Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Abejojančiam patark, pikta darantį sudrausk!

Artėja rinkimai į miestų ir rajonų savivaldybių tarybas. Partijų daug, pasirinkimas didelis. Natūraliai kyla klausimas: už ką balsuoti? Katalikui lietuviui turėtų būti aišku, kad jis negali palaikyti ir balsuoti už tas partijas, kurios yra ar buvo valdžioje ir nieko nedarė ligšiol, kad sustabdytų mūsų tautos dvasinį genocidą. Tauta išsigimsta. Iš šimto susituokusių šeimų 80 išsiskiria. Daugiau gimsta nesantuokinių negu santuokinių vaikų. Per metus nužudoma dešimt tūkstančių negimusių vaikelių. Aplink vien žiaurumai, smurtas, savižudybės. Bažnyčiose mažai matome besimeldžiančio jaunimo. Pasiaukojimo ir meilės artimui, tėvynei mokykla šiandien vaikams neįskiepija, neskatina jaunimo kilniems veiksmams ir doram gyvenimui. Už visas mūsų tėvynę apnikusias negeroves esame visi kalti. Kur tai matyta, kad garbaus amžiaus lietuvis ar lietuvė bažnyčioje meldžiasi, braukia ašarą už klystkeliais einančius vaikus ir vaikaičius, o išėjęs iš šventovės skuba balsuoti už tuos, kurie, būdami valdžioje, nesudraudžia begėdiškos žiniasklaidos ir amoralias laidas rodančias televizijas. Graudu ir liūdna matyti, kad šiais laikais vaikų ir jaunimo dėmesys prikaustytas prie televizijos ir interneto, o tėvų pamokantis balsas yra nustelbtas. Prisižiūrėję bjaurasties ir žiaurumo jauni žmonės visa tai atkartoja savo gyvenime. Dar, mielas katalike, pagalvok, jei balsuoji už partiją, kurios vadas yra viešas nusidėjėlis – svetimautojas. Ar nepapiktini jaunimo, kad mirtinos nuodėmės nelaikai nuodėme, kad panaikini ribą tarp nuodėmingo ir švento šeimyninio gyvenimo? Jonas Krikštytojas drąsiai į akis pasakė karaliui Erodui: nevalia tau gyventi su brolio žmona. Tuo tarpu mes viešus nusidėjėlius savo balsais iškeliame aukščiau už dorus politikus.

Pažiūrėkime, kas darosi ministerijose ir savivaldybėse, kokius patarėjus ir valdininkus renkasi ministrai ir merai. Vien tik buvę komunistai, komjaunuoliai ir kagėbistai. Ir vėlgi čia mūsų, tikinčiųjų ir tėvynės patriotų, kaltė. Jei būtume balsavę už krikščionis demokratus, už politinius kalinius ir tremtinius, už nuoseklius Lietuvos patriotus, tai merai, jų patarėjai ir apskritai visi valdininkai būtų dori.Todėl nesusiviliokime keliais prie pensijos pridėtais litais, kuriuos uždirbo ne viskuo pertekusi ekskomunistinė valdžia, o sumanūs ir darbštūs Lietuvos žmonės. Valdininkai pensininkams žada padidinti pensiją keliasdešimčia litų, o sau algas pasididino keliais šimtais litų, neskaitant pasiskirtų tūkstančių kitoms išlaidoms.

Broliai lietuviai, katalikai, kovokime už savo tautos išlikimą. Jeigu išsirinksime dorų žmonių valdžią,gyvensime tikrai geriau. Ne paslaptis, kad dauguma dabar valdiškų įstaigų ir mokyklų užsisako tik bulvarinę spaudą. Jei išsirinksime katalikišką valdžią, Lietuvoje bus atgaivinta katalikiška spauda: laikraščiai, žurnalai ir t.t. Tauta bus auklėjama kilnumo dvasia.

Vytautas PUPLAUSKAS

Telšiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija