2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Padėka už Dievo Gailestingumo metus

Tytuvėnų bažnyčios Maldos į Dievo
Gailestingumą grupės nariai
su klebonu kun. Rimantu Žaromskiu

Tytuvėnai. Pirmąjį gruodžio penktadienį džiaugiausi ir sveikinau visus susirinkusius vienuolyno salėje prie didžiulio Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Dėkojau popiežiui Pranciškui už Jubiliejinių Gailestingumo metų paskelbimą ir suteiktas galimybes, atidarytas šventąsias duris, nes besimeldžiantys galėjo semtis gausių Dievo Gailestingumo malonių sau ir pasauliui. Ar mes sugebėjome tomis malonėmis pasinaudoti?

Greitai prabėgo tie metai ir liko piligriminių kelionių įspūdžių gausa. Dievulis siuntė išbandymų, bet kartu ir padėjo. Ačiū Jam už viską. Aplankėme Lietuvos šventoves, katedras, Bazilikas su popiežiaus atidarytomis šventosiomis durimis, meldėmės įvairiomis intencijomis.

Popiežius Pranciškus kalbėjo, kad tik Dievo Gailestingumas gali mums padėti išsigelbėti nuo pasaulio katastrofų. Nuoširdžiausiai dėkojame gerbiamam ir mielam klebonui kun. Rimantui Žaromskiui už visokeriopą pagalbą ir paramą, parūpintą Dievo Gailestingumo paveikslą, daug paaukotų šv. Mišių permaldavimo intencijomis. Teatlygina jam gailestingasis Jėzus už viską savo gausiomis malonėmis, teapglėbia savo Meile visuose gyvenimo sunkumuose. Ačiū gerbiamam seniūnui Romui Čerkauskui už paramą, šiltą bendravimą, už autobuso į Vilnių parūpinimą, už profesionalias nuotraukas. Tegu Dievas jam suteikia sveikatos ir visokeriopo gėrio. Širdingiausiai dėkoju Dievo Gailestingumo maldos grupės nariams, su kuriais bendravome maldoje ir piligriminėse kelionėse, ir tiems, kurie įvairių negalių surakinti meldėsi namuose. Jų malda dar vertingesnė, nes jie į ją įjungia ir savo kančią.

Liepą buvo suorganizuota 20 narių maldos grupelė permaldavimui už mūsų ir pasaulio nusikaltimus. Meldėmės kalbėdami noveną į Dievo Gailestingumą su šv. Faustinos pamąstymais ir Jos litanija. Meldėmės už Tytuvėnų parapiją, visas maldos grupes, prašėme, kad Dievo Gailestingumas perkeistų mus visus, kad visi gautume daug šv. Dvasios dovanų, kad išmoktume mylėti ir atleisti vienas kitam, nes visi esame Dievo vaikai. Gailestingasis Jėzau, perkeisk mūsų širdis ir apglėbk visus savo Meile!

Už tai, ką gavome šiais Jubiliejiniais metais, dėkojame Viešpačiui, šv. Faustinai, Jos dvasios vadovui pal. Mykolui Sopočkai, šviesios atminties šventajam popiežiui Jonui Pauliui II už paskelbtą pasauliui Dievo Gailestingumo dovaną. Prašykime Jo ir toliau, kad užtartų mus ir visą pasaulį, kad Gailestingasis Jėzus apglėbtų mus visus, dėkokime Jam už viską ir būkime laimingi.

Rozalija Rimkutė,
Tytuvėnų bažnyčios Maldos į Dievo Gailestingumą grupės vadovė,

Justina Viržintienė,
grupės narė

Romo Čerkausko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija