Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. gegužės 20 d., Nr. 10 (253)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Piligrimai liudijo apie Dievo Gailestingumą

Popiežiaus legatas
kardinolas Pietras Parolinas

Šv. Mišios Katedros aikštėje

Katedros aikštėje dvi dienas
buvo daug maldininkų. Kongreso
dalyviai šeštadienį galėjo rinktis
iš 46 skirtingų teminių užsiėmimų,
juose dalyvavo apie 2500 žmonių
Jono ČESNAVIČIAUS nuotrauka

Gegužės 8-ąją, sekmadienį, minint Kristaus žengimo į dangų, Šeštinių, iškilmę, Eucharistijos šventimu baigėsi gegužės 6–8 dienomis vykęs Nacionalinis Gailestingumo kongresas. Sekmadienio rytą piligrimai rinkosi Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo ir džiugia procesija ėjo per visą Gedimino prospektą, liudydami Dievo Gailestingumą žmonėms. Laukiant procesijos pradžios grojo Lietuvos Kariuomenės orkestras. Nacionalinio gailestingumo kongreso kulminacija – procesijoje po daugelio metų viešai nešamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, kurį pagal šv. Faustinos pasakojimus nutapė dailininkas Eugenijus Kazimirovskis. Procesijai vadovavo 12 vyskupų ir ypatingas svečias – popiežiaus legatas, Vatikano valstybės sekretorius, kardinolas Pietras Parolinas. Dalyvavo apie 50 kunigų, 120 vienuolių, daugybės organizacijų, parapijų, bendruomenių atstovai – įvairaus amžiaus žmonės. Tvarką prižiūrėjo kongreso savanoriai ir Pasieniečių mokyklos studentai.

Procesijoje buvo aštuonios stotelės, simbolizuojančios aštuonis palaiminimus. Mąstymus skaitė juos parengęs kun. Kęstutis Dvareckas, o palaiminimų maldas – visų vyskupijų ganytojai. Paveikslą nešė Kolumbo riterių, ateitininkų, Europos skautų, policininkų, lenkų harcerių, gaisrininkų atstovai. Eisenos metu tikintieji meldėsi Gailestingumo vainikėlį. Eisenoje dalyvavo filmo apie Gailestingumo paveikslą režisierius Danielis di Silva.

Procesijai pasiekus Katedros aikštę, prasidėjo šv. Mišios. Jų aukai vadovavo popiežiaus legatas kardinolas Pietras Parolinas, kuris sakė esąs kaip Jonas Krikštytojas, savo apsilankymu Lietuvoje ruošiantis kelią Popiežiaus vizitui. Visuotinės maldos kreipiniai buvo skaitomi šešiomis kalbomis. Šv. Mišios vyko lotynų kalba, knygelėse dalyviai galėjo sekti šv. Mišių eigą lietuvių kalba. Giedojo Lietuvos Jaunimo Dienų choras ir grupė „Ichtus“. Tą sekmadienį buvo pasaulinė komunikavimo priemonių diena. Mišių rinkliava skirta katalikiškai žiniasklaidai išlaikyti.

Homilijoje kard. P. Parolinas skatino susirinkusiuosius tapti Gailestingumo apaštalais: „Šiomis dienomis turėjote galimybę apmąstyti šią žinią, patirti jos galią, atnaujinančią jėgą ir tapti gailestingumo liudytojais bei apaštalais. Tačiau šis Nacionalinis kongresas laikytinas ne pavieniu proginiu įvykiu, bet paraginimu visoms vietinės Bažnyčios bendruomenėms priimti Dievo gailestingumo žinią ir imtis iniciatyvų, kurios turėtų tąsą ateityje ir taptų konkrečiu bei ilgalaikiu šių ypatingų Jubiliejaus metų vaisiumi“.

Pasibaigus Nacionaliniam Gailestingumo kongresui Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas interneto svetainei bernardinai.lt sakė: „Pirmiausia norisi dėkoti Dievui už tikrai gausų malonių lietų, kuris liejosi tiek ant kongrese dalyvavusių žmonių, tiek ir ant organizatorių komandos. Suruošti tokį renginį per keturis mėnesius buvo didžiulis iššūkis, bet tai patvirtino, kad Dievo dvasia veikia ir kad Dievas to norėjo. Šv. Tėvas paskyrė Vatikano valstybės sekretorių kardinolą Pietrą Paroliną savo legatu šiam kongresui, ir tai leido pajusti artimą ryšį su popiežiumi Pranciškumi bei su visa Bažnyčia, švenčiančia Gailestingumo jubiliejų. Susirinkusi gausybė žmonių teikė daug džiaugsmo tiek vyskupams, kunigams, tiek vieni kitiems. Žmonės savo džiaugsmu, malda ir Sutaikinimo Sakramento šventimu liudijo stiprų tikėjimą ir išreiškė troškimą sulaukti popiežiaus Pranciškaus Lietuvos žemėje. Šios trys dienos (Nacionalinis gailestingumo kongresas) turėtų būti kiekvienam paskatinimas įprasminti Gailestingumo jubiliejų ir savo parapijose bendra malda, gailestingumo darbais, bendromis piligrimystėmis, kad atnaujintume savo tikėjimą, patirtume Dievo gailestingumą ir juo dalintumėmės. Buvo labai džiugu matyti sąmoningus ir patyrusius savanorius, kurie paaukojo daugiau nei keturias dienas padėti piligrimams prasmingai išgyventi Gailestingumo kongresą. Tikiu, kad tai jiems buvo ypatinga gailestingumo darbų patirtis. Vis dėlto nemaža žiniasklaidos dalis ignoravo renginį, ypač tos informavimo priemonės, kurios ieško sensacijų ir skandalų, neatkreipia dėmesio į pozityvius visuomenės gyvenimo reiškinius. Šio renginio atveju toks nepastabumas buvo akivaizdus, tačiau tai matyti ir kalbant plačiau. Nacionalinis transliuotojas ir katalikiška žiniasklaida yra labai svarbūs, kad žmonės susidarytų teisingą vaizdą apie gerus dalykus, kurie vyksta mūsų visuomenėje. Ruošiantis kongresui ir jo metu buvo jaučiamas bendradarbiavimas tarp visų Katalikų Bažnyčios sluoksnių, narių, t. y. tarp Lietuvos vyskupų, kunigų, vienuolijų ir parapijų, centrų, jaunimo organizacijų, žiniasklaidos priemonių. Džiugu, kad labai daug kunigų atvyko teikti Sutaikinimo sakramentą šeštadienį Susitaikinimo pamaldose. Išpažintys, gausus tikinčiųjų dalyvavimas sekmadienio procesijoje bei šv. Mišiose Katedros aikštėje buvo stiprus Gailestingumo liudijimas miestui ir pasauliui“.

Džojos Gundos BARYSAITĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija