2016 m. rugsėjo 30 d.    
Nr. 36
(2204)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Pašventinti naujos bažnyčios pamatai

Telšių vyskupas Jonas Boruta
įleidžia kapsulę į kertinį
būsimos bažnyčios pamatų akmenį

SLENGIAI. Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje rugsėjo 21-oji – apaštalo ir evangelisto šv. Mato šventės diena. Ji tapo ypatinga ir istorine 2015 metų sausį Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ dekretu įkurtos Slengių parapijos, netoli Klaipėdos, tikintiesiems. Rugsėjo 21-osios pavakarę iškilmingai pašventinti jų iniciatyva ir Vėžaičių bei Slengių parapijų klebono rūpesčiu statomos naujosios bažnyčios pamatai ir kertinis akmuo. Prieš šeštą valandą didelis būrys tikinčiųjų ne tik iš Slengių, bet ir iš aplinkinių parapijų susirinko prie netoli esančių Slengių kaimo kapinių, prie statomos naujos bažnyčios pamatų, kuriuos ir kertinį bažnyčios akmenį iškilmingai pašventino Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas J. Boruta SJ. Pašventinimo apeigose dalyvavo, o vėliau šalia būsimosios bažnyčios įrengtoje laikinoje palapinėje šv. Mišias kartu su vyskupu aukojo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, vyskupo vikaras, Klaipėdos dekanato dekanas kan. Vilius Viktoravičius, Vėžaičių ir Slengių parapijų klebonas kun. Viktoras Daujotis, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas, Šventosios parapijos klebonas kan. Zenonas Degutis, Pajūrio parapijos klebonas kun. Antanas Mačius, Plikių parapijos klebonas kun. Vytautas Liesis, Gargždų parapijos vikaras kun. Donatas Žukauskas, liturgijoje patarnavo Telšių vyskupijos kurijos sekretoriai diakonai – Antanas Budreckas ir Donatas Litvinas – ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir propedeutinio kurso klierikai, giedojo Gargždų parapijos jaunimo choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Bažnyčiai – 80 metų

Dailininkas Raimondas Artiomkinas
prie bažnyčiai padovanoto Dievo
Motinos paveikslo. Dešinėje –
kan. dr. Algis Genutis

VAITIMĖNAI. Nedidelė medinė Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnytėlė, esanti Tauragės rajono teritorijoje, visai šalia Šilalės rajono ribos, jau daug metų aptarnaujama Šilalės parapijos kunigų. Šiuo metu šią šventovę aptarnauja Šilalės parapijos klebonas kan. bažn. t. dr. Algis Genutis. Kas sekmadienį šv. Mišios šioje šventovėje aukojamos popiet, užbaigus tos dienos pamaldas Šilalėje.

Rugsėjo 18-ąją Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia šventė savo gyvavimo 80-metį. Kadaise Vaitimėnuose ir kai kuriuose aplinkiniuose vienkiemiuose gyveno nemažai žmonių, apie tūkstantis gyventojų, o Tauragė ir Šilalė buvo tolokai, todėl vaitimėniškiai nutarė pasistatyti šventovę. Iš pradžių tai buvo nedidelė koplyčia, po truputį vis plečiama, didinama, kol 1936 metais buvo pastatyta dabartinė Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia, kuri šventadieniais bei atlaidų dienomis būdavo sausakimša tikinčiųjų. Deja, praūžęs karas bei visi kiti sovietmečio „vėjai“ išblaškė vaitimėniškius į visas puses... Šiandieną Vaitimėnuose nebėra nė šimto gyventojų. Buvę vietiniai žmonės paseno, išmirė, o jaunimas nenorėjo vergauti „kolchozuose“... Taip ir išsiblaškė kas kur beišmanė... Vaitimėnai ir toliau tuštėja... Tačiau sėslesni myli savo tėvų, senelių ir prosenelių kampelį... Tad ir Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidų dieną iš įvairių pusių suvažiavo buvę vaitimėniškiai į savo gimtąjį kaimą švęsti savo bažnytėlės 80 metų sukakties. Jaukiuose Vaitimėnų bendruomenės namuose buvo paruoštos teminės parodos: mezgėjos Jadvygos Dirškuvienės mezginiai, garsaus medžio drožėjo Alfonso Mauliaus darbai. Klebono kan. A. Genučio iniciatyva buvo surasti, išvalyti ir sutvarkyti šioje bažnyčioje dirbusių kunigų liturginiai rūbai ir demonstruojami parodoje. Veikli yra Vaitimėnų bendruomenė „Vaitimėnų šilas“, kuriai vadovauja Vidmantas Pilypas. Jis vedė šventę.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Paminėtas klebono mirties 30-metis

Kun. Juozas Juškaitis (tamsiu kostiumu)
su broliu Justinu ir jo žmona Maryte

ŽEMOJI PANEMUNĖ. Rugsėjo 4 dieną čia jaukiai prisimintas buvęs klebonas kunigas Juozas Juškaitis (1922 09 01–1947 04 27–1986 08 31), giminių ir buvusių kaimynų aplinkoje paminėtas jo mirties trisdešimtmetis. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje Lekėčių klebonas kun. Audrius Kurapka aukojo šv. Mišias, ant kunigo Juozo kapo šventoriuje padėjome gėlių, o paskui visi pasidalijome savo prisiminimais apie šiltus susitikimus su geruoju Dievo valstybės tarnu ir tikruoju Lietuvos piliečiu kunigu Juozu.

Enciklopediniai duomenys apie kun. J. Juškaitį taupiai kuklūs. Jis gimė 1922 m. rugsėjo 1 d. Mozūriškių kaime, Gelgaudiškio parapijoje. Mokėsi Valenčiūnų pradžios mokykloje ir Šakių gimnazijoje, 1947 metais baigė Kauno kunigų seminariją, šventinimus gavo balandžio 25 d. Vikaravo ir klebonavo Barzduose. 1950 metais už principingai skleistą Kristaus mokslą ir pilietinės teisybės sakymą suimtas, nuteistas 10 metų lagerio, kalintas Permės srityje, į Lietuvą paleistas 1956 metais. Vikaravo Kudirkos Naumiestyje, Vilkaviškyje, 1967 metais buvo atkeltas klebonu į Žemąją Panemunę, ir tarnavo 19 metų iki mirties, 1986 m. rugpjūčio 31-osios. Šiose oficialiose eilutėse nedaug žmogaus širdies, o visi kaip tik kalbėjo, kad tikrasis tikėjimo liudijimas, žmoniškumas, kuklumas ir gera linkintys žodžiai buvo svarbiausi kunigo Juozo bruožai. Kuklus medžiaginis gyvenimas, motoriniu dviračiu vasarą ir žiemą vykdavo šv. Mišių aukoti į Kretkampį ir lankyti gimines, fotografuodavo, nuoširdžiai giminiuodavosi ir su tolimesniais giminėmis – tokie ir daugybė kitų nuoširdžių dalykų buvo minėta pokalbiuose. Nenutylėta, kad ant dokumentų, siunčiamų laisvajam pasauliui, apie katalikų tikėjimo persekiojimą ir žmogaus teisių pažeidimus sovietų okupuotoje Lietuvoje buvo ir šio kunigo, tokio gero žmonėms ir nuolankaus Dievui, parašas – su okupacija nesusitaikiusio piliečio parašas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija