2014 m. gegužės 30 d.    
Nr. 22
(2093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Nuncijus aplankė trijų kunigų kankinystės vietą

Naujasis apaštališkasis nuncijus
arkivyskupas Pedras Lopesas
Kvintana (centre) su Vilkaviškio
vyskupu Rimantu Norvila
ir palydovais Budavonės miške,
trijų kunigų kankinystės vietoje

Gegužės 25 dieną, sekmadienį, Vilkaviškio Katedroje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai, teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. 12 val. šv. Mišias aukojo naujasis apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei keletas kunigų.

Apaštališkasis nuncijus, pasveikindamas susirinkusiuosius paminėjo, kad jis pirmą kartą dalyvauja šv. Mišiose už Vilniaus miesto ribų. Pamoksle nuncijus kalbėjo apie vidinę ramybę, kaip vieną iš Šventosios Dvasios dovanų, kuria esame kviečiami dalintis. Susirinkusiuosius ragino prašyti Motinos Marijos užtarimo, kad jaunuoliai gautų malonę melstis vadovaujant Šventajai Dvasiai. Pabaigoje pasveikino Sutvirtinimo sakramentą pasiruošusį priimti jaunimą ir linkėjo, kad Šventoji Dvasia nuolat lydėtų. Sutvirtinimo sakramentą priėmė kelios dešimtys jaunuolių.


Partizanų namuose

Romas BACEVIČIUS

Iš kairės: apaštalinis protonotaras
Bronius Antanaitis, kun. Alfonsas
Bulota, vyskupas Jonas Kauneckas,
kun. Petras Tavoraitis
ir mons. Alfonsas Svarinskas
Daivos Tamošaitytės nuotrauka

Gegužės 17-ąją, šeštadienį, monsinjoras Alfonsas Svarinskas pakvietė į Didžiosios Kovos partizanų apygardos metinę šventę Mūšios parke (Ukmergės r.). Čia ant įrengtos pakylos šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis, mons. A. Svarinskas, kunigai Petras Tavoraitis ir Alfonsas Bulota. Vysk. J. Kauneckas, pradėdamas šv. Mišių auką, sakė, kad kunigai, o kartais ir vyskupai jo klausia, kodėl jis vis važiuoja į šią vietą? Atsako norįs pajusti partizanų dvasią, solidarumą su jais ir padėką už tai, kad kovojo už Lietuvą. „Aš atvykstu ne duoti, o iš jūsų tos ugnies gauti, – sakė vysk. J. Kauneckas. – Dėkoju, kad susirenkate ir meldžiatės už laisvės kovotojus“. Vyskupas prašė pasimelsti už taiką Ukrainoje.


Bendravimas tobulina legionierių veiklą

Rietavo ir Šilalės
legionieriai su Rietavo klebonu
kun. Antanu Gutkausku

Gegužės 11-ąją Šilalės parapijos Marijos legiono Apaštalų Karalienės prezidiumo atstovai, pakviesti Marijos legiono Rietavo parapijos „Paslaptingosios Rožės“ prezidiumo, sėmėsi patirties. Susitikimas su rietaviškiais prasidėjo istorinėje Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišiomis, kurias aukojo šios parapijos klebonas kun. Antanas Gutkauskas, anksčiau dirbęs Šilalės ir Upynos (Šilalės dekanatas) parapijose. Jo šv. Mišių auka, homilija bei Rietavo parapijos choro (vadovas – Juozas Barsteiga) giesmės, paliko malonų įspūdį. Po Sumos prie legionierių Dievo Motinos Legio Mariae padabintos statulėlės pasimelsta ir dalyvaujant rietaviškių legionierių dvasios vadui kun. A. Gutkauskui, atnaujinti legionierių pažadai.


Prasmingas gimtadienis

Pačios gražiausios gėlės
klebonui kan. dr. Algiui Genučiui

Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, dirbęs įvairiuose Telšių vyskupijos dekanatuose ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi, 2010 metais vyskupo ordinaro Jono Borutos SJ dekretu paskirtas Šilalės parapijos klebonu ir dekanu, gegužės 13 dieną šventė 55-ąjį gimtadienį. Būdamas Šilalės parapijos klebonu, jis atliko nemažai darbų: pasirūpino bažnyčios apšildymu, netoli didžiojo altoriaus esančių kompozicinių statulų atnaujinimu. Pasitelkus talkininkus nuvalytos apnašos nuo bažnyčios sienų ir skliautų. Bažnyčia tapo jaukesnė, šviesesnė. Sutvarkyti šventoriuje palaidotų kunigų kapai, pastatytas koplytstulpis Žemaičių krikštui atminti. Šiuo metu tiesiami betoniniai plytelių takai ties šventoriuje esančiais kunigų kapais. Bene didžiausias atliktas darbas – priešais bažnyčią pastatyta didinga Lurdo Dievo Motinos koplyčia ir gražiai sutvarkyta aplinka. Netrukus į koplyčią „įžengs“ ir bus iškilmingai pašventinta Lurdo Dievo Motinos statula. O kur dar visi kiti darbai, darbeliai, atlikti vadovaujant klebonui dekanui kan. A. Genučiui. Be to, reikia pasirūpinti ir aptarnaujamų Tūbinių ir Vaitimėnų parapijų bažnyčiomis. Klebono dekano kan. A. Genučio iniciatyva parapijoje veikia nemažai katalikiškų organizacijų, būrelių: Marijos legionas, Gyvojo Rožinio kalbėtojų draugija, programos „Atgaivink“ įgyvendinimo susibūrimai ir kiti.


Pasišventusių našlių narės davė skaistybės įžadus

Vilkaviškio vyskupijos Pasišventusių
našlių asociacijos narės su vyskupais
Rimantu Norvila ir Juozu Žemaičiu MIC,
kunigais Donatu Rolskiu, Žydrūnu
Kulpiu ir prel. Juozu Pečiukoniu

Gegužės 19 dieną, pirmadienį, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre esančioje koplytėlėje rinkosi Vilkaviškio vyskupijos Pasišventusių našlių asociacijos narės ir jų svečiai. Šv. Mišias aukojo vyskupai Rimantas Norvila ir Juozas Žemaitis MIC, kancleris kun. dr. Žydrūnas Kulpys, prel. Juozas Pečiukonis bei kiti kunigai. Šv. Mišių pradžioje sugiedotas Šventosios Dvasios himnas. Vysk. R. Norvila pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė Pasišventusių našlių asociacijos narėmis, kurios atėjo pasiryžusios duoti skaistumo įžadą. Po Evangelijos ganytojas išryškino pagrindinį našlių pasišventimo motyvą – meilę Viešpačiui. Tikėjimo sesių pasišventimas grįstas atsakymu meile į Dievo meilę. Linkėdamas pasišventusioms našlėms visokeriopos stiprybės vyskupas pakvietė jas laisvai ir iš meilės tarti „Taip“ naujam Dievo kvietimui savo gyvenime. Dvi Pasišventusių našlių asociacijos narės atnaujino metinius skaistybės įžadus, o keturios padarė juos visam gyvenimui. Jos pavedė save Švč. Mergelės Marijos globai, kad ji padėtų likti ištikimoms prisiimtiems įsipareigojimams.


Šiluvoje paminėtos apsireiškimo Fatimoje metinės

Gegužės 13-ąją Šiluvoje daug piligrimų – Lietuvos vyskupų, kunigų, svečių iš Italijos, Kauno II dekanato parapijų tikinčiųjų bei atvykusių iš įvairių Lietuvos vietų – šventė Marijos dieną, dalyvavo pamaldose, adoravo Švč. Sakramentą, meldėsi savo asmeniškomis ir visai Lietuvai svarbiomis intencijomis.

Už Lietuvos dvasinį atsinaujinimą, visų susiklausymą, pagalbą vieni kitiems ir ėjimą į priekį Šiluvos piligrimus kvietė drauge melstis iškilmingoms šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Mišias koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas bei apie 20 kunigų. Šv. Mišiose patarnavo Parengiamąjį kursą Šiluvoje jau užbaigiantys seminaristai, giedojo Raudondvario parapijos choras.


Jonas Krikštytojas – šiuolaikinio krikščionio ir katecheto įvaizdis

Evangelija pagal Joną šiandien kalba apie Joną Krikštytoją, laisvę skelbiantį pranašą: „Buvo Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą, ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą (Jn 1,6–8).

Jonas – Dievo pasiuntinys, pranašas, kviečiantis Dievo tautą į atnaujintą gyvenimą, atgailą ir atsivertimą: „Tyruose šaukiančiojo balsas: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ (Mk 1, 2–3).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija