2017 m. lapkričio 10 d.
Nr. 43 (2260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Įamžintas patarnavęs šv. Mišiose

Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje atidengta atminimo lenta kadenciją baigusiam Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui

Memorialinė lenta, įamžinanti
prezidentą Valdą Adamkų
Edvardo Šiugždos nuotraukos

Prezidentas Valdas Adamkus šv. Mišiose.
Kairėje – sambūrio „Gerumo ąžuolas“
prezidentas Valdas Pacevičius

Lapkričio 2-osios, Vėlinių dienos, popietę į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią gausiai rinkosi parapijos bendruomenė, sambūrio „Gerumo ąžuolas“ atstovai. Su nekantrumu laukta garbių svečių iš Vilniaus – kadenciją baigusio Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus ir Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio.

Šv. Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, „Gerumo ąžuolo“ dvasios vadovas, parapijos vikaras kun. Virginijus Dudonis, kun. Povilas Narijauskas, melstasi už prezidento V. Adamkaus šeimą, mirusius „Gerumo ąžuolo“ narius ir už visus mirusiuosius. Arkivyskupas šią Mirusiųjų pagerbimo dieną homilijoje sakė: „Mes turime priimti mirtį kaip Dievo gailestingumą. Kiekvieno siela ieško Dievo, ieško širdies pilnatvės ir viso to, ką mums gali duoti tik Dievas. Mes esame palaiminti, jei mokame gyventi pasitikėdami Viešpačiu“. Arkivyskupas kvietė susimąstyti, ar esame pasiruošę patekti į Dievo gailestingumo slėnį, kad susitiktume Viešpaties artumoje ir glėbyje.

Šv. Mišiose giedojo Kauno muzikinio teatro solistai Rita Preikšaitė, Jonas ir Živilė Lamauskai, Tomas Ladiga, vargonavo J. Šidlauskas.

Po šv. Mišių sambūrio „Gerumo ąžuolas“ prezidentas Valdas Pacevičius pakvietė prezidentą V. Adamkų ir arkiv. L. Virbalą atidengti Prezidento Valdo Adamkaus memorialinę lentą, kuri skirta atminti, kad „šioje bažnyčioje 1937–1939 m. šv. Mišiose patarnaudavo Valdas Adamkus, būsimasis Lietuvos Respublikos Prezidentas“. Lentoje yra V. Adamkaus ranka įrašyta sentencija: „Tolima ir nelabai sena praeitis primena, kad Dievo namai ne kartą istorijoje tapo mūsų namais“ (autorius – Giedrius Paulauskis, Lietuvos monetų kalykla).

Prezidentas V. Adamkus su jauduliu prisiminė, kaip jam, besimokančiam netoli bažnyčios buvusioje Jono Jablonskio pradžios mokykloje, patarnauti šv. Mišiose pasiūlė tuometis Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras kun. Simonas Morkūnas. Pasitaręs su keliais savo draugais, Valdas su keliais draugais sutiko ir atėjo į šitą bažnyčią. Ateidamas sekmadieniais patarnauti, jautęs savotišką pasididžiavimą, kad gali atlikti tas pareigas, ir apie nuovargį tikrai niekada negalvojęs. Keletą kartų yra patarnavęs ir Šv. Antano bažnyčioje, tuo metu tik ką pastatytoje.  Prezidentas teigė esantis dėkingas už laiką, praleistą šioje tarnystėje, stiprinusioje jį sunkiomis valandomis, ir yra laimingas, jog gali ir dabar tarnauti žmonėms.

Sveikinimo žodį Prezidentui tarė Seimo pirmininkas V. Pranckietis: „Jei prieš 80 metų būtume pasėję gerumo ąžuolą, dabar jis būtų toks, kad dviese neapimtumėme. Tiek gėrio galėjo užaugti per tuos metus. Mes esame dėkingi, kad šiandien pažįstame jus. Jūs tarnavote šioje šventovėje ir pradėjote savo tarnystę Lietuvos žmonėms. Dėkojame už viso gyvenimo tarnystę Lietuvai“.

„Gera prisiminti gerus dalykus, prabėgus daug metų. Matydami šią lentą jaunesni ar vyresni žmonės bus įkvėpti. Simboliška ir tai, jog čia – Prisikėlimo bažnyčia“, – įteikdamas Prezidentui Kristaus Prisikėlimo parapijos istorijos albumą su nuotraukomis bei Kristaus Prisikėlimo bažnyčios jubiliejinį medalį, kalbėjo arkivyskupas.

Vėliau iškilmė persikėlė į Kristaus Prisikėlimo Bazilikos konferencijų salę. Minint Prezidento gimtadienį sugiedota „Ilgiausių metų“, skambėjo sveikinimai, nuoširdūs palinkėjimai.

Atsisveikindamas prezidentas V. Adamkus parapijos klebonui mons. V. Grigaravičiui padovanojo savo vardinį – Lietuvos Respublikos Prezidento – medalį.

Parapijiečiai ir miesto svečiai gerai prisimena, kaip 2004 m. gruodžio 26 d., tuomet būdamas Prezidentu, V. Adamkus svečiavosi Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos iškilmėje. Tada jis kalbėjo: „Tikiu, kad Prisikėlimo bažnyčia visada primins mums jos reikšmę, sutelks tautą džiaugsmingomis ir sunkiomis valandomis“.

Dėkojame šio renginio globėjui – sambūriui „Gerumo ąžuolas“ – ir jo prezidentui V. Pacevičiui, dvasios vadovui kun. V. Dudoniui, parapijos klebonui mons. V. Grigaravičiui už šį gražų ir įsimintiną Kristaus Prisikėlimo parapijos istorijai įvykį.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija