Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. gegužės 20 d., Nr. 10 (253)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje

Gegužės 11–12 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupai Gintaras Grušas, Lionginas Virbalas, Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Jonas Ivanauskas, Kęstutis Kėvalas, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Linas Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas, kuris padėkojo vyskupams už jų indėlį, prisidedant prie Nacionalinio Gailestingumo Kongreso organizavimo bei trumpai priminė pagrindinius Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. Pietro Parolino vizito etapus bei jo metu garbaus svečio išsakytas mintis.

Posėdžio metu daug dėmesio skirta neseniai paskelbtam Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodiniam paraginimui Amoris laetitia. Telšių vyskupijos Klaipėdos šeimos centro direktorius kun. Andrius Vaitkevičius į posėdį susirinkusiems vyskupams pristatė šiame svarbiame Bažnyčios dokumente nagrinėjamą problematiką bei pagrindines mintis, bei šio dokumento svarbą šeimų sielovadai. Vyskupai nusprendė jau baigiamą į lietuvių kalbą versti posinodinio paraginimo tekstą paskelbti atskiru leidiniu, kad Popiežiaus mintys pasiektų kuo daugiau skaitytojų.

Posėdžio metu svarstyti naujo Lietuvos Caritas statuto ir organizacinės struktūros projektai, svarstyti įvairūs šios Katalikų Bažnyčios organizacijos veiklos aspektai. Ganytojai pritarė Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos Vyriausiojo archyvaro tarnybos sutarties, kurioje numatoma suskaitmeninti senesnes nei 100 metų Bažnyčios metrikų knygas, parapijiečių sąrašus bei užsakų knygas, projektui. Šis visuomenei svarbus projektas ne tik prisidės prie Lietuvos dokumentinio paveldo išsaugojimo, bet ir suteiks galimybę kiekvienam besidominčiajam savo šeimos ar giminės genealogija su ja išsamiau susipažinti.

Posėdyje pabrėžta būtinybė reguliariai priminti visiems tarnaujantiems Bažnyčioje 2013 metais LVK paruoštas ir Šventojo Sosto patvirtintas Prevencijos gaires Dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais (jos publikuotos Bažnyčios žinių 2013 m. nr. 2/392) bei aptarta, kaip užtikrinti, kad būtų jautriai ir sklandžiai reaguojama į asmenų, nepilnametystėje galimai patyrusių seksualinį išnaudojimą, kreipimusis į Bažnyčios atstovus, suteikiant šiems asmenims pradinę pagalbą, informaciją bei pradedant tyrimą.

Daug dėmesio skirta ir užsienio lietuvių sielovados reikalams. Svarstyta Lenkijos, Rusijos, D. Britanijos, JAV ir Kanados lietuvių kapelionų veikla. Naujai trejų metų kadencijai patvirtinti šie kapelionai: Seinų krašto lietuvių – kun. Petras Gucevičius, Atlantos lietuvių ir Detroito Dievo Apvaizdos parapijos (JAV) – kun. Gintaras Jonikas, Mississauga Lietuvos Kankinių parapijoje (Kanada) dirbantis kun. Nerijus Šmerauskas bei Hamilton (Kanada) parapijoje dirbantis kun. Paulius Rudinskas.

Lietuvos katalikių moterų sąjungos dvasios tėvu naujai trejų metų kadencijai išrinktas kun. Vytautas Rapalis.

Pasidžiaugta ir gražia sukaktimi: seniausias Lietuvos dvasininkas prel. Kazimieras Dobrovolskis, gyvenantis Romoje, švenčia 80-ąsias kunigystės metines. Į iškilmes, birželio 6 dieną vyksiančias Popiežiškojoje Šv. Kazimiero Lietuvių kolegijoje Romoje, vyks vysk. R. Norvila.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks rugsėjo 20 dieną Šiauliuose.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija