Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Utenos dekanate

„Giesmių giesmelė“ visas mokyklas subūrė į maldos šventę

Susirinkusiuosius sveikina Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas

Utenos muzikos mokyklos jaunių
choras ,,Utremio“ (vad. Virginija
Šeduikienė) kartu su solistu
Justu Mauragu atlieka Lietuvos
jaunimo dienų 2007 himną
,,Būk drąsus! Nebijok“

Utena. Jau antrus metus Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko „Giesmių giesmelės“ šventė. Joje dalyvavo Utenos miesto ir rajono mokyklų kolektyvai, Utenos miesto parapijų chorai. Šiemet susirinko dvigubai daugiau nei pernai – daugiau nei 300 mokinių iš įvairių mokymosi įstaigų. Juos parengė per 30 muzikos mokytojų ir chorų vadovų.

Pagrindinė šventės iniciatorė ir organizatorė – Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ bendruomenė. Svarbiausius darbus atliko šios įstaigos direktorė Rita Lekerauskienė, pavaduotoja ugdymui Miroslava Venclovienė, muzikos mokytoja Lina Jurkaitienė ir sielovados organizatorius kun. Andrius Šukys.

Esminiai šventės uždaviniai buvo paskatinti vaikų ir jaunimo aktyvumą, organizuotumą, įtaką visuomenėje, rūpintis jaunimo doriniu ugdymu, taip pat skatinti vaikų bei jaunimo iniciatyvas ir rajono mokyklų jaunimo ansamblių ir chorų, parapijų bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą. Svarbu formuoti dorovinę, estetinę, religinę pasaulėjautą pasitelkus lietuvių ir užsienio autorių bei savo paties sukurtas giesmes.

Šių metų „Giesmių giesmelė“ skirta šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresei, kurios relikvijos gegužės mėnesį pasieks Lietuvą, o gegužės 28-29 dienomis – ir Utenos miestą. Šv. Teresė yra paskelbta Lietuvos jaunimo dienų, vyksiančių Klaipėdoje birželio pabaigoje, globėja. Kolektyvai rengdamiesi šventei susipažino su šios šventosios gyvenimu ir veikla, jos minčių ir idėjų aktualumu nūdienos žmogui. Mokiniai kartu su muzikos ir tikybos mokytojais kalbėjo apie šią šventąją, sprendė parengtus kryžiažodžius, kitas užduotis.

Kolektyvai keletą mėnesių intensyviai rengėsi, ieškojo giesmių, kurias paskui giedojo vakaro metu. Taip pat susitikime visi dalijosi patirtimi aptariant šv. Teresės gyvenimo faktus ir pasakytas mintis, bendradarbiaujant su tikybos mokytojais bei Utenos parapijų kunigais.

„Giesmių giesmelės“ vakarą buvo sugiedota per 30 giesmių lietuvių, lotynų ir anglų kalbomis. Šventėje dalyvavo solistai, duetai, ansambliai, chorai. Mokiniai galėjo pasirinkti giesmę iš bet kurio liturginio laikotarpio. Girdėjome Advento, Kalėdų, Velykų laikotarpių, jaunimo, tradicines giesmes, kurios išreiškė pagarbą ir dėkingumą Dievui, Švč. Mergelei Marijai. Susirinkusieji džiaugėsi ir jaunųjų atlikėjų sukurtomis giesmėmis. Kolektyvams pritarė įvairūs instrumentai: vargonai ir vargonėliai, gitaros, dūdelės ir kt. Kai kurie kolektyvai giedojo a capella, kiti pasitelkė profesionaliai paruoštas fonogramas.

Šventė pilnoje ir šurmuliuojančioje bažnyčioje prasidėjo skaidrių montažu „Meilę įrodau barstydama gėles“, kuriame susipažinome su šv. Teresės gyvenimu. Šią vaizdinę priemonę parengė Panevėžio vyskupijos Katechetikos centras (vad. Zita Tručionienė). Mintis skaitė ir susirinkusiuosius pasveikino Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. Henrikas Kalpokas. Giesmę „Tėve mūsų“ giedojo visi susirinkusieji, o Utenos muzikos mokyklos jaunių choras „Utremio“ (vad. Virginija Šeduikienė) atliko dar niekur negiedotą šių metų Lietuvos jaunimo dienų himną „Būk drąsus, nebijok!“.

Šventės vedėjai Silvija Pankūnaitė ir kun. A.Šukys, pasveikinę kolektyvus, pasidžiaugė, jog švente domisi vis daugiau jaunųjų atlikėjų. Renginyje dalyvavęs Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas stebėjosi jaunimo džiaugsmu ir teigė, kad jie pasirinko geriausią būdą išreikšti save, taip garbinant Kūrėją. Mokytis giedoti ir būti bažnyčioje su kitais tikinčiaisiais, reiškia, prasmingai leisti laiką, nesusivilioti tuo, kas žmogų varo į prapultį, teigė ganytojas.

„Giesmių giesmelėje“ giedojo Utenos muzikos mokyklos kolektyvai (mokyt. Lina Jurkaitienė), „Vyturių“ pagrindinės mokyklos Dariaus ir Vaidoto duetas (mokyt. Laimutė Ševcova), mokyklos-vaikų darželio „Saulutė“ ansambliai (mokyt. Asta Žilėnaitė ir Alma Balynienė), mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ ansambliai (mokyt. Regina Nikitinienė, Agnė Rakauskienė, Lina Jurkaitienė), mokyklos-vaikų darželio „Šaltinėlis“ jungtinis choras (mokyt. Gražina Kapčiuvienė ir Violeta Puodžiukienė), Aukštakalnio pradinės mokyklos kolektyvai (mokyt. Jolanta Mikužienė, Lidija Virvytienė, Laima Pakalnienė), Utenos pagrindinės mokyklos ansamblis (mokyt. Diana Kraujelienė), mokyklos-vaikų darželio „Žiburys“ ansamblis (mokyt. Virginija Gruodienė), Aukštakalnio pagrindinės mokyklos ansamblis (mokyt. Jūratė Katinienė), Dauniškio gimnazijos seserų Eglės ir Rūtos (mokyt. Onutė Aleknavičienė) bei Silvijos ir Jurgos (vad. Asta Skeirienė) duetai, mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ choras (mokyt. Lina Gudienė ir Daiva Janavičienė), Krašuonos pagrindinės mokyklos choras (mokyt. Rasa Malinauskaitė ir Valerija Murmulienė). Pasirodė du Utenos rajono mokyklų kolektyviai: Sudeikių pagrindinės mokyklos ansamblis (vad. Lina Gaižauskienė) ir Užpalių gimnazijos Eglės ir Jurgitos duetas (mokyt. Aurelijus Janaudis).

Renginio vedėjai skaitė šv. Teresės mintis. Keliskart buvo akcentuoti šie jos žodžiai: „Savo meilę įrodyti galiu vieninteliu būdu – barstydama gėles, tai yra nepraleisdama progos mažiausiai aukai, žvilgsniui, žodžiui; stveriuosi kad ir menkiausių dalykų ir viską darau iš meilės“. Todėl prieš giesmę kiekvienas kolektyvas atnešė rožę ir padovanojo šv. Teresei, taip išreikšdamas jai pagarbą.

Šventės pabaigoje Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vaikų ir jaunimo choras (vad. Rita Deveikienė) atliko giesmę „Laimink Lietuvos vaikus“. Galiausiai visi kolektyvai su J.Trinkūnaite ir kun. A.Šukiu sugiedojo finalines giesmes. Visus pasveikino ir jiems padėkojo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidmantas Valinčius. Šventėje taip pat dalyvavo Panevėžio vyskupijos generalvikaras kan. Robertas Pukenis, Utenos rajono savivaldybės tarnautojai, dvasininkai, parapijiečiai, miesto svečiai.

Ateityje planuojama giesmes giedoti šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų lankymo Utenoje metu, gražiausias giesmes pristatyti Panevėžio vyskupijos Sielovados centro šventėje „Bažnyčios širdyje aš būsiu meilė“. Organizatoriai ir dalyviai nuoširdžiai dėkingi už paramą Utenos rajono savivaldybei, Utenos rajono administracijai, Utenos kultūros centrui.

Liudas BuzĖnas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija