2014 m. sausio 10 d.    
Nr. 2
(2073)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Šventosios šeimos šventė

Vyskupas Jonas Boruta SJ ir Telšių
vyskupijos šeimos centro vadovas
kan. Jonas Ačas su grupele Šeimos
šventės dalyvių Žemaičių Kalvarijoje

Paskutinį 2013 metų sekmadienį, gruodžio 29 dieną, Telšių vyskupijos šventovėse iškilmingai buvo švenčiama Šventosios Šeimos – Jėzaus, Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo – šventė. Tą sekmadienį bažnytinėje santuokoje gyvenančios šeimos šv. Mišių metu buvo kviečiamos atnaujinti santuokos priesaikas, už jas buvo meldžiamasi. Šventosios Šeimos šventė Telšių vyskupijoje tradiciškai iškilmingai visada švenčiama Žemaičių Kalvarijos šventovėje, kur šeimos renkasi prie stebuklingojo Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo, bei Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Ši šventė ypatingai svarbi šiais, Šeimos, metais, nes visus metus esame pakvieti melstis už šeimose gyvenančius bei besiruošiančius kurti krikščioniškas šeimas. Šventosios šeimos pavyzdžiu visi sutuoktiniai pakviesti gyventi sakramentinį malonės gyvenimą, stiprinantis Švč. Mergelės Marijos globa ir Dievo artuma. Krikščioniškas vertybes puoselėjančios šeimos yra ir Bažnyčios, ir visos Lietuvos ateitis. Anot Telšių vyskupo Jono Borutos SJ, per visus šiuos metus būtina apie tai kalbėti, tas vertybes puoselėti ir visiems įdėti kuo daugiau pastangų, kad šių dienų pasaulyje krikščioniškos šeimos institucija būtų subrandinta ir išsaugota kaip mūsų visų ateities pamatas.


Advento kelionė į sostinę

Geraširdis dzūkas, padovanojęs išvyką, prašė, kad Dievas saugotų žmones, kurie kasdien rūpinasi stokojančiaisiais

Mažieji keliauninkai su palyda
Vilniaus geležinkelio stotyje.
Dešinėje – adventinės kelionės
mecenatas Robertas Seilius

„Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdieninio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų: „Keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite“, o neduotų, ko reikia jų kūnui, kas iš tų žodžių?”

(Jokūbo 2:15,16)

Aldona KUDZIENĖ

Karitatyvinės veiklos valdžia neremia

Palaipsniui nyksta daug kas, nes pasaulis darosi kosmopolitiškas. Su šiuo procesu susiduriame bene kasdien. Nyksta ir atjauta. Socialine vertybe netampa žmogaus ryšys su žmogumi, o draugystė – nėra daug reiškiantis tarpusavio ryšys. Visa tai naikina laikini žmonių santykiai, nenuoširdus bendravimas, noras lengvai praturtėti.


Advento vakarai

Klebonas kun. Jordanas Urbonas
kvietė Advento metu susilaikyti
nuo triukšmingų suėjimų

Advento metu jau tapo tradicija rengti Advento vakarus, kurių metu prisimenamos senolių tradicijos, skanaujami patiekalai, klausomasi giesmių, dainuojamos tam laikotarpiui būdingos dainos, einami rateliai. Pirmasis Skaistgirio seniūnijoje advento vakarą surengė Alsių kaimo bendruomenės aktyvas, vadovaujamas Dalios Dubro. Alsiečiai papuoštuose bendruomenės namuose susėdo ratu prie Advento vainiko. Kiekvienas prisiminė savo vaikystę, ką veikdavo jų tėvelių ir senelių šeimos šiuo laikotarpiu. Kadangi dauguma vakaro dalyvių buvo jau garbaus amžiaus ir jų vaikystė prabėgusi skirtinguose Lietuvos regionuose, tai ir jų pasakojimai skyrėsi. Tik visus jungė Kūčių vakarienė. Alsiuose svečiavosi skaistgirietė literatė Vida Urbonienė. Viešnia priminė Advento papročius, prietarus, ko negalima daryti šiuo ramiuoju laikotarpiu iki Šv. Kalėdų. Pasak jos, Advento vainike kas sekmadienį uždegama po vieną žvakelę. Šv. Kalėdų ryte uždegama viduryje vainiko esanti penktoji žvakė. Advento vainike degamos trys violetinės, viena rožinė ir galiausiai balta žvakė. Advento metu negalima eiti į mišką ruošti malkų kūrenimui, ruošti medienos statyboms. Šiuo laikotarpiu negalima dirbti triukšmingų darbų, važiuoti piršliais bei tuoktis. Nepaisant prietarų krosnyje spragsi degdamos malkos, girgžda namo sienos, merginos gauna tinginius vyrus. Vakaro, skirto adventui, metu viešnia skaitė savo kūrybos eiles. Gražus kaimo gyventojų būrelis ėjo ratelius, niūniavo senolių dainuotų dainų melodijas.


Kai sieloje giedra...

Šeštokų klebonas kun. Eugenijus
Naujalis dalino kalėdaičius

Belaukdami Šv. Kalėdų stebuklo Lazdijų dekanato Šeštokų parapijos „Caritas“ skyriaus nariai su savo vadove Reda Armaliene ir visu būriu bendraminčių suruošė Kūčių vakarienę su palinkėjimais, eilėmis ir pabuvimu kartu. Susirinko pasipuošę suaugusieji, seneliai ir vaikai džiugiai nusiteikę, sulaukus dar vienų pačių gražiausių metų švenčių. Šeštokų klebonas kun. Eugenijus Naujalis išdalino visiems kalėdaičius. Dalyvaujantieji laužė po gabalėlį linkėdami Dievo palaimos, artimo meilės. Balto kalėdaičio dalybos ir palinkėjimai buvo nuoširdūs. Šeštokų seniūnė Liana Audzevičienė atnešė pilną pintinę vaisių ir saldumynų vaikams. Krepšys buvo išties sunkus. Tai patvirtino ir vienintelis „Caritas“ veikloje aktyviai dalyvaujantis vyras Virginijus Mitrikevičius: „Vaikai, krepšys tikrai sunkus. Man net sunku išlaikyti“. „Caritas“ vadovė R. Armalienė dėkojo verslininkei Irenai Piplienei ir parapijos „Caritas“ skyriaus nariams už nuveiktus gerus darbus, uždegė noru dar daugiau padėti vienas kitam įsijungti į šios organizacijos veiklą. Senųjų Šeštokų bendruomenės narius ir jų pirmininką Rimą Jarmalą bei kitos Šeštokų bendruomenės, kurios pirmininkė – Aldona Surdokienė, narius vaikučiai sveikino kalėdiniais posmais. Stilizuota kalėdinė eglė, žvakelių ugnelės raudonuose obuoliuose, balta staltiesė, kūčiukai ir šaltas kisielius buvo tikros vaišės kūnui ir sielai. Buvo skoningai ir su didele meile padengtas stalas, visus vienijo malda, ramus, tylus bendravimas, nekasdieniški pašnekesiai, gurkšnojant kisielių, skanaujant vaišes.


Kad visi pajustų meilę

Kūčių vakarienėje dalyvavo
didelis būrys lazdijiečių

Lazdijų Šv. Onos bažnyčios parapijos salėje vieniši, vargingiau gyvenantys ar likimo nuskriausti lazdijiečiai dalyvavo Lazdijų „Caritas“ organizuotoje Kūčių vakarienėje. „Jėzus gimė Betliejuje, skurdžiame tvartelyje, tarp gyvulių. Netoliese bandą ganę piemenys, gavę ženklą iš Angelo, pirmieji atskubėjo Jo pasveikinti. Tai įpareigoja mus visus metus, bet ypač prieš Kūčias ir Šv. Kalėdas atkreipti dėmesį į vargingiau gyvenančius, vienišus žmones, kurie dėl įvairių priežasčių negali Kūčių vakarienės valgyti kartu su savo artimaisiais. Todėl pasirūpinome, kad šie asmenys pajustų mūsų meilę ir šventišką nuotaiką, laukdami Kristaus gimimo, susimąstytų apie gyvenimą bei jo prasmę. Pasak Popiežiaus Pranciškaus, „jeigu mūsų širdys bus uždarytos, jeigu mus valdys puikybė, apgaulė, savanaudiškumas, tuomet mus apgaubs tamsa“, – sakė Lazdijų dekanato ir Lazdijų Šv. Onos parapijos „Caritas“ skyriaus vadovė Onutė Juodkienė.


Dalijosi gerumu

Kūčių vakarienė klebonijoje.
Kalėdaičius dalija
klebonas kun. Paulius
Marčiulionis (kairėje)

Kalėdų šventės suartina žmones su Dievu ir vienija tikinčiuosius. Jos primena Kristaus gimimą, Jo atėjimą į pasaulį, meilę ir Jo pasiaukojimą žmonijai. Kalėdinis laikas – laukimo, susitaikymo ir atlaidumo vienas kitam metas. Kristaus pavyzdžiu tikintieji dalijasi gerumu, ne tik su savo pačiais artimiausiais žmonėmis, bet ir su tais, kurių namuose ne tik šaltesnė, skurdesnė buitis, bet galbūt šaltas ir dvasinis pasaulis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija