos šventę, pradžiuginusią visą Lietuvą Dievo malonių lietumi. Vysk. J. Ivanauskas dėkojo Kauno arkivyskupui metropolitui Lionginui Virbalui ir visai šios arkivyskupijos komandai, daug prisidėjusiai pasirengimo beatifikacijai metu, visų Lietuvos vyskupijų ganytojams ir tikintiesiems už jų maldas ir aukas, visiems Lietuvos, o ypač Kaišiadorių vyskupijos, kunigams už uolumą, susitelkimą ir pasišventimą rengiantis šiai neeilinei istorinei iškilmei. Vyskupas dėkojo seserims vienuolėms, atskirai paminėdamas Betliejaus seseris Kaišiadorių vyskupijoje ir seseris benediktines Kaune – už jų kasdienę maldą, lydėjusią beatifikaciją. Vysk. J. Ivanauskas nuoširdžiai dėkojo visiems Lietuvos Jaunimo dienų organizatoriams, savanoriams ir dalyviams ir visiems, kurie kokiu nors būdu prisidėjo prie šios iškilmės: Kaišiadorių savivaldybės vadovams ir visoms tarnyboms, Lietuvos televizijai, Lietuvos ir užsienio žurnalistams, Lietuvos ir užsienio katalikiškų žiniasklaidos priemonių bendradarbiams, plačiai nušvietusiems Palaimintojo Teofiliaus asmenį ir beatifikacijos faktą. Kaišiadorių vyskupas dėkojo visiems choristams, piligrimams iš kaimyninių šalių – Latvijos, Baltarusijos, Rusijos Sankt Peterburgo, Lenkijos – ir lietuviams išeiviams, Lietuvos kariuomenei, policijai, medikams, visų statybinių organizacijų vadovams, darbininkams ir talkininkams, architektams ir visiems geradariams bei aukotojams Lietuvoje ir užsienyje, padėjusiems įvykdyti būtinus Katedros, jos koplyčios bei aplinkos tvarkymo – renovacijos – darbus...

Iškilmės pabaigoje, vadovaujant Kaišiadorių vyskupui, pamaldų dalyviai pasimeldė prie vyskupo ir kankinio Teofiliaus altoriaus Jam, Palaimintajam, dedikuotoje koplyčioje, dėkodami Dievui už tikėjimo malonę ir didžiąją dovaną – Teofiliaus asmenį.

Palaimintojo Teofiliaus – vyskupo ir kankinio – šventė liturgijoje Kaišiadorių vyskupijoje bus švenčiama kasmet birželio 14-ąją. Palaimintajam dedikuota koplyčia Katedroje, kurios altoriuje patalpintas sarkofagas su Palaimintojo palaikais ir kanoninis paveikslas, nuo šiol bus atvira visiems tikintiesiems, besilankantiems Kaišiadoryse.

Pamaldų laikas Katedroje – sekmadienį nuo 7.30 iki 13 val. ir nuo 17.30 iki 19 val., šiokiadienį – nuo 7.30 iki 10 val. ir nuo 17.30 iki 19 val.

Kun. Gediminas TAMOŠIŪNAS, kurijos kancleris

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija