Atnaujintas 2008 birželio 6 d.
Nr. 43
(1636)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Sakramentinė moterų
kunigystė negalima

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos
posėdyje

Apie Valstybinę
šeimos politikos
koncepciją

Dievas buvo atkaklus, šaukdamas į kunigystę

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Nuo melioracijos inžinieriaus iki vieno iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchų - tokį sudėtingą gyveninio kelią yra įveikęs Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, šiandien, birželio 6-ąją, švenčiantis savo 70-metį. Visko pasitaikė ganytojo kelyje, tačiau jis išliko paprastas, visiems suprantamas ir mielas. Su vyskupu Jonu KAUNECKU jo 70-ojo gimtadienio išvakarėse bendravo „XXI amžiaus" korespondentas Bronius VERTELKA.


Maldingas Eucharistijos priėmimas

Šventosios Komunijos priėmimas
atsiklaupus liudija
išskirtinę pagarbą
Eucharistijoje esančiam Jėzui

Popiežius Komuniją suteikė tikintiesiems klūpint

Neseniai iškilmingai celebruota Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo liturginė šventė ir artėjantis Tarptautinis eucharistijos kongresas paskatino aptarti pagarbos Švč. Sakramentui reiškimo būdus, o ypač priimant šventąją Komuniją. Tarptautinė katalikų žiniasklai-da atkreipė dėmesį, kad po daugelio metų pertraukos per praėjusias popiežiaus Benedikto XVI aukotas Devintinių šv. Mišias tikintieji priėmė šventąją Komuniją iš Šventojo Tėvo rankų į burną ne stovėdami, bet klūpodami. Vatikano atstovai sakė, kad šis įvykis gegužės 22 dienos pamaldose prie Laterano Šv. Jono bazilikos nereiškia nuolatinio pasikeitimo Popiežiaus vadovaujamoje liturgijoje. Tokiu žingsniu tik norėta pabrėžti Corpus Christi šventės iškilmingumą ir sąsajas su praeities šv. Mišių praktika.


Devintinėse - apie kilniausią sakramentą

Pirmąją Komuniją priėmusieji buvo
pasiruošę priimti Jėzų į savo širdį

ŠAKIAI. Devintinės - Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė - pradėta švęsti 1264 metais, kaip atsakas į tuo metu Vakaruose ėmusį svyruoti tikėjimą realiu, tikrovišku Kristaus buvimu Eucharistijoje. Su naujos liturginės šventės įvedimu gimė ir Eucharistinių procesijų tradicija. Per Dievo Kūno ir Kraujo šventę, vadinamąsias Devintines, procesija būna labai iškilminga, su vėliavom ir Švenčiausiuoju Sakramentu. Tai šventė, kai pagerbiamas Švč. Sakramentas, kai visame pasaulyje jis išnešamas iš bažnyčios į viešą erdvę.


Tikėjimo ir meilės šventė

Vyskupas Rimantas Norvilą (viduryje)
lankosi Bagotojoje. Kairėje -
kun. Juozas Fakėjavas, dešinėje -
diak. Gediminas Keršys

BAGOTOJI. Gegužės 17 dieną, šeštadienį, Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčioje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilą jaunuoliams suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Šventėje dalyvavo ir Kazlų Rūdos parapijos diakonas Gediminas Keršys.

Sutvirtinimo sakramentas drauge su Krikštu ir Eucharistija yra „į krikščionybę įvedantys sakramentai", kurių vienybę privalu išsaugoti. Sutvirtinimo sakramentu pakrikštytieji labiau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudy-tojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą (KBK, 1285).


„Kad išliktų parapijoje gyvybė...“

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
pasirašo šimtųjų metų jubiliejaus aktą

ŠIAULIAI. „Matau išties gyvą Bažnyčią", - sakė aktorius, dainų atlikėjas Kostas Smoriginas, sveikindamasis su Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje susirinkusia publika. „Gyva Bažnyčia" - aktyvi Šv. Jurgio bendruomenė buvo ne tik Sekminių sekmadienį - pagrindinę bažnyčios šimtmečio minėjimo dieną. Gyva, aktyvi, jauna Bažnyčia matyta ir gegužės 6 dieną kelyje į Kryžių kalną. Piligriminiame žygyje nuo Sv. Jurgio bažnyčios dalyvavo per 400 žygeivių, daugiausia - moksleiviai iš įvairių mokyklų, Šiaulių konservatorijos auklėtiniai. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Buvo giedamos giesmės, kalbamas rožinis. Kiekviena mokykla vedė po vieną rožinio paslaptį, skyrė vienokią ar kitokią intenciją. Moksleiviai nešė kryžių, kuris buvo pašventintas ir pastatytas Kryžių kalne.


Pirmosios Komunijos šventėje dalyvavo mokyklos direktorius

„Žemynos" mokyklos direktorius
Romualdas Grilauskas
su vyr. tikybos
mokytoja Marcele Petraityte

PANEVĖŽYS. Gegužės 25-osios popietę didelis būrys jaunųjų panevėžiečių lūkuriavo prie Kristaus Karaliaus Katedros. Pakviesti į didžiausią miesto šventovę, jie priėmė Pirmąją Komuniją. Kartu su jaunaisiais katalikais šventėje dalyvavo jų tėvai, artimieji, giminės.

Šv. Mišias aukojęs Katedros klebonas kun. Tomas Skrudupis pabrėžė, jog ši diena - Devintinės, Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Kristaus buvimą reikia jausti širdimi, o žinių apie Dievą suteikia Šventasis Raštas, kuris yra skaitomas aukojant Mišias. Skaityti Raštą reikia ir namuose.


Vis dar piktžolėmis apaugę dirvonai

Petras KATINAS

Šiaip taip sulaukėme saulėtos vasaros. Iš visų pusių pasipylė prognozės ir gąsdinimai, kad ir vėl viskas brangs. Pirmiausia dėl didžiulių šilumos kainų daugelis turės tenkintis pigiausiomis kruopomis ir makaronais, amžiams pamiršdami mėsos skonį, nes neįpirks netgi sovietinės nostalgijos apimtų „Samsono" biznierių produkcijos -„Tarybinių" dešrelių ar batonų. Todėl rekomenduojame „Samsono" vadovams prisiminti tikrąją sovietinę praeitį ir pradėti masiškai tiekti, pavyzdžiui, „tarybines kanopas" ar panašias atliekas, kuriomis buvo prekiaujama sovietinių laikų maisto produktų parduotuvėse. Būtų teisingiau ir suprantamiau. Tuo

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija