Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. kovo 4 d., Nr. 5 (248)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Susitiko Popiežius ir Maskvos Patriarchas

Havanos oro uoste susitiko popiežius
Pranciškus ir Maskvos stačiatikių
patriarchas Kirilas
T. Igorio PALKINO
(patriarchia.ru) nuotrauka

Apsikeitimas dovanomis
T. Igorio PALKINO
(patriarchia.ru) nuotrauka

Broliškas Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių vadovų dialogas

Kubos sostinėje Havanoje pagaliau įvyko nuo seno lauktas Popiežiaus ir Maskvos patriarcho susitikimas. Patriarchas Kirilas į Kubos sostinę atvyko vasario 11-ąją, ketvirtadienį. Taip prasidėjo jau anksčiau suplanuota jo kelionė į Kubą, Braziliją ir Paragvajų. Popiežius Pranciškus į Havaną užsuko kelioms valandoms. Jo sustojimas Kubos sostinėje buvo prijungtas prie apaštališkosios kelionės į Meksiką. Popiežiaus lėktuvas Havanos oro uostą pasiekė vasario 12-ąją, penktadienį, 14 val. vietos laiku (Lietuvos laiku – 21 val.). Nors trumpas Popiežiaus sustojimas Havanoje nelaikomas jo oficialiu vizitu Kuboje, tačiau oro uoste jį pasitiko prezidentas Raulis Kastro. Po trumpo neformalaus pasisveikinimo su prezidentu Šventasis Tėvas buvo palydėtas į Havanos oro uosto terminalą. Į oro uosto valstybinio protokolo salę pro vienas duris įėjo popiežius Pranciškus, pro kitas – patriarchas Kirilas. Prasidėjo istorinis susitikimas, kuriame dar dalyvavo artimiausias Popiežiaus bendradarbis ekumenizmo klausimais, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurtas Kochas ir Maskvos patriarchato ryšių su užsieniu departamento vadovas metropolitas Hilarionas bei du vertėjai, iš kurių buvo ir lietuvis mons. Visvaldas Kulbokas. Nebuvo ne tik jokios bendros maldos, bet ir jokio sakralumo požymių, nes susitikimas vyko oro uoste, savotiškoje „niekieno žemėje“, – paprastai tokie susitikimai vyksta tarp konfliktuojančių pusių. Susitikta šalyje, pasirinktoje Maskvos patriarchato, nors tradiciškai katalikiškoje, dėkingoje Šventojo Sosto diplomatijai už tarpininkavimą atkuriant santykius su JAV, tačiau daugelį metų buvusioje Sovietų satelite ir de facto vis dar komunistinėje. Po kiek daugiau nei dvi valandas trukusio pokalbio už uždarų durų Popiežius ir Patriarchas perėjo į gretimą salę, kurioje laukė specialiai šiam įvykiui akredituoti tarptautinės žiniasklaidos atstovai ir Popiežių kelionėje lydintys žurnalistai. Jų akivaizdoje Popiežius ir Patriarchas, atsisėdę prie stalo, pasirašė bendrą deklaraciją. Po to Pranciškus ir Kirilas pasakė trumpas kalbas. Popiežius kalbėjo džiugiai, nuoširdžiai, jam įprastu spontanišku ganytojo stiliumi, o Maskvos patriarcho Kirilo komentaras buvo veikiau biurokratinis – pagarbus, bet itin santūrus. Patriarchas Kirilas, kalbėdamas apie dviejų valandų pokalbį su Popiežiumi, sakė, kad tai buvo broliškas dialogas, suprantant atsakomybę už savo Bažnyčias, jų tikinčiuosius, už visų krikščionių ateitį ir už taiką pasaulyje. Popiežius Pranciškus sakė: „Kalbėjomės kaip broliai. Turime tą patį krikštą. Esame vyskupai. Kalbėjomės apie mūsų Bažnyčias. Sutinkame, kad vienybė kuriama keliaujant drauge. Kalbėjomės atvirai, neieškodami tarpinių žodžių. Prisipažįstu, kad šio dialogo metu jaučiau Šventosios Dvasios paguodą. Esu dėkingas jo Šventenybei Kirilui už jo brolišką nuolankumą ir už nuoširdų vienybės troškimą. Sutarėme dėl kelių iniciatyvų, kurias, manau, bus galima įgyvendinti“. Popiežius padėkojo visiems, kas prisidėjo prie šio susitikimo rengimo, visų pirma metropolitui Hilarionui ir kardinolui K. Kochui. Šventasis Tėvas pareiškė padėką Kubai ir jos prezidentui. Atsisveikinęs su Patriarchu, Popiežius prezidento R. Kastro buvo palydėtas iki lėktuvo ir išskrido į Meksiką. Lėktuve skrydžio iš Havanos į Meksiką metu Popiežius susitiko su kartu skridusiais žurnalistais ir pasidalijo su jais mintimis apie ką tik įvykusį savo susitikimą su patriarchu Kirilu. Popiežius Pranciškus dar kartą padėko už Kubos prezidento svetingumą ir geranoriškumą. „Su patriarchu Kirilu kalbėjomės kaip broliai apie tai, kas mums kelia susirūpinimą, – sakė Pranciškus žurnalistams. –  Kalbėjomės aiškiai ir nuoširdžiai. Aš priešais save mačiau brolį. Apie tokius pačius jausmus man sakė ir patriarchas. Kalbėjomės visų pirma apie mūsų Bažnyčias, bet ir apie padėtį pasaulyje, apie karus. Aš tikrai jaučiau savyje džiaugsmą, kuris yra iš Viešpaties“.

Apie Pranciškaus ir Kirilo susitikimo priešistorę

Popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo susitikimas Havanoje yra svarbus visų katalikų ir stačiatikių ekumeninio dialogo kontekste. Nors jau senokai buvo užmegzti draugiški Romos santykiai su Konstantinopolio patriarchatu ir su kitomis Stačiatikių Bažnyčiomis, tokių pat draugiškų ir konstruktyvių santykių su Maskavos patriarchatu iki šiol dar nebuvo.

Šiuo metu savarankiškų, viena kitą tokiomis pripažįstančių Stačiatikių Bažnyčių yra keturiolika: keturi senieji patriarchatai – Jeruzalės, Antiochijos, Aleksandrijos ir Konstantinopolio; penki moderniųjų laikų patriarchatai – Maskvos, Bulgarijos, Gruzijos, Serbijos ir Rumunijos; autokefalinės nacionalinės Bažnyčios – Albanijos, Graikijos, Kipro, Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos. Maskvos patriarchatas, kaip savarankiška Bažnyčia, atsirado palyginti vėlai, tik XVI amžiaus pabaigoje, ir tradicinėje Stačiatikių Bažnyčių hierarchijoje jam skirta tik penkta vieta, tačiau Rusijos Bažnyčia yra didžiausia tikinčiųjų skaičiumi ir turi labiausiai išplėtotą struktūrą.

Nuo bolševikinės revoliucijos iki penktojo dešimtmečio pradžios Rusijos Stačiatikių Bažnyčia buvo žiauriai persekiojama – komunistai išžudė labai didelę dalį dvasininkijos. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Stalino valdžia leido jai atsikurti, tačiau suteikė labai ribotą veiklos laisvę griežtoje valdžios priežiūroje. Maskvos patriarchatas labai atsigavo žlugus Sovietų Sąjungai. Šiuo metu jis turi beveik keturis šimtus vyskupų ir 35 tūkstančius kitų dvasininkų. Maskvos patriarchato jurisdikcijai priklausančios vyskupijos veikia ne tik Rusijoje, bet ir keturiolikoje kitų šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Ukrainoje ar Estijoje, vienos šalia kitų veikia Maskvai ištikimos ir nuo Maskvos atsiskyrusius vietinės Stačiatikių Bažnyčios. Nors tradicinis „pirmojo tarp lygių“ Stačiatikių Bažnyčių vadovų titulas priklauso ne Maskvos, bet Konstantinopolio patriarchui ir jo balsas autoritetingiausias, dėl Bažnyčios narių skaičiaus ir struktūros dydžio labai svarų balsą turi Maskvos patriarchas.

Katalikų ir stačiatikių ekumeninis dialogas prasidėjo 1964 metais popiežiaus Pauliaus VI ir Konstantinopolio patriarcho Atenagoro susitikimu Jeruzalėje ir 1054 metais paskelbtos abipusės ekskomunikos atšaukimu. Vėliau ne kartą susitiko ir jų įpėdiniai, o dabartiniai Romos ir Konstantinopolio vyskupai Pranciškus ir Baltramiejus bendrauja kaip tikri broliai ir geri bičiuliai. Pastaraisiais dešimtmečiais panašius ryšius Katalikų Bažnyčiai pavykdo užmegzti ir su dauguma kitų Stačiatikių Bažnyčių. Trūko tik Maskvos. Sovietų valdymo laikais atviras dialogas su Maskvos patriarchatu nebuvo įmanomas. Nepavyko jo užmegzti ir žlugus Sovietų Sąjungai. Jono Pauliaus II pontifikato metais buvo bandoma surengti Popiežiaus susitikimą su tuometiniu Maskvos patriarchu Aleksijumi II. Neoficialiai buvo net kalbama apie konkrečias tokio susitikimo datas ir vietas, sutarta dėl susitikimo viename Austrijos vienuolyne, tačiau šv. popiežius Jonas Paulius II išbraukė kai kuriuos punktus Maskvos parengtoje deklaracijoje, ir susitikimas žlugo. Kas buvo išbraukta, tegalime spėlioti, bet veikiausiai Popiežius nenorėjo eilinio Ukrainos Graikų (Rytų) apeigų Katalikų (Unitų) Bažnyčios pasmerkimo. Beje, šis susitikimas Vatikano diplomatijoje visada buvo suprantamas kaip popiežiaus apsilankymo Rusijoje prieangis. Tikėtasi, kad Popiežius, susitikęs su Maskvos patriarchu, pajėgs susitarti, kad pastarasis neprieštaraus sielovadinei kelionei į Rusiją. Iki ankstesnio patriarcho Aleksijaus II mirties faktiškai tai buvo neįmanoma nes jis turėjo labai tvirtą poziciją, labai nediplomatišką, atitinkančią sovietinės Rusijos poziciją. Kai buvo išrinktas daug didesnę tarptautinio bendravimo patirtį turintis patriarchas Kirilas, kalbos apie galimą susitikimą ir derybas dėl popiežiaus vizito Rusijoje atsinaujino dar popiežiaus Benedikto XVI pontifikato metu. Bandyta surengti ir jo susitikimą su patriarchu Kirilu. Nenorą susitikti rusai aiškindavo dviem motyvais. Jie nebuvo patenkinti Graikų (Rytų) apeigų Katalikų (Unitų) Bažnyčios Ukrainoje atsikūrimu. Prieš keturis šimtus metų Brastos Unija sudaryta bendruomenė Stalino įsakymu 1946 metais buvo uždrausta, ir visi jos maldos namai buvo perduoti stačiatikiams. Žlugus komunizmui, Unitų Bažnyčios atsikūrimas tapo savaime suprantamu istorinio teisingumo atstatymo aktu. Maskvos patriarchatas taip nemanė. Kita rusų stačiatikių nuoskaudų priežastis buvo lotynų apeigų katalikų veikla Rusijoje ir keturių Katalikų Bažnyčios vyskupijų įkūrimas. Romos požiūriu, vyskupijos buvo kariamos tam, kad galėtų vykti normali Rusijoje gyvenančių katalikų sielovada. Maskvos patriarchatas tai palaikė prozelitiškumu jo kanoninėje teritorijoje.

Pastaruoju metu apie galimą Popiežiaus ir Patriarcho susitikimą nebuvo daug kalbama. Daugiau dėmesio susilaukdavo dvišalės Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių teologinio dialogo komisijos darbas. Joje dalyvauja ir Maskvos patriarchas, nors kelis kartus jo atstovai iš komisijos buvo pasitraukę. Popiežiaus ir patriarcho susitikimo klausimas buvo atidedamas geresniems laikams.

Beje, 2014 m. lapkričio 30 d., užbaigęs vizitą Turkijoje ir pas Konstantinopolio patriarchą, į Romą skrendančiame lėktuve, kaip įprasta, Popiežius susitiko su jį lydėjusiais žurnalistais. Tąkart buvo jo paklausta: „Susitikote su patriarchu Baltramiejumi. Ar galima tikėtis panašių kontaktų ir su Maskvos patriarchatu?“ Į tai Pranciškus atsakė: „Esu pasakęs patriarchui Kirilui, kad noriu su juo susitikti, ir jis su tuo sutinka. Pasakiau jam: „Atvyksiu ten, kur tu norėsi. Tu man pranešk ir aš atvyksiu“.

Istorinės reikšmės įvykis ir unitų priekaištai

Kokie bus susitikimo Havanoje rezultatai, paaiškės vėliau. Tačiau pats faktas, kad pagaliau Popiežius ir Patriarchas susitiko, iš tiesų yra istorinės reikšmės įvykis. Idomu tai, kad per Kubos susitikima galimybes popiežiui aplankyti Rusija tema viešai nebuvo ne užsiminta.

Beje, kelionės iš Meksikos į Romą metu lėktuve įvykusioje tradicinėje spaudos konferencijoje popiežius Pranciškus daugiausia dėmesio skyrė ukrainiečių reakcijai į Popiežiaus susitikimą su Maskvos patriarchu ir jo metu paskelbtą deklaraciją. Popiežiaus ir Maskvos patriarcho susitikimas visuotinai vertinamas kaip labai svarbus istorinis įvykis. Vis dėlto Ukrainos graikų apeigų katalikai (unitai), komentuodami jo metu pasirašytą deklaraciją, jaučiasi išduoti ir deklaraciją vertina kaip „politinį dokumentą“, kuriuo remiama dabartinė Rusijos politika. Kalbėdamas apie kritišką komentarą, kurį paskelbė Didysis Ukrainos graikų apeigų katalikų (unitų) arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, Popiežius visų pirma sakė, kad jis gerai asmeniškai pažįsta arkivyskupą, kad ketverius metus yra su juo kartu dirbęs Buenos Airėse ir kad nuo tada jie vienas į kitą kreipiasi „tu“. Popiežius sakė, kad arkivyskupo išsakytą kritiką tai deklaracijos daliai, kurioje kalbama apie karą Ukrainoje, jis priima kaip arkivyskupo asmeninę nuomonę ir paminėjo savo raginimus nutraukti karą. Šventasis Sostas reikalauja, kad turi būti laikomasi Minsko susitarimų. „Man priimtina (kartu su patriarchu Kirilu pasirašyta) deklaracija; man priimtina ir kitų teisė turėti savo nuomonę apie tą labai sunkią situaciją“, – sakė Popiežius.

Pagal Vatikano radiją ir „XXI amžių“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija