Atnaujintas 2008 kovo 14 d.
Nr.21
(1614)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Knygnešystės gadynę
prisimenant

Prelomčiškės
savanoriai

Abiturientų laiškas

Jėzaus Draugijos generalinė kongregacija

Mindaugas BUIKA

Įtakingiausios katalikų vienuolijos
generaliniu vyresniuoju kunigu
buvo išrinktas Adolfas Nikolas, SJ.

Apmąstytas klusnumo Popiežiui įžadas

Romos Jėzaus bažnyčioje aukodama padėkos šv. Mišias prie įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos kapo Jėzuitų vienuolija baigė 35-ąją generalinę kongregaciją. Du mėnesius – nuo sausio 6 iki kovo 6 dienos – trukusiame suvažiavime dalyvavo 225 tėvai delegatai, atstovavę daugiau kaip 19 tūkst. Jėzaus Draugijos narių. Šios įtakingiausios katalikų vienuolijos generaliniu vyresniuoju kunigu buvo išrinktas Adolfas Nikolas, SJ. Generalinėje kongregacijoje priimtuose dokumentuose patvirtinta jėzuitų ištikimybė Popiežiui ir Bažnyčios mokymui, taip atsiliepiant į Šventojo Tėvo paraginimą sausio 10 dienos laiške delegatams.


Kai vienijimasis – ne vien tik nauda

Krikščionių demokratų partijai
priklausantis Ignas VĖGĖLĖ
nepritaria Tėvynės sąjungos
ir krikščionių demokratų jungtuvėms,
manydamas, kad šis žingsnis
iš tiesų silpnina dešiniąsias jėgas
Asmeninio archyvo nuotrauka

Ignas VĖGĖLĖ – Mykolo Riomerio universiteto Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas, docentas, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos teisės komiteto pirmininkas. Vienerius metus gilino žinias Oksfordo universitete. Disertaciją gynėsi iš Europos Sąjungos teisės. Turi ambicijų tapti profesoriumi. Tačiau su I. Vėgėle mes kalbėjomės ne apie ES teisės aktus, mokslus Oksforde ar vadovavimo universiteto katedrai specifiką. „XXI amžių“ labiausiai domino, kaip I. Vėgėlė vertina Tėvynės sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų susivienijimo perspektyvas artėjant 2008-ųjų rudens rinkimams. Mat „XXI amžiaus“ pašnekovas – krikščionis demokratas, šiam judėjimui jau priklausąs maždaug 17 metų. Beje, itin kritiškai vertinantis konservatorių ir krikščionių demokratų jungtuves. Su I. Vėgėle, kuris kategoriškai nepalaiko dviejų dešiniųjų jėgų susijungimo idėjos, kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras Visockas.


Kodėl ne fakelas?!

Vytautas Visockas

Ukmergės Dukstynos pagrindinės
mokyklos istorijos mokytoja
Vida Pulkauninkienė kalbėjo
apie įgyvendintą projektą „Vyčio
apygardos partizanų kovų keliais“

Negeri dalykai dedasi Lietuvos mokykloje? Žmogus, kurio vaikai jau seniai nesimoko, išsamesnės informacijos apie mokyklą neturi. Iš žiniasklaidos jis žino, kad dalis mokytojų streikuoja, nes labai maži jų atlyginimai. Mokytojų trūksta, mokytojo profesija neprestižinė, į pedagogikos mokslus eina tik tie, kurie niekur kitur netinka. Mokykloje mokiniai smurtauja, jie žiaurūs, negerbia mokytojų (švelniai pasakyta). Mokykla neugdo tėvynės meilės, tautiškumo. Istorijos vadovėliai prasti, tendencingi, todėl vaikai neteisingai įsivaizduoja okupacijos laikotarpį. Mokykloje gimtąją kalbą išstumia anglų kalba, vaikai dainuoja jau dažniau angliškai nei lietuviškai...


Įamžintas popiežiaus Jono Pauliaus II atminimas

Kun. Saulius STUMBRA

Telšių vyskupas Jonas Boruta,
SJ, apaštalinis nuncijus arkivyskupas
dr. Peteris Stephanas Zurbriggenas
ir Klaipėdos universiteto rektorius
prof. hab. dr. Vladas
Žulkus atidaro naują auditoriją

Šventojo Lietuvos globėjo Kazimiero dieną Klaipėdos universitetas pasitiko neeilinėmis iškilmėmis – Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedroje atidaryta nauja auditorija, pavadinta popiežiaus Jono Pauliaus II vardu.

Iškilmėse dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Peteris Stephan Zurbriggenas, sekretorius mons. dr. Jean-Franēois Lantheaume, Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, prel. dr. Juozas Šiurys, Klaipėdos universiteto rektorius prof. hab. dr. Vladas Žulkus, Katechetikos katedros vedėjas kun. dr. Arvydas Ramonas, kunigai, fakulteto dėstytojai ir studentai.


Žibalas širdžių žiburiui

Alvyra Grėbliūnienė

Dvi seserys Viktorijos, Palaimintojo
Jurgio Matulaičio mylėtojos

Vasario 22-24 dienomis Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugijos aktyvūs nariai ir besidomintys rinkosi į antrąsias rekolekcijas Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre, Marijampolėje. Rekolekcijas organizavo Marijos Vargdienių seserys ir tėvai marijonai. Susitelkimo savaitgalyje dalyvavo Alytaus, Rumbonių, Šakių, Kazlų Rūdos, Lazdijų, Marijampolės, Panaros Pilnų namų bendruomenės, Palaimintojo J. Matulaičio draugijų skyrių vadovai, jų pagalbininkai, taip pat besidomintys šios draugijos veikla iš Jurbarko ir Gelgaudiškio parapijų. Rekolekcijas vedė ses. Viktorija Plečkaitytė, MVS. Jos pagalbininkai – kun. Kęstutis Brilius, MIC, ir kun. Andrius Šidlauskas, MIC. Organizaciniu rekolekcijų darbu ir dalyvių gyvenimu rūpinosi Marijonų informacijos centro koordinatorius Vitas Buškevičius.


Pragiedrulių belaukiant

Petras KATINAS

Neseniai „Baltijos kelias“ publikavo filosofo ir publicisto Vytauto Radžvilo straipsnį „Deganti dešiniųjų žemė“, skirtą mėginimams sujungti visas dešiniąsias Lietuvos politines jėgas, siekiant po 18-kos nepriklausomybės metų pabandyti sustabdyti vadinamosios kairiųjų valdžios, galutinai praradusios paskutinius moralės likučius, tapusios raudonųjų kapitalistų ir oligarchų klanu, siautėjimą. Šitas klanas nepaiso nei įstatymų ir nesiskaito su priemonėmis.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija