2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Kūčių vakaras

Sekmadienį po Sumos šv. Mišių
atsisveikinta su parapijoje
pastoracinę praktiką atlikusiu
klieriku Stanislovu Blinstrubiu (centre)

GARGŽDAI. Kūčių vakare į šv. Mišias gausiai susirinkusius tikinčiuosius pasitiko šventiškai pasipuošusi Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Betliejaus tvartelis. Chorui švelniai giedant „Tylią naktį“, bažnyčios prieblandoje pasirodė iškilminga jaunimo, ministrantų, klierikų ir kunigų eisena. Jiems atėjus ir suklaupus prie Betliejaus, bažnyčioje pasidarė šviesu. Suskambo giesmė „Sveikas, Jėzau, gimusis...“ Šv. Mišias aukojo kun. Mindaugas Šlaustas, jam asistavo keturi Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, trys iš jų – iš Gargždų parapijos. Vietoj pamokslo buvo perskaitytas Telšių vyskupo Jono Borutos SJ kalėdinis žodis tikintiesiems. Po šv. Mišių parapijos kunigus, klierikus gėlės žiedu ir visus bažnyčioje susirinkusius giesme sveikino Gargždų ateitininkai.

Sekmadienį po Sumos šv. Mišių atsisveikinome su pastoracinėje praktikoje buvusiu klieriku Stanislovu Blinstrubiu.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija