Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. birželio 3 d., Nr. 11 (254)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Devintinių procesijos

VILNIUS. Gegužės 29 dieną, Lietuvos tikintieji šventė Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę – Devintines. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje 12.30 val. šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Gintaras Grušas.

Homilijoje ganytojas kvietė žvelgti į Jėzų, kuris Eucharistijoje mums dovanoja save patį, ir klausti, kiek mes pasirengę Jam atsiduoti. Komentuodamas šv. Mišių skaitinius arkivyskupas ragino prisiminti, jog Dievas mus visuomet kviečia įnešti savo indėlį, dalyvauti dalijant Jo malones, įgyvendinant Jo sprendimus. Į Jėzaus raginimą apaštalams: „Jūs pamaitinkite alkaną minią“, – apaštalai atsiliepia atnešdami vos kelis kepalėlius duonos. Bet šie keli kepalėliai – viskas, ką jie turėjo, – Dievui laiminant, pasotino didžiulę minią. Šiandien irgi atrodo, kad esame per silpni, stokojame reikalingų išteklių, kad pajėgtume išspręsti problemas, su kuriomis susiduria mūsų pasaulis. Arkivyskupas homilijoje priminė, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų, tai liudija ir Eucharistijos slėpinys. Sekant apaštalų pavyzdžiu, reikia pasitikėti ir patikėti mūsų reikalus Jėzui, tačiau visuomet reikalingas mūsų indėlis ir bendradarbiavimas.

Po šv. Mišių iš Arkikatedros į Aušros Vartus pajudėjo tradicinė procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu, kurį giesmėmis šlovino grigališkojo choralo giedotojai iš Vilniaus ir Kauno, Arkikatedros jaunimo choras, Šventosios Dvasios, Šv. Kazimiero ir Šv. Teresės bažnyčių choristai. Eucharistijoje esantį Jėzų lydėjo šiais metais Pirmąją Komuniją priėmę vaikai, ryšėdami mėlynas eucharistiniu ženklu papuoštas skareles, įvairių kongregacijų vienuoliai ir vienuolės bei parapijų atstovai, nešini šventųjų globėjų vėliavomis. Procesijai vadovavo arkivyskupas Gintaras Grušas, dalyvavo vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Vilniaus kunigai.

Prie keturių stotelių – Arkikatedroje, prie Šv. Paraskevos cerkvės, Šv. Kazimiero bažnyčios ir Aušros Vartuose – buvo giedamos keturių Evangelijų ištraukos prašant, kad Šventoji Dvasia, kuri įkvėpė evangelistus, savo dovanomis apdovanotų ir Vilniaus miestą, ir visą pasaulį.

Procesijai priartėjus prie Aušros Vartų, nuo kaitrios saulės besislapstančius žmones atgaivino švelnus lietus, tarsi patvirtindamas duonos padauginimo Evangelijoje atskleistą Jėzaus rūpestį dėl žmonių. Iškilmė pasibaigė su iškilmingu palaiminimu Švenčiausiuoju Sakramentu ir giesme Švč. Mergelei Marijai, Gailestingumo Motinai.

KAUNAS. Gegužės 29-ąją, sekmadienį, į Kauno gatves išėjo tradicinė Devintinių procesija su Švč. Sakramentu. Šios procesijos mieste vyksta antrą dešimtmetį. Pirmoji buvo surengta 2001 metais Kauno senamiestyje praėjus metams po Lietuvos II Eucharistinio kongreso, kuriame buvo atgaivinta procesijos su Švč. Sakramentu tradicija. Šiemet Devintinių procesija, kurią organizavo arkivyskupijos kurija, sujungė dvi bazilikas: prasidėjo po iškilmingos Eucharistijos Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje Žaliakalnyje ir vėliau tęsėsi per miesto centrą ir senamiestį pagrindinėmis gatvėmis – Laisvės alėja ir Vilniaus gatve – ir baigėsi vyskupo sosto bažnyčioje – Arkikatedroje Bazilikoje.

Keturiose vietose – prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) ir Šv. Gertrūdos bažnyčių, prie Istorinės prezidentūros bei arkivyskupijos Jaunimo centro Vilniaus gatvėje – procesijos dalyviai sustojo pagarbinti Švč. Sakramento ir buvo juo palaiminti. Čia miestui iš labai arti, ne bažnyčiose, o išėjus į jo paties erdves, paskelbtos keturios Evangelijos, trumpomis kunigų homilijomis pakviečiant įsimąstyti, ką Dievo žodis gyvai sako mūsų šiandienai.

„Švęsdami Dievo Kūno ir Kraujo šventę, švenčiame Dievą, esantį su mumis“, – sveikindamas susirinkusią bendruomenę sakė vysk. K. Kėvalas, kuris vadovavo Devintinių Eucharistijos liturgijai Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje. Eucharistiją koncelebravo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas, Arkikatedros vyriausiasis ceremonijarijus kun. Artūras Kazlauskas ir kiti kunigai iš beveik visų miesto parapijų bei rektoratų.

Išstačius ir pagarbinus Švč. Sakramentą, vėliau iš Kristaus Prisikėlimo Bazilikos prasidėjo Devintinių procesija su Švč. Sakramentu. Pasak jai vadovavusio vyskupo Kęstučio, ši procesija – džiaugsmingas Viešpaties pergalės žygis, Jo artumo paliudijimas visam miestui. Į miesto gatves Švč. Sakramentą monstracijoje nešė Kauno kunigų seminarijos klierikai, dalyvavo arkivyskupijos ganytojai, seserys vienuolės, parapijų atstovai su savo vėliavomis. Ši gausi minia su giesmėmis, pučiamųjų kvarteto pritarimu ir malda ėjo Kauno gatvėmis, Dievo meilės žinią nešdama miesto gyventojams. Giedojimui vadovavo sesuo benediktinė Celina Galinytė ir Ramūnas Baranauskas, Kristaus Prisikėlimo parapijos choro, kuris taip pat giedojo visą kelią, vadovas.

Kalno pamokslo palaiminimus iš Evangelijos pagal Matą prie Įgulos bažnyčios paskelbė kun. Artūras Kazlauskas, kvietė žengiant per tvarkomą gatvės grindinį, melsti savo pačių gyvenimo perkeitimo.

Paskui procesijos dalyviai sustojo prie Šv. Gertrūdos rektorato. Čia Evangeliją pagal Morkų apie Jėzų, susodinusį minias klausyti Jo žodžio, vėliau ją stebuklingai pamaitinusio, paskelbė t. Kęstutis Kazimieras Brilius MIC.

Prie Istorinės prezidentūros miestui nuskambėjo Evangelijos pagal Luką ištrauka apie Jėzų, susėdusį su apaštalais valgyti Paskutinės vakarienės. Ją skelbė kun. Gintaras Vitkus SJ.

Evangeliją pagal Joną prie arkivyskupijos Jaunimo centro miesto senamiestyje, tarp visai netoliese įsikūrusių miesto kavinių ir jų lankytojų sekmadienio vidurdienį  paskelbė mons. Adolfas Grušas.

Devintinių procesija baigėsi Arkikatedroje Bazilikoje. Sugiedojus padėkos himną „Tave, Dieve, garbinam“ ir pagarbinus Švč. Sakramentą, visi buvo juo palaiminti savo gyvenimo kelionei su Viešpačiu. Vysk. K. Kėvalas dėkojo broliams kunigams, seserims, visiems procesijos dalyviams, ypač pučiamųjų kvartetui, ištvermingai giedojusioms seserims, mažosioms adoruotojoms ar nešusiems vėliavas.

Pagal vilnensis.lt ir Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos pranešimą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija