Atnaujintas 2007 spalio 12 d.
Nr.77
(1574)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Prienų dekanate

Atlaiduose – Garliavos choristų giesmės

Garliavos choristai. Priekyje
dešinėje – choro vadovė Jovita
Rutkauskaitė, kairėje –
vargonininkas Arūnas Važinskis,
antra – Balbieriškio
vargonininkė Valė Gustaitienė

Balbieriškis. Čia buvo švenčiami tituliniai Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios atlaidai. Iškilmes praturtino Garliavos bažnyčios didžiojo choro, vadovaujamo Jovitos Rutkauskaitės, koncertas. Garliaviškiai atliko lietuvių ir užsienio autorių sakralines giesmes, pritaikytas šv. Mišių aukai.

– Mane šis choras augino ir ugdė, – sakė parapijos klebonas g. kan. Robertas Bruzga, būtent Garliavos bažnyčioje veikusiose draugijose pajutęs pašaukimą kunigystei. Dėkodamas choristams, parapijos klebonas prisipažino, jog garliaviškių giesmės jį sugrąžino į jaunystę.

Balbieriškio parapija yra gerai žinoma ne tik Vilkaviškio vyskupijos, bet ir visos Lietuvos bažnyčios istorijoje. Čia vikaru yra dirbęs Nepriklausomybės akto signataras vyskupas Justinas Staugaitis, Balbieriškyje gimęs prelatas, krikščionių demokratų partijos kūrėjas, pirmosios žemės reformos autorius Mykolas Krupavičius, XX amžiaus antrojoje pusėje kunigystės pašaukimą yra pasirinkę balbieriškiečiai Kęstutis Bekasovas, Gediminas Marcinkevičius, Nerijus Žvirblys. Gražų pėdsaką Balbieriškyje ir Prienų rajone paliko dabartinis Garliavos klebonas kun. Kęstutis Vosylius: už savo įvairiapusę veiklą, vaikų mokymą, jaunimo ugdymą 1996 metais Prienų rajone jis buvo išrinktas Metų žmogumi.

Graži parapijų tikinčiųjų, ganytojų tradicija lankyti vieni kitus per jubiliejus, šventes. Dažni svečiai Balbieriškyje iš čia kilę kunigai: Lekėčių klebonas G.Marcinkevičius, Griškabūdžio – N.Žvirblys, šią vasarą savo promočiutės tėviškėje lankėsi JAV gimęs ir mokslus baigęs Bostono lietuvių parapijos klebonas Steponas Žiūkas. Neretai klebonai į svečius atvyksta su savo parapijų chorais, artimais bičiuliais – operos dainininkais ar muzikantais. Balbieriškio bažnyčios vargonininkė Valė Gustaitienė prisiminė, jog ne kartą ir jai su choristais teko svečiuotis kaimyninėse parapijose per atlaidus.

Prieškario metais Balbieriškio bažnyčioje buvo gausūs suaugusiųjų ir jaunimo chorai, per šv. Mišias grodavo dūdų orkestras. 1938 m. choristai pastatė Miko Petrausko operetę „Consilium facultatis“ ir parodė ją miestelio visuomenei. Net sunkiais sovietmečio laikais Balbieriškio bažnyčios chorą sudarydavo apie pusšimtis giesmininkų – tik po 2000-ųjų jų gretos stipriai sumažėjo.

Svečiams iš Garliavos Balbieriškio bažnyčios choro vadovė V.Gustaitienė papasakojo apie unikalius vargonus, pastatytus 1802 m. „Ražancavos“ atlaidų metu senieji vargonai pakluso svečiui iš Garliavos parapijos Arūnui Važinskiui.

Garliaviškiams buvo smalsu sužinoti ir nedidelės, medinės, bet labai jaukios ir turinčios puikią akustiką bažnyčios istoriją.

„Ražancavos“ atlaidų metu po šv. Mišių bendravo Balbieriškio ir Garliavos choristai, dalijosi prisiminimais, rado bendrų interesų. Choristė iš Garliavos Genovaitė Lasinskaitė-Martinonienė balbieriškiečiams padovanojo savo sueiliuotų pasakų ir padavimų knygelę „Tikros išgalvotos istorijos“. Nors knygelė adresuota vaikams, tačiau moters įtaigiai surašyti atsiminimai iš senelio pasakotų istorijų yra gyvas senųjų papročių ir tikros tautosakos šaltinis.

Justinas ADOMAITIS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija