2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Kalėdų šventė

Kalėdų senelis ir Snieguolė
bendrauja su parapijos jaunimu

Panevėžys. Kūčių vakarą savo šeimose prie stalo laužę kalėdaitį ir dalijęsi pasninko valgiais, žmonės švytinčiais veidais sugužėjo į vakarines Piemenėlių Mišias Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Pusvalandį sielas džiugino Panevėžio muzikos mokyklos styginių orkestro atliekami muzikiniai kūriniai. Bažnyčia buvo pilnut pilnutėlė: šeimų su vaikučiais, jaunimo bei vyresnių tikinčiųjų. Po Mišių buvo pašventintos prakartėlės: viena bažnyčios viduje ir visus džiuginanti gyva Kalėdų prakartėlė šventoriuje. Net tris dienas gyvosios prakartėlės gyvulėliai – avytės, žąsis, antis ir triušiai – smagiai bičiuliavosi su visais atėjusiais jų aplankyti. Žmonės ateidami atsinešdavo vaišių – morką, kopūsto lapą ar obuolį.


Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Advento popietė su kun. Juliumi Sasnausku

Biržai. Gruodžio 19 dieną pilies salėje Trečiojo amžiaus universiteto Dvasinio tobulėjimo fakultetas biržiečius pakvietė į adventinę popietę, kurioje dalyvavo Bernardinų bažnyčios klebonas, LRT Katalikų radijo „Mažoji studija“ direktorius ir vyriausiasis redaktorius, pranciškonas kun. Julius Sasnauskas. Svečias biržiečiams prieš Kalėdas padovanojo dvasinės atgaivos dovaną – susirinkusieji susikaupę klausėsi kunigo minčių, gaudė kiekvieną jo pasakytą žodį. Kunigas Julius kalbėjo apie paprastus dalykus, tačiau dvasiniame pasaulyje, kur vyrauja Dievo laiškas žmonėms, jie yra itin reikšmingi. Kad ir paprasčiausias moters sukiojimasis virtuvėje prie puodų, mums dažniausiai atrodantis toks nereikšmingas – tačiau kiek moteryje yra meilės, ruošiant šv. Kūčių vakarienę, laukiant sugrįžtant savo artimųjų, draugų. „Kiek kartais daug klaidų gyvenime padaro netikintis žmogus, ypač tada, kai jis vadovaujasi savo principais, savuoju „Aš“, – teigė kun. Julius Sasnauskas ir retoriškai klausė: – Tačiau jei mes gyventume pagal Dešimt Dievo įsakymų, vargu ar būtų politikoje tiek daug nesusipratimų, tokių skaudžių nelaimių. Ar skirtųsi jauni sutuoktiniai dėl nesusikalbėjimo, dėl kokios nors „mazgotės“?


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus pabaiga

Prisikėlimo bažnyčios klebonas
mons. Vytautas Grigaravičius
(dešinėje) pasitinka svečius:
arkivyskupą Sigitą Tamkevičių
ir mons. Adolfą Grušą

ŽALIAKALNIS. Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, 12 val. iškilmingu Eucharistijos šventimu Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune užbaigti Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejiniai metai. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, gausus būrys dvasininkų – dekanų, parapijų klebonų, įvairiose arkivyskupijos bažnyčiose ir rektoratuose tarnaujančių kunigų. Pradėdamas šv. Mišias arkiv. S. Tamkevičius pasveikino šv. Kalėdų sulaukusius brolius vyskupus, kunigus, vienuolius, valdžios žmones, gausiai iškilmėse dalyvavusius tikinčiuosius.


Kaišiadorių vyskupijoje

Molėtų dekanate

Kalėdinių giesmių koncertai bažnyčiose

Lietuvos mokslų akademijos mišrus
choras Dubingių bažnyčioje. Centre –
vadovas V. Verseckas
Jurgio ŠEDUIKIO nuotrauka

Giedraičiai – Dubingiai. Tai Molėtų rajono miesteliai, kurie yra panašūs ir skirtingi. Abu – parapijų centrai, įsikūrę prie gražių ežerų vaizdingos gamtos prieglobstyje. Tačiau istorija jų skirtinga.

Giedraičius garsina Giedraičių mūšis, įvykęs 1920 m. rudenį tarp Lietuvos kariuomenes ir Lenkijos kariuomenės L. Želigovskio rinktinės. 1928 metais pastatytas paminklas žuvusiems Lietuvos kariams (projekto autorius dailininkas A. Jaroševičius). Be to, iš Giedraičių ir jų apylinkių yra kilusi garsioji kunigaikščių Giedraičių giminė, kurios atstovai įėjo į Lietuvos istoriją: tai vienuolis, Dievo tarnas Mykolas (1425–1485); vyskupas, raštijos veikėjas, kanonų tiesės dr. Arnulfas (1757–1838), kurio širdis įmūryta Giedraičių bažnyčios presbiterijos sienoje; karo ir kultūros veikėjas Martynas Marcelis (1545–1621); vyskupas, lietuviškos raštijos veikėjas Merkelis (1536–1609); politikas, teisininkas, publicistas Jurgis Vladislovas (1906–2000) ir kt.


Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Kalėdų konferencija

Šventinės programos atlikėjai
ir svečiai džiaugėsi bendruomenės
narių dėmesiu
Almanto Geležiaus nuotrauka

ALYTUS. Antrą šv. Kalėdų dieną Šv. Angelų Sargų bažnyčioje Kristaus Gimimo iškilmių proga šv. Mišias aukojo šios parapijos klebonas g. kan. Arūnas Užupis ir Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Antanas Matusevičius. Liturgijoje Šventą Raštą skaitė ir psalmes giedojo Miroslavo Šv. Vincento Pauliečio kongregacijos (SMDC) seserys Lina Cordova, Rubelinda Varela, Rosarija Gonzales.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Advento rekolekcijos, Kūčios ir Kalėdos

Rekolekcijų vedėjas tėvas
Severinas Holocheris OFM
ir klebonas kun. Juozas Fakėjavas

Bagotoji. Gruodžio 20 dieną Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje vyko Advento rekolekcijos – dvasinio pasiruošimo diena Kalėdų šventei. Jas vedė svečias kunigas tėvas Severinas Holocheris OFM, kuris homilijoje savo žodžiu sustiprino ir drąsino parapijos žmones, kad per Kalėdas iš tikrųjų gimtų Išganytojas jų širdyse ir šeimose. Eucharistijos šventime dalyvavo, o po jų mintimis apie Adventą pasidalino ir keletą giesmių giedojo VDU Katalikų Teologijos fakulteto dekanas, teol. dr. Benas Ulevičius.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Kas pradžiugino Kalėdų senelį

Po susitikimo su Kalėdų seneliu
prie Rietavo policijos komisariato
pastato. Pirmoje eilėje šalia
Kalėdų senelio – klebonas
kun. Antanas Gutkauskas, dešinėje –
Rietavo policijos komisariato
viršininkas Aloyzas Vaičiulis

Rietavas. Bene pirmą kartą Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios istorijoje šv. Kalėdų rytą čia svečiavosi Kalėdų senelis. Po ryto šv. Mišių jis susitiko su gausiai šv. Mišiose dalyvavusiu jaunimu, vaikučiais bei visais tą rytą bažnyčioje buvusiais tikinčiaisiais.  Senesni rietaviškiai neprisimena šitokio kalėdinio siurprizo Rietavo bažnyčioje. Kalėdų senelis dėkojo neseniai šioje bažnyčioje pradėjusiam klebonu dirbti jaunam ir energingam kun. Antanui Gutkauskui, kuris ir pakvietė jį susitikti su Rietavo parapijos vaikučiais bei jaunimu. Kalėdų senelis džiaugėsi, kad šio energingo kunigo dėka bažnyčios bokšte prabudo ilgai miegojęs laikrodis, kuris dabar rodo tikslų laiką ir savo skambiais dūžiais skelbia visam Rietavo miestui valandas ir net pusvalandžius. Todėl ir Šv. Kalėdų rytą Kalėdų senelis su maišu dovanų laiku atskubėjo į didingą ir istorinę Oginskio laikų bažnyčią. Kalėdų senelis dėkojo klebonui kun. A. Gutkauskui, Rietavo savivaldybės merui Antanui Černeckiui, Rietavo miesto seniūnui Jurgiui Baltrimui už gražų bendravimą su Bažnyčia, „Rietavo turgaus“ vadovams už paramą apšviečiant Rietavo bažnyčią, kuri naktį tarsi gulbė baltuoja... Taip pat UAB „Plungės lagūna“, Rietavo veterinarijos sanitarijai ir Rietavo kavinei „Terasa“, kurie pasirūpino, kad Kalėdų senelio maišuose nepritrūktų dovanėlių, o ponui girininkui Jonui Šiuriui – už žaliaskares eglutes.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Kūčių vakaras

Sekmadienį po Sumos šv. Mišių
atsisveikinta su parapijoje
pastoracinę praktiką atlikusiu
klieriku Stanislovu Blinstrubiu (centre)

GARGŽDAI. Kūčių vakare į šv. Mišias gausiai susirinkusius tikinčiuosius pasitiko šventiškai pasipuošusi Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Betliejaus tvartelis. Chorui švelniai giedant „Tylią naktį“, bažnyčios prieblandoje pasirodė iškilminga jaunimo, ministrantų, klierikų ir kunigų eisena. Jiems atėjus ir suklaupus prie Betliejaus, bažnyčioje pasidarė šviesu. Suskambo giesmė „Sveikas, Jėzau, gimusis...“ Šv. Mišias aukojo kun. Mindaugas Šlaustas, jam asistavo keturi Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, trys iš jų – iš Gargždų parapijos. Vietoj pamokslo buvo perskaitytas Telšių vyskupo Jono Borutos SJ kalėdinis žodis tikintiesiems. Po šv. Mišių parapijos kunigus, klierikus gėlės žiedu ir visus bažnyčioje susirinkusius giesme sveikino Gargždų ateitininkai.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Kalėdnaktis prie prakartėlės ir eglutės

Grupė Vaitimėnų parapijos
vaikučių su Kalėdų seneliu
ir kun. Mindaugu Alekna

Vaitimėnai. Kai maždaug prieš dešimtmetį Šilalės bažnyčioje vikaru dirbęs kun. Antanas Gutkauskas (dabar Rietavo parapijos klebonas), tuokart aptarnavęs Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią, sutarė su šios parapijos tikinčiaisiais švęsti Kalėdnaktį – ši graži tradicija išliko iki šiol. Ją tęsė po kun. A. Gutkausko vikaru dirbęs kun. Virginijus Palionis (dabar Luokės klebonas), šiuo metu šios tradicijos laikosi Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikaras kun. Mindaugas Alekna. Kaip ir anuomet, taip ir dabar Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos tikintieji 24 valandą su vaikučiais ir jaunimu susirenka į savo bažnytėlę dalyvauti Kalėdnakčio šv. Mišiose.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija