2011 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 68
(1948)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Paskutinės Šilinių atlaidų dienos

Supažindiname su Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų Šiluvoje pabaiga

Ligonių ir medicinos darbuotojų diena

Rugsėjo 13 dieną, antradienį, atlaiduose buvo meldžiama  Šiluvos Dievo Motinos užtarimo turintiems fizinių ir dvasinių negalių, kamuojamiems priklausomybių, taip pat prašoma išmokyti kentėjimus aukoti Kristui ir niekada nepritrūkti vilties. Maldoje užtarti ir vienišieji, benamiai, patiriantys skausmą ir skurdą. Šią dieną malda buvo palydėtos ir ligonių, neįgaliųjų šeimos, artimieji, globėjai, visi medicinos darbuotojai, kurie rūpinasi, gydyo, slaugo ligos, senatvės ar negalios ištiktus žmones.

Tūkstančiai maldininkų drauge šventė pagrindinę iškilmingą Eucharistiją, susitaikė su Dievu atlikdami išpažintį – piligrimams tądien patarnavo Kauno I dekanato kunigai. Šv. Mišios, kaip ir kasdien, buvo aukojamos Apsireiškimo koplyčioje, Bazilikoje. Vakare joje surengtos Vidinio išgydymo pamaldos.

„Esame patepti šventaisiais aliejais Krikšto valandą, kad būtume gražūs, sveiki, stiprūs savo dvasia“, – prieš pagrindinę Eucharistiją jos dalyviams sakė katechezę aikštėje vedęs kun. Artūras Kazlauskas. Jis paragino žvelgiant į Jėzų – kančios žmogų, kančios Dievą – mokytis ir savo ligas, nesėkmes, silpnumą išgyventi ne keikiant, o savo kančios kryžiuje laiminant save, savo artimuosius ir pasaulį.

Eucharistijos liturgijai vadovavęs arkiv. Sigitas Tamkevičius sveikino koncelebruojančius gausiai susirinkusius dvasininkus, visus dalyvius – Maltos ordino Lietuvoje, mininčio veiklos 20-metį, tarnybą, jos Prezidiumo narius, Maltos ordino svečius iš Vokietijos, Piligrimų labdaros-paramos fondą, taip pat kelių Kauno miesto, Lazdijų, Telšių ligoninių vadovus, medikus, įvairių Lietuvos miestų invalidų draugijas, slaugos įstaigų, senelių namų bendruomenių narius, „Caritas“ darbuotojus, visus sergančius, kenčiančius bei juos atlydėjusius į Šilinių atlaidus – pakvietė melstis už visus kenčiančius ir už medikus, slaugytojus, paragino silpnesniųjų, sergančiųjų atžvilgiu būti jautresniais. Šv. Mišiose giedojo Kretingos parapijos choras (vad. Aloyzas Žilys, vargonininkas Alvydas Remesa).

Homiliją sakęs vysk. J. Ivanauskas  kaip labai svarbų kenčiantiems iškėlė Evangelijos pasakojimą apie mokinius, kuriems nebuvo lengva atpažinti Jėzų, drauge su jais keliavusį Emauso kelyje. Pasak ganytojo, Jėzų atpažinti padeda Dievo žodis Šventajame Rašte, švenčiama Eucharistija, taip pat broliai ir seserys, keliaujantys drauge gyvenimo kelionėje. Nuo artimo meilės įsakymo nėra atskirtas nė vienas žmogus, nė vienas žmogus krikščioniui nėra svetimas keleivis, – sakė ganytojas, ragindamas atpažinti Jėzų kito žmogaus kančioje. Homilijoje atkreiptas dėmesys, jog slaugant, gydant, dalijamasi gėriu, pasitarnaujama pačiam Jėzui.

Kunigų ir vienuolių diena

Rugsėjo 14-ąją, trečiadienį, Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo iškilmė Šilinių atlaiduose buvo švenčiama dėkojant Dievui už kunigiškojo ir vienuolinio pašaukimo malonę, prašant stiprinti kunigų, Dievui pašvęstųjų brolių ir seserų ištikimybę juos pašaukusiam Viešpačiui ir Bažnyčiai, meldžiant daugiau pašaukimų į kunigiškąjį ir vienuolinį gyvenimą. Apsireiškimo koplyčioje, ypač lankomoje atvykstančiųjų į Šiluvą, 10 val. jungtinis seserų, brolių vienuolių ir kunigų choras sugiedojo Akatistą, gražiausiąjį krikščionių himną Dievo Motinai. Liturgijai vadovavo kun. Antanas Blužas OFM.

„Bažnyčia – vienas, vieningas kūnas, kiekvienas jo narys turi savo uždavinius, savo tarnystės Dievo tautos laimei pašaukimą“. Taip liturginėje katechezėje sakė kun. A. Kazlauskas piligrimams, besirengiantiems drauge švęsti Eucharistiją sakralioje Šiluvos aikštėje prie altoriaus priešais Baziliką. Vienuolių kelias, pasak kun. A. Kazlausko, – Kristaus gyvenimo sekimas iš labai arti, pagal Kristaus pavyzdį gyvenant klusnume, neturte ir skaistume.

Iškilmingą Eucharistiją, vadovaujamą, Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ, koncelebravo Telšių ir Vilkaviškio vyskupai Jonas Boruta SJ bei Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vysk. Jonas Ivanauskas, 96 įvairių Lietuvos vyskupijų kunigai. Iš viso Šiluvoje tądien apsilankė, šventė Eucharistiją, patarnavo tikintiesiems daugiau kaip 100 kunigų.

Arkivyskupas taip pat sveikino gausiai į Šiluvą susirinkusias beveik dvidešimties moterų kongregacijų Lietuvoje seseris vienuoles, Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijų vadovus bei seminaristus. Ganytojas paragino šioje Eucharistijoje melstis, kad Dievas laimintų kunigų tarnystę ir kilnius būsimų kunigų pasiryžimus, prašyti daugiau naujų dvasinių pašaukimų. Arkivyskupo homilijoje pabrėžta: kunigas, būdamas paprastas žmogus, drauge yra nepaprastas, nes pašauktas labai aukštai misijai. Už ją vieni kunigus gerbia, kiti ieško menkiausio krislo. Suklystantys kunigai, pasak ganytojo, labai sužeidžia tikinčiųjų bendruomenę, tad homilijoje paraginta, švenčiant Dievo Gailestingumo metus, atsiprašyti Viešpaties už visus Dievo tautos įskaudinimus. Užbaigdamas Eucharistiją, arkivyskupas S. Tamkevičius nuoširdžiai dėkojo visiems jos dalyviams, ypač padrąsindamas kunigus. „Šis vėjuotas oras šiandien – dabartinio gyvenimo, kuris kunigams gana sunkus, simbolis“, – sakė ganytojas, palinkėdamas broliams kunigams būti tvirtiems ir ištvermingiems savo tarnystę remiant tvirtu Kristaus pamatu.

Visiems piligrimams susitaikyti su Dievu ir atverti jam savo širdis, pelnyti atlaidų malonę, rugsėjo 14-ąją padėjo Jurbarko dekanato kunigai, patarnavę klausyklose.

Padėkos už Dievo malones diena užbaigiant didžiuosius Šilinių atlaidus

Rugsėjo 15-ąją, ketvirtadienį, Švč. M. Marijos Sopulingosios dieną, dėkojant Dievui už Jėzaus kryžiaus šviesą ir Prisikėlimo pergalę, už misionierius ir savanorius, besidarbuojančius Lietuvoje ir visame pasaulyje, už Švč. Mergelės Marijos rodomą kelią pas Sūnų, už visas malones, kurios buvo patiriamos Šiluvoje, ir tas, kurias teikė šios devynios atlaidų dienos šiemet, baigtos švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bei Dievo Gailestingumo iškilmės. Tądien Šiluvos šventovių klausyklose patarnavo, šv. Mišias aukojo Jonavos dekanato kunigai.

Rengiantis švęsti iškilmingą Eucharistiją katechezėje kun. A. Kazlauskas pabrėžė, kaip svarbu krikščioniui, ypač linkusiam nusiminti ir prarasti viltį, kasdien susiskaičiuoti, pastebėti, kokia daugybe dovanų jis yra apdovanotas, ir linkėjo mokytis už jas kasdien Dievą šlovinti. Paskutinės Šilinių dienos jau rudeniškai žvarbios ir lietingos. Iškilminga Eucharistija buvo švenčiama Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje, kurioje sunkiai tilpo visi atvykusieji piligrimai. Juos sveikinęs arkivyskupas S. Tamkevičius kvietė drauge dėkoti Viešpačiui už tai, kas brangiausia – Evangelijos žinią ir Eucharistiją, – paragino prašyti Šiluvos Dievo Motinos užtarimo, kad Lietuvoje plistų Švč. Sakramento adoracija.

„Per šias malonėmis apdovanotas atlaidų dienas išgyvenome Viešpaties artumą, Motinos Marijos rūpestį, tarpusavio ryšį ir meilę“, – sakė homilijoje vysk. Jonas Ivanauskas. – Dėkojome gerajam Dievui už žmogaus širdimi neaprėpiamą jo meilę, nuostabų gailestingumą ir nesuskaičiuojamas dovanas.“

Vakaro šv. Mišiose arkiv. S. Tamkevičius kvietė melstis vieniems už kitus, kad visi – ir kunigai, ir vienuoliai, ir pasauliečiai, žvelgdami į Marijos kančią ir ištikimybę po Sūnaus kryžiumi ir prašydami jos užtarimo, būtų ištikimi Dievui, Bažnyčiai bet kokiomis sąlygomis, ypač tada, kai yra sunku. Ganytojas dėkojo visiems už pasišventusį darbą, uolią pagalbą ir rūpestį organizuojant didžiuosius atlaidus, tarė nuoširdų ačiū visiems kunigams – už jų auką prie altoriaus, tarnavimą klausyklose, homilijas, katechezes, rūpinimąsi liturgija, taip pat ir Šiluvos parapijos kunigams, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams, visas atlaidų dienas uoliai talkinusiems jauniesiems savanoriams, parapijos zakristijonams, gėlininkams, šeimininkėms ir kt. Arkivyskupo padėka buvo skirta ir ištikimiesiems „Marijos radijo“ klausytojams bei visiems Šiluvos piligrimams, palinkint, kad iš Šilinių būtų grįžtama turint daugiau vilties, gerumo, atidumo vieni kitiems savo gyvenamojoje ar darbo aplinkoje – tokia krikščionio laikysena, pasak ganytojo, yra Dievo dovana ir didžiulė atlaidų malonė.

Kasdien po pagrindinių pamaldų maldininkai buvo kviečiami į filmą apie palaimintąjį Joną Paulių II Šiluvos kultūros namų salėje, taip pat apžiūrėti fotografijų ir vaikų piešinių parodą „Jonas Paulius II Lietuvoje“ prie Piligrimų informacijos centro. Palaimintąjį Joną Paulių II Šiluvoje primena paminklas, atidengtas 2008-aisiais, kai buvo minima jo viešnagės Lietuvoje 15 metų sukaktis, taip pat šalia aikštės jo vardu pavadinta gatvė. Kiek anksčiau pastatyti Jono Pauliaus II namai, kryžius.

Šiemet į atlaidus atvykstančius maldininkus Šiluvos aikštė, abi šventovės Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro iniciatyva pasitiko papuoštos keletą dienų čia kūrusių tarptautinio simpoziumo floristų baroko stiliaus darbais.

Parengta pagal Kauno arkivyskupijos
Informacijos tarnybos pranešimus

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija