2017 m. kovo 24 d.
Nr. 12 (2229)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Lietuvos Dangiškojo Globėjo šventė

Šv. Mišių aukai vadovavo
Telšių vyskupo generalvikaras
kan. Remigijus Saunorius

VĖŽAIČIAI. Kovo 4 dieną 12 val. seniausioje Vakarų Lietuvoje Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios pirmojo Lietuvos Dangiškojo globėjo šv. Kazimiero garbei. Į šią diecezinę Telšių vyskupijos šventovę buvo susibūręs nemažas būrys tikinčiųjų – vyresniųjų bei jaunimo – ne tik iš Vėžaičių, bet ir iš kitų vyskupijos parapijų. Šv. Mišių, kurioms vadovavo Telšių vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, liturgijai patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Vėžaičių parapijos bažnytinis choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos Grauslytės. Šv. Mišias koncelebravo devyni kunigai, pamokslą – Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ žinią – susirinkusiesiems perdavė Priekulės parapijos klebonas kan. Viktoras Ačas. Šv. Mišių pradžioje ganytojo sveikinimus perdavė jo generalvikaras, o pamoksle kan. V. Ačas išryškino šventojo karalaičio Kazimiero maldingumą, pasitikėjimą Dievu, meilę Dievo Motinai. Būsimasis šventasis ypač uoliai ugdėsi dorybes, mylėjo kiekvieną žmogų, o ypač rūpinosi vargšais. Šventojo pavyzdys aktualus ir šiandienos žmogui, jo gyvenimas skatina kiekvieną tikintįjį siekti šventumo ir tobulumo, įveikiant įvairias kliūtis ir sunkumus, kurių netrūko ir šventojo gyvenime. Pamokslininkas detaliai pristatė šio šventojo asmenybę, aptarė jo gyvenimo faktus, nagrinėjo to meto politines ir kasdienybės gyvenimo aktualijas. Šventumas, anot pamokslininko, galimas tik pasitikint Dievu ir vykdant jo valią, kaip tai darė šv. Kazimieras. Pamokslininkas sakė: „Šventieji savo pavyzdžiu patraukia kitus ir padeda pirmiausia ieškoti Dangaus Karalystės. Todėl šv. Kazimieras mums ypač brangus ir gerbtinas. Sunkiais laikais lietuviai ne kartą šaukėsi jo paspirties ir paguodos ir buvo išgirsti. Tikėkime, kad ir dabar sunkiomis valandomis lietuvių tauta bus išgirsta ir išvaduota iš vergijos“. Baigdamas pamokslininkas sakė, jog tokią žinią atlaidų dalyviams perdavė Telšių vyskupas J. Boruta SJ.


Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Sveikino Laisvę ir parapijos kleboną

Kleboną kun. Tomą Janavičių
su gimtadieniu sveikino šauliai

BAISOGALA. 27-osios Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo metinės miestelyje minėtos jaunatviškai ir nuotaikingai. Prie Laisvės paminklo, šventine atributika pasipuošę ir su savo sukurtomis skanduotėmis atžygiavo Baisogalos mokyklos-darželio auklėtiniai, Baisogalos gimnazijos jaunieji šokėjai ir Baisogalos 8-osios kuopos šauliai. Spalvingą kovo 11-osios nuotaiką visiems susirinkusiems dovanojo mokinių deklamuojamos eilės Lietuvai, seniūno R. Kalvaičio, šaulių kuopos vado R. Narbučio, kultūros namų direktorės V. Kaščionienės šventinės kalbos, jaunųjų šokėjų, vadovaujamų choreografijos mokytojos Jūratės Kačiukevičienės, sukurti šventiniai šokiai.

Visuomenės akivaizdoje du jaunieji šauliai – Faustas Kapšas ir Deividas Petravičius – davė priesaiką Tėvynei, o šeši jaunieji šauliai – Regimantas Niaura, Arnandas Žitinevičius, Karolis Krapikas, Ignas Zaveckas, Lukas Žilinskas ir Nedas Leveckis – priėmė šaulio pasižadėjimą. Džiaugėmės ir sveikinome ne tik jaunuosius Tėvynės gynėjus, bet ir parapijos kleboną kun. Tomą Janavičių su 35-uoju gimtadieniu.


Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Pasitiko LJD kryžių

Grupė renginio organizatorių
ir kun. Ernestas Želvys
prie LJD kryžiaus

BIRŽAI. Saulėtą kovo vidurio šeštadienio popietę Šv. Jono Krikštytojo parapija, ypač vaikai ir jaunimas, buvo nusiteikusi šventiškai, nes į Biržus iš Panevėžio atkeliavo Lietuvos jaunimo dienų (LJD) kryžius. Panevėžio vyskupijos Jaunimo centras ruošiasi Lietuvos Jaunimo dienoms, kurios vyks Vilniuje birželio 23–25 dienomis. Kviesdamas jaunus visos vyskupijos žmones aktyviai dalyvauti renginyje, Jaunimo centras su kryžiumi keliauja per parapijas, ragindamas ir liudydamas.

Biržai kryžių pasitiko miesto centre ir procesijoje jis buvo atneštas į bažnyčią. Lydėjo gausus būrys tikinčiųjų – Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui besiruošiantys vaikai, jaunuoliai ir jų tėveliai, vyresnio amžiaus žmonės. Kryžius neštas, giedant Jaunimo centro giesmininkams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija