2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Bendros maldos vardan taikos vieta

Lietuvos kariai dalyvavo tarptautiniame karių piligrimų susitikime Lurde

Lietuvos kariai ir apaštalinis
kariuomenės Ordinariato administratorius
arkivyskupas Gintaras Grušas
tarptautiniame karių piligrimų
susitikime prie Lurdo bazilikos

Kopimas į Kryžių kalną

Šv. Mišios Šv. Pijaus X
Požeminėje bazilikoje

Žvakių procesijoje

Gegužės 15–25 dienomis Lurde, Prancūzijoje, vyko 59-asis tarptautinis karių piligrimų susitikimas, kuriame dalyvavo 45 kariai iš įvairių Lietuvos kariuomenės padalinių. Šioje piligriminėje kelionėje dalyvavo ir apaštalinis Ordinariato administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas bei Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas pulkininkas leitenantas kun. Rimas Venckus.

Šioje piligriminėje kelionėje kasmet dalyvauja apie 15–20 tūkst. rezervo bei aktyvios tarnybos karių piligrimų, jų šeimų narių bei įvairių šalių gynybos institucijų darbuotojų iš daugiau nei 30 šalių. Iki 1990 metų į Lurdą vykdavo kariai piligrimai iš Vakarų Europos ir NATO priklausančių Europos šalių, o nuo 1991 metų prie jų prisijungė tikintieji iš Centrinės bei Rytų Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos, kelių Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos valstybių.

Šiemet karių piligrimų susitikime dalyvavo apie 17 tūkst. karių iš 40 valstybių. Kartu su jais keliavo ir meldėsi ir Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono karys gr. Vilius Petrauskas. Jis sakė: „Piligriminė kelionė ilgam įstrigs atmintyje. Man buvo didelė garbė aplankyti šią stebuklingą vietą, kurioje galėjau melstis už savo ir kitų karių sveikatą, už savo artimuosius ir visus Lietuvos žmones. Didelį įspūdį paliko Šv. Pijaus X Požeminė bazilika, kopimas į Kryžių kalną, maudynės švento vandens šaltinyje, Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta. Įspūdinga bei įsimintina ir Žvakių procesija, vykdavusi kiekvieną dieną temstant. Šios piligriminės kelionės metu kitomis akimis pažvelgiau į save, susipažinau su kitų kultūrų žmonėmis ir jų tradicijomis, aplankiau daug gražių vietų. Iš piligriminės kelionės į tarnybos vietą grįžau pasisėmęs dvasinės stiprybės ir su pačiais geriausiais prisiminimais apie šią nuostabią kelionę“.

Piligriminė kelionė – Dievo ieškojimo bei susitikimo su Juo kelias. Lurdas yra vienas pagrindinių piligrimystės centrų, kuriame lankosi milijonai tikinčiųjų iš viso pasaulio, tikėdami išgydančia Dievo Apvaizdos galia. Lurde gerbiama Dievo Motina Marija yra ligonių globėja, tad šioje piligrimystėje ypač meldžiamasi už karuose ir misijose sužeistus karius, jų šeimų narius.

Pirmoji tarptautinė piligriminė kelionė į Lurdą buvo suorganizuota 1958 metais, minit 100-ąsias Mergelės Marijos pasirodymo Lurde metines. Tai – dviejų karo kapelionų – tėvo Besombės (Prancūzija) ir tėvo Štaigerio (Vokietija) – sumanymas sujungti įvairių Europos šalių krikščionis karius, išgyvenusius Antrojo pasaulinio karo tragediją priešingose stovyklose ir panorusius susitikti bei susivienyti Lurdo mieste, kad galėtų susitaikyti ir drauge melstis taikos vardan. Iki šiol Lurdas kariams piligrimams yra susitikimo ir bendros maldos vardan taikos vieta.

Mantautas Patašius,
KAM Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono eilinis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija