2012 m. spalio 5 d.    
Nr. 37
(2012)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Plungėje viešėjo choras iš Gargždų

Gargždų bažnyčios choristai su plungės
klebonu ir dekanu kun. Juliumi Meškausku

Jau kelios savaitės prabėgo, kai mūsų nuostabioje, pačioje gražiausioje pasaulio bažnyčioje Sumos šv. Mišiose giedojo Gargždų bažnyčios choras. Rodos, nutilo, nuščiuvo dangiškieji Dievo namų skliautai išgirdę gražiai skambėjusias giesmes, o galingi „Gloria“, „Sanctus“ pasiekė patį dangų ir, be abejo, mūsų tikinčiųjų širdis, sielas. Ne taip dažnai kaimų, miestelių bažnyčiose lankosi iškilūs, profesionalūs sakralinės muzikos atlikėjai, bažnytiniai chorai. Todėl tądien, nuostabiai susiliejus maldai ir giesmei, vis rikiavosi Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II žodžiai: „Tapkite draugais tiems, kurie neturi draugų. Tapkite šeima tiems, kurie neturi šeimos. Tapkite bendruomene tiems, kurie neturi bendruomenės. Visa, ką turime, pasidalykime vieni su kitais kaip vieno Dievo vaikai, Dievo, kuris myli kiekvieną ir kiekvienam dovanoja laiką“.


Lietuvos istorija piešiniuose

Kalba kun. Rimantas Baltrušaitis.
Antra iš kairės – parodos autorė
Elena Krušinskaitė

Siekdama orientuoti studentus į tautos, jos istorinės atminties, kultūros ir genetinio fondo išsaugojimą akademinė asociacija Consilia Academica ir Aleksandro Stulginskio universiteto Dvasinio ugdymo centras naujų mokslo metų pradžios proga rugsėjo 12 dieną Universiteto koplyčioje pakvietė akademinę visuomenę dalyvauti vakaro šv. Mišiose ir po jų – Elenos Krušinskaitės piešinių parodos „Tautos stiprybės versmės“ atidaryme.


Paminėta naktinės adoracijos grupelių 10 metų sukaktis

Naktinės adoracijos grupė Plungės
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
su klebonu kun. Juliumi Meškausku

Plungės parapija šventė didžiulę šventę – naktinės adoracijos grupelių dešimties metų įsteigimo jubiliejų. Aš turėjau galimybę dalyvauti šioje šventėje, nors ir nepriklausau jokiai naktinės adoracijos grupei. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo mūsų klebonas kun. Julius Meškauskas, visi meldėmės už gyvus ir mirusius naktinės adoracijos grupelių narius. Po šv. Mišių visi rinkosi į parapijos namus pabūti kartu vieningoje bendruomenėje. Aktyvus naktinės adoracijos grupelių narių skaičius parodė, kad tai darni bendruomenė, stiprus pamatas mūsų parapijai. Tai meilės ir atgailos dvasia tvirtai suorganizuotas sąjūdis, Viešpaties Jėzaus Širdies garbei ir šlovei veikiantis visame pasaulyje. Adoracijos grupių nariai meldžiasi, kad švenčiausias Jėzaus Širdies pasigailėjimas užpildytų žmonijos padarytų nuodėmių bedugnę. Šių grupelių nariai yra įsipareigoję ir visiškai atsidavę Dievui, žmonės yra susiskirstę į tam tikras maldos valandas, jie budi dieną ir naktį, laukia ateinančio mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. Didžiausio dėmesio ir pagyrimų sulaukė naktinės adoracijos grupelių vyrai, nes didžioji šios bendruomenės dalis yra moterys. Gausių aplodismentų sulaukė A. Jonutienė, S. Šmitienė, I. Vaičekauskienė – moterys, prisidėjusios prie naktinės adoracijos grupelių įsteigimo, prie organizavimo darbų. Šventės programoje netrūko žaidimų, įvairių pasakojimų, giesmių, šlovinančių Dievą. Žmonės džiaugėsi būdami kartu, būdami toje bendrijoje su Dievu. Labai smagu, kad ir aš galėjau pabūti su šiais žmonėmis, kartu giesmėmis šlovinti Dievą ir džiaugtis Dievo teikiamomis malonėmis. Švenčiausioji Jėzaus Širdis laukia mūsų visų.


Marijos legionierių atlaidai

Rugsėjo 8-oji  – Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmės. Šia proga bažnyčiose rengiami iškilmingi atlaidai. Ypatingi atlaidai rengiami Šiluvoje, bet šįkart noriu papasakoti apie Dievo sūnaus Motinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventimą Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Bazilikoje.

Šią iškilmingą dieną į papuoštus pačiais gražiausiais rudeniškais astrų žiedais Dievo namus rinkosi Marijos legiono maldininkai ne tik iš Krekenavos, bet ir iš Panevėžio, Pasvalio dekanatų. Juos su spinduliuojančia meile akyse pasitiko Krekenavos Bazilikos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas ir altaristas kan. Petras Budriūnas, sesuo Loreta bei Krekenavos parapijos maldininkai. Visi suklaupę bažnyčioje meldėsi į Švč. Mergelę Mariją, kalbėjo legiono maldas bei rožinio pirmąją dalį ,,Džiaugsmo slėpiniai“. Pasibaigus legiono maldoms sesuo Loreta pasvalietes maldininkes pakvietė adoracijai ir aprengė baltutėliais iškilmingais bažnytiniais rūbais. Adoruodamos kartu su maldininkėmis iš Krekenavos, mes pajutome didingą palaimą. Iškilmingas šv. Mišias aukojo klebonas kun. dr. G. Jankūnas ir kan. P. Budriūnas. Klebonas homilijoje kalbėjo, kad tarnavimas Bažnyčiai reiškia tą patį, kaip ir apaštalavimas, evangelizacija, kad laisvi nuo vidinių ir išorinių kliūčių, galėtume įvykdyti Kristaus mums pavestą uždavinį – visus žmones vesti į amžinąjį gyvenimą. Marija padeda mums šiame darbe savo pavyzdžiu, užtarimu ir pagalba. Ji moko mus gyventi ne dėl savęs, o dėl Jėzaus. Marija trokšta, kad niekas iš Jos vaikų nežūtų, kita Jos dovana – pažadinta mumyse artimo meilė, jog visada trokštume padėti kitiems, ji auklėja mumyse apaštališką dvasią. Niekada, ypač nuo pasiaukojimo valandos, nėra mūsų gyvenime mažų ir nesvarbių dalykų. Kiekvienas dalykas gali būti ir yra Jos ženklas, Jos malonė – perspėjimas, prašymas, kvietimas. Kiekvienas dalykas turi apibrėžtą gilią prasmę. Marijai padedant, mes turime išmokti skaityti nuostabią asmeninio gyvenimo knygą, kad atsektume visų įvykių gilesnę prasmę. Klebonas kvietė visus Marijos legiono narius bei maldininkus būti Dievo įrankiais Marijos kelyje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija