2011 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 68
(1948)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Tryliktasis  ministrantų  susitikimas 

Juozas  Aukštaitis

Po šv. Mišių ministrantų būrys
Kauno Artkikatedros Bazilikos
zakristijoje nusifotografavo
su aukojusiu šv. Mišias mons.
Adolfu Grušu, su jam asistavusiu
diakonu Audriu Martusevičium,
prel. prof. dr. Vytautu Steponu
Vaičiūnu, Bazilikos administratoriumi
kun. Evaldu Vitulskiu
ir kun. Nerijum Vyšniausku

Popiežius Benediktas XVI, rengdamasis į pasaulinį jaunimo susitikimą Madride, labai gražiai nušvietė Kryžiaus aukos prasmę, teigdamas, kad ji yra „aukščiausia Dievo meilės išraiška ir versmė, iš kurios trykšta amžinasis gyvenimas“. Prie šios versmės šventojo Tarcizijaus dieną dar kartą prisilietė Kauno arkikatedros bazilikos įvairių kartų ministrantai, dalyvavę šventų Mišių aukoje. Tai buvo jų tryliktasis susitikimas, kurį vėl subūrė ministrantų vadovas zakristijonas Albertas Koženiauskas. Šv. Mišias didelio ministrantų būrio apsuptas aukojo ministrantų dvasios vadas, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas. Jam pamaldžiai asistavo diakonas Audrius Martusevičius. Mišių skaitinius skaitė buvę ministrantai Juozas Bakutis, Zigmas Tamakauskas, Kęstutis Ignatavičius, Zenonas Vaškevičius ir kiti. Zigmas Tamakauskas, primindamas šių metų paskirtį, skaitinius papildė Maldavimų dalyje, prašydamas Dievo, kad 1941 metų Birželio 23-iosios sukilėliai ir kiti kovotojai, paaukoję savo gyvybes dėl Lietuvos laisvės, amžinybėje visada regėtų šviesųjį Viešpaties veidą.

Po šv. Mišių ministrantai ir jų artimieji sugužėjo į greta Katedros esančią Parapijos salę, kurioje prie kavos ar arbatos puodelio vyko malonūs pokalbiai, dalijimasis gražiais prisiminimais, dovanėlių ir Padėkos raštų  įteikimas. Padėkos raštai buvo įteikti švenčiantiems savo gyvenimo jubiliejines sukaktis monsinjorui Adolfui Grušui, garbės ministrantams Zigmui Tamakauskui, Ryčiui Macijauskui, Juozui Matuzai ir Žilvinui Jagminui.

Į tryliktąjį Katedros ministrantų susitikimą atėjo ir buvę ministrantai, dabar jau turintys mažesnę ar didesnę visuomeninio darbo patirtį – Katedros administratorius, arkivyskupijos kunigų tarybos narys kunigas Evaldas Vitulskis, arkivyskupijos tribunolo teisėjas prelatas profesorius daktaras Vytautas Steponas Vaičiūnas, Katedros vikaras, arkivyskupijos tribunolo notaras kunigas Nerijus Vyšniauskas, monsinjoras Vincentas Jalinskas, folklorinio ansamblio „Blezdinga“ vienas iš pagrindinių dainininkų Juozas Bakutis, miesto savivaldybės Švietimo tarybos narys ir Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas, Lietuvos Laisvės kovų dalyvis mokytojas Zigmas Tamakauskas, miesto Civilinės metrikacijos biuro vedėjas Kęstutis Ignatavičius, Vinco Kudirkos bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius  bei kt.  

Net 10 metų patarnavęs šv. Mišioms garbės ministrantas Zigmas Tamakauskas prisiminė, kad jo vadovaujamas antisovietinis pogrindinis jaunimo būrelis taip pat buvo susijęs su ministrantais ir pačia Katedra. Katedros zakristijos koplytėlėje jo nariai duodavo jaunatviško idealizmo  išraiškos priesaiką Dievui ir Tėvynei, prie Didžiojo altoriaus organizuodavo Švč. Sakramento adoraciją, o bokšte įsirengtame kambarėlyje ne kartą vykdavo slapti susirinkimai, buvo minimos tautinės bei katalikiškos šventės, skaitomi teminiai pranešimai. Apie šią veiklą žinojęs tik kunigas Vincentas Sladkevičius, vėliau tapęs garbingu Lietuvos kardinolu. Bokšto raktą duodavusi tuometinė varpininkė, maloningai vadinta  Bronyte.

Ministrantų susitikimą gitarų muzika ir savo balsais paįvairino buvę ministrantai Kęstutis Ignatavičius, Petras Marcinkevičius ir Juozas Bakutis.

Prisiminėme gražią pamokančią pasaką apie keturias žvakes. Palinkėsime ministrantams – jauniems ir jau žilagalviams – būti ta ketvirtąja – Vilties – žvake, kad aplinkinių žmonių širdyse visada žėruotų gyvas Tikėjimas, Ramybė ir Meilė, kad prisiartinimas prie Dievo altoriaus, pažymėto Kryžiaus aukos ženklu, visada suteiktų daug gyvenimo Šviesos bei prasmingo Džiaugsmo versmės.   

Vytauto Laskausko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija