2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Žolinės aidai

Šventoriuje prie kryžiaus
stalinizmo aukoms atminti

NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS. Kai vasara žmonių džiaugsmui dalija paskutiniąsias savo dienas, Bažnyčia švenčia Marijos Ėmimo į Dangų atlaidus – Žolinę. Biržų rajone ši iškilmė ypatingai švenčiama Vabalninke ir Nemunėlio Radviliškyje. Pastarojo miestelio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje tituliniai atlaidai kasmet sutraukia minią žmonių. Šiemet šventė tarsi padvigubėjo, nes šventoriuje pastatytas kryžius stalinizmo aukoms atminti, ir per Žolinės iškilmes buvo pašventintas.

Tikintieji rinkosi į bažnyčią maldai ir apmąstymui prie Švč. Sakramento. Adoracijos metu sukalbėtas Mergelės Marijos garbei skirtas Rožinis, prašant Jos užtarimo ir malonių pas Dievą. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė kun. Ernestas Želvys. Jo rūpesčiu visuomet Žolinės atlaidai šioje šventovėje tampa ypatingi – tiek liturgija, tiek visais kitais elementais. Pilnutėlė maldininkų bažnyčia išties skyrė daug maldų Marijai, po šv. Mišių dar drauge su kunigais giedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją, pavedė save ir savo reikalus Jos globai, kreipėsi į Ją gilioje maldoje. Tuomet su pasitikėjimu ir viltimi, pakilę nuo altoriaus, kunigas bei tikintieji leidosi į iškilmingą procesiją aplink bažnyčią su Švč. Sakramentu. Visų rankose pašventinti žolynai – nueinančios vasaros grožio ir artėjančio rudens derliaus simbolis, palaimintas Dievo. Skambiomis sakralinėmis giesmėmis visus džiugino Ieva Morkūnaitė su savo mergaitėmis iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios.

Pasibaigus apeigoms bažnyčioje, minia plūstelėjo į šventorių. Ten prasidėjo antroji šventės dalis – kryžiaus šventinimo ceremonija. Jai vadovavo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir parapijos klebonas dekanas kun. Algis Neverauskas. Kalbėjo kryžiaus statymo iniciatorius S. Daugis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus tarybos nariai. Dalyvavo Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Biržų Stepono Giedriko-Giriečio 501-osios šaulių kuopos nariai. Ceremonijoje buvo ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 509-osios lengvosios pėstininkų kuopos kariai. Jie iššovė tris salves – už Lietuvą, tremtinius ir partizanus, Nemunėlio Radviliškio žmones. Šventės dalyviams grojo ir dainavo Biržų „Artrito“ klubo nariai, vadovaujami Jūratės Garnelienės.

Išsakytos kunigų padėkos žmonėms, kurių dėka įvyko iškili šventė. Dar radviliškiečiai dėkingi savo kunigams, be kurių irgi nebūtų šventės prasmės ir gilumo. Šventovę išpuošė floristas Evaldas Timukas. O vainikavo iškilmes agapė, kurioje susirinkusieji vaišinosi ūkininkų Astos ir Romualdo Misevičių gaminta savo ūkyje išaugintų ekologiškų grikių koše.

Nemunėlio Radviliškiui Žolinė yra metinė šventė, persipinanti su kraštiečių švente išvakarėse, organizuojama kultūros darbuotojų. Šiomis dienomis į tėviškę sugrįžta buvę jos vaikai, išsisklaidę po pasaulį. Susitinka giminės, draugai, bičiuliai. Visus suvienija bendra dvasia, prisiminimai, malda... Ir grįžta į namus, rodos, pilnesni, sotesni, laimingesni...

Sandra Balodytė,
parapijos referentė

Almanto Bartaševičiaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija