2011 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 68
(1948)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Dievo Motinos atlaidai Trakuose

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras šeštadienį, rugsėjo 9-ąją, surengė piligriminį žygį Aušros Vartai–Lentvaris–Trakai. Toks žygis – jau penktasis, o kiekvienais metais jis draugėn suburia daugiau kaip tris šimtus jaunų žmonių. Šių metų žygio tema – „Būkite gailestingi, kaip ir Jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36).

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininkas kun. Mindaugas Bernotavičius teigia, jog pasirinkti Evangelijos žodžiai šiandien yra aktualūs jaunimui. „Norėjome atsiliepti į šių metų Lietuvos vyskupų kvietimą mąstyti apie Gailestingumą, tad jaunimui radome šią Evangelijos ištrauką, kad suprastume, jog, jei kiekvienas iš mūsų asmeniškai patiriame Dievo gailestingumą, juo turime dalintis ir su kitais. Mes tikim, kad ši tema jaunimui yra aktuali mūsų dienomis, nes dažnai žmogus ieško gailestingumo sau“, – teigia kunigas. Sielovadininkas priduria, jog gailestingumas tokiuose žygiuose pasireiškia santykyje su kitu žmogumi, jo silpnumo priėmimu. Be to, žygio esmė nėra nueiti kilometrai ar gera nuotaika, bet, svarbiausia, – malda.

„Toks piligriminis žygis vyksta jau penktąjį kartą, ir visi tie penkeri metai parodė, kad nėra tik paprastas pasilakstymas ar linksmas pabuvimas, kur stengiamasi paruošti kuo šaunesnę programą. Visų pirma, jaunimas tokiuose žygiuose išklauso kunigų katechezes. Be to, turime seną piligrimų vietą – einame keliu per mišką, ir tuos kelis kilometrus visada kviečiame pabūti tyloje. Jaunimas visuomet į tai labai atvirai atsiliepdavo, pavykdavo išlaikyti rimtį, nors ir daug žmonių eidavo. Tai liudija, jog ir jaunimas gali pabūti tyloje, ir tai yra vienas iš ženklų, kad į šį renginį ateinama melstis,“ – tvirtina kun. Mindaugas Bernotavičius. Piligriminiame žygyje dalyvavo ir katechezes vedė kun. Kęstutis Dvareckas bei Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas.

Piligrimų kelionė nuo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos šventovės į Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, šventovę turi gilias tradicijas. Pirmą tokią maldingą kelionę iš Vilniaus į Trakus 1604 m. surengė Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina ir Trakų klebonas, savo maldose prašydami Dievo Motinos užtarimo, kad atitolintų krašte siautėjantį badą ir marą. Minima, jog visą keturių mylių (apie 30 km) kelią vyskupas Vaina ėjo basas. Maras liovėsi siautėjęs, o piligriminių žygių tradicija įvairiomis formomis tebesitęsia iki dabar.

Rugsėjo 10 d. jaunimo piligriminis žygis iš Aušros Vartų į Trakus apvainikavo visą savaitę trukusius Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidus.

Švč. Mergelė Marija Trakuose pradėta garbinti nuo 1409 m., kai Lietuvos kunigaikštis Vytautas Didysis fundacijos privilegija įsteigė Trakų parapijos bažnyčią. 600 metų istoriją menanti Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia maldininkų dėmesį labiausiai traukdavo dėl savo malonėmis garsėjančio Švč. Mergelės Marijos paveikslo, kuris yra seniausias Lietuvoje Dievo Motinos atvaizdas. Pasakojama, kad šį paveikslą 1390 m. Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Vytautui padovanojo Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas Krikšto proga, o Vytautas jį apie 1409 m. padovanojo paties funduotai Trakų bažnyčiai. Garsus stebuklais Dievo Motinos paveikslas traukė prie savęs visų luomų tikinčiuosius iš Lietuvos, Lenkijos, Gudijos, Ukrainos; jį gerbė ne tik katalikai ar stačiatikiai, bet ir Vytauto pavaldiniai, vietos musulmonai. Apie 1630 m. Lietuvos kancleris Leonas Sapiega (1557–1633) dovanojo paveikslui prabangią auksinę karūną, o 1718 m. Vilniaus vyskupas Konstantinas Bžostovskis nesunkiai parūpino leidimą jį vainikuoti iš Romos atsiųstomis popiežiškomis karūnomis. Tai buvo pirmasis Lietuvoje Šv. Sosto oficialiai vainikuotas stebuklingas Švč. M. Marijos paveikslas. Vainikavimo iškilmių pamoksle vyskupas Bžostovskis pabrėžė, kad karališkos diademos Trakų Mariją išskiria kaip Lietuvos Globėją.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais Trakų šventovė buvo bene labiausiai lankoma piligrimų. Nei carinės, nei sovietinės okupacijos metai neišdildė Trakų Švč. Mergelės Marijos šlovės – Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia Trakuose niekada nebuvo uždaryta. Ir šiais metais visą savaitę į Trakus plaukė piligrimų būriai iš Vilniaus ir Trakų dekanatų. Šv. Mišias atlaidų metu aukojo Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Piligrimus džiugino įvairūs lenkų ir lietuvių muzikos kolektyvai, vyko kūrybinės dirbtuvės, svečiai buvo vaišinami kareiviška koše ir arbata.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija