"XXI amžiaus" priedas jaunimui, 2004 m. lapkričio 12 d., Nr. 11 (60)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Pašaukimas ateina iš Dievo

Benjaminas ŽULYS

Živilė ir Saulius Matulevičiai
susitikimą su jaunimu paįvairino
vaizdinėmis priemonėmis

Ne pirmi metai Kaune, Šv. Mergelės ir kankinės Kotrynos seserų kongregacijos namuose, vyksta renginiai jaunimui. Provincijos vyresnioji sesuo Julita papasakojo, kad į tokius renginius sueina, suvažiuoja vaikinai ir merginos ne vien iš Kauno miesto, kur įsikūrusi seserų kotryniečių bendruomenė, bet ir iš kitų šalies miestų, rajonų, nes visur yra daug doros keliu einančio jaunimo. Seserų kotryniečių rūpestis jaunimu yra vienas šios kongregacijos siekių bei darbų. Jie apima jaunimo auklėjimą, ligonių slaugymą, pagalbą parapijai. Prieš porą mėnesių čia vyko renginys, skirtas ligoniams ir neįgaliesiems, kiekvieną savaitę susirenka ir bendrauja anoniminiai alkoholikai ir kt.


Kur tas gyvojo vandens šaltinis?

Naujoji Telšių vyskupijos
ateitininkų vietovės valdybos
pirmininkė Rasa Čenkutė

Į taip pavadintą ataskaitinę-rinkiminę metinę konferenciją spalio 30 dieną Telšiuose susirinko 160 Žemaitijos ateitininkų iš Naujosios Akmenės, Varnių, Viekšnių, Papilės, Gargždų, Šilutės, Klaipėdos, Ukrinų, Tirkšlių, Telšių, Plungės, Palangos, Skuodo, Mažeikių, Kretingos. Šiemet sukanka penkiolika metų, kai Žemaitijoje atkurta ateitininkų organizacija. Per iškilmingų šv.Mišių Telšių Katedroje pamokslą vyskupas Jonas Boruta ragino iš naujo atrasti sekmadienį, kad sekmadieninės šv.Mišios taptų krikščioniško gyvenimo centru; iš naujo atrasti Eucharistiją – dvasinės stiprybės Duoną, kuria esame stiprinami išbandymų valandomis; iš naujo atrasti adoraciją – susitikti Jėzų giliame susimąstyme. Ganytojas palinkėjo sėkmės skleisti ateitininkišką autentiškumą, melsdamas Viešpatį laiminti ateitininkų pastangas per visus Eucharistijos metus.


Ne tikrovės drumzlėse,
o idealo šviesoj atgimsta tauta

Ramunė KARDAUSKAITĖ

Būrelis konferencijos
dalyvių prie Aušros Vartų

…konferencijai prasidėjus…

Krintantys spalvoti lapai ir skaisčiai šviečianti rudens saulė sušaukė visus Vilniaus krašto ateitininkus į spalio 10 dieną vykusią konferenciją „Ne tikrovės drumzlėse, o idealo šviesoj atgimsta tauta“. Susitikimas prasidėjo ateitininkų himnu, sveikinimo žodį tarė Ateitininkų federacijos pirmininkas Liutauras Serapinas. Jo akyse slypėjo susirūpinimas gal dėl vykusių tą dieną rinkimų į Seimą, o gal dėl šiek tiek mažesnių, bet ne mažiau rimtų rinkimų į Vilniaus krašto ateitininkų valdybą. Ne veltui tądien L.Serapino kalboje skambėjo žodžiai: „pasaulėžiūra“, „tautiškumas“.


Parapijos gyvastis

Gražiai gieda jaunimo choras,
vadovaujamas Jūratės Kaplonaitės

Tauragė – ne toks jau mažas rajono, o kartu ir apskrities miestas. Todėl didoka ir Tauragės parapija. Tiesa, šiame mieste esama ir kitų konfesijų bažnyčių, tačiau pagrindinė yra katalikų Švč. Trejybės bažnyčia, kuriai trečius metus vadovauja klebonas dekanas kun. Alvydas Bridikis. Jam talkina du jauni vikarai – Kęstutis Timofejevas ir Aivaras Pudžiuvelis. Šiais savo pagalbininkais klebonas nesiskundžia. Abu vikarai savo pareigas atlieka nuoširdžiai. Itin gražius pamokslus geba sakyti kun. K.Timofejevas, o kun. A.Pudžiuvelis puikiai bendrauja su vaikais ir jaunimu.


Mokykloje pagerbė kunigą rezistentą

Moksleivės su juostomis
ir rožėmis pasirengusios sveikinti
mons. Alfonsą Svarinską

Kauno „Ąžuolo“ vidurinė mokykla garsėja visoje Lietuvoje savo pedagoginio ir patriotinio auklėjimo tradicijomis. Ypač įspūdingai rengiama Knygnešių krivūlės diena Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Šiame renginyje ypač aktyviai dalyvauja Kauno „Ąžuolo” vidurinės mokyklos moksleiviai. Mokykloje didelis dėmesys skiriamas bendravimui su įžymiais Lietuvos žmonėmis. Su vienu tokių žmonių - monsinjoru Alfonsu Svarinsku, švenčiančiu kunigystės 50-ąsias metines, ir susitiko mokyklos moksleiviai. Šventėje taip pat dalyvavo naujai išrinkti Lietuvos Seimo nariai, Tėvynės sąjungos atstovai Rytas Kupčinskas, Rimantas Dagys, Šilainių Šventosios Dvasios bažnyčios klebonas monsinjoras Lionginas Vaičiulionis, istorikas dr. Kazimieras Blaževičius, Kauno miesto vicemeras Kazimieras Kuzminskas, Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius kun. Gintaras Vitkus, SJ, kun. Algimantas Keina ir kiti.


Savivaldybė atvėrė duris jaunimui

Rūta AVERKIENĖ

Jaunimas susitikime su Varėnos
rajono valdžia

Neseniai Varėnos rajono savivaldybę „okupavęs“ jaunimo „desantas“ – keturiasdešimt „Ąžuolo“ ir „Ryto“ vidurinių mokyklų moksleivių ne tik susitiko su rajono vadovais, susipažino su savivaldybės veikla ir funkcijomis, bet ir mokėsi būti savivaldybininkais.


Trys dienos jaunimo lyderiams

Rūta AVERKIENĖ

Rajono jaunimo lyderiai susitikime
su meru Vidu Mikalausku

Varėnos rajono moksleivių taryba, kurios veikloje aktyviai dalyvauja visų rajono mokyklų moksleiviai, Varėnos rajono savivaldybė ir Varėnos miesto klubas „72“ organizavo Jaunimo dienas - trijų dienų renginį rajono jaunimo lyderiams. Šio renginio tikslas – Varėnos krašto jaunimui artimiau susipažinti ir vėliau bendrai kurti projektus. Taip pat atkreipti rajono valdžios dėmesį į jaunimo iniciatyvas. Jaunimo dienų renginys prasidėjo rajono savivaldybėje rajono jaunimo lyderių susitikimu su rajono meru Vidu Mikalausku. Rajono vadovas pagyrė moksleivius už gražias iniciatyvas ir žadėjo padėti bei pakvietė jaunimo atstovus atvirai ir konkrečiai diskusijai.


Žmonos ir vyro poreikiai santuokoje

Dėmesys šeimoms Šiaulių vyskupijoje

Kun. dr. Kęstutis A.TRIMAKAS

Kun.dr.Kęstutis Trimakas
po paskaitos ir diskusijų
su Šiaulių vyskupijos
šeimų ugdymo vadovais

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio pakviestas, kunigas psichologas dr. Kęstutis Trimakas lankėsi Šiauliuose. Su vyskupijos ganytoju jis dalyvavo šeimų grupių susitikimuose bei namų pašventinimo apeigose. Didelį įspūdį jam padarė Šiaulių vyskupijos ganytojo artimas bendravimas su žmonėmis, tiek su jaunomis šeimomis, tiek su vyresniaisiais.

Vyskupijoje aktyviai veikia Pasauliečių tarnyba šeimoms. Rugsėjo 29 dieną kun. dr. K.Trimakas šeimų vadovų susirinkime vadovavo diskusijoms, kaip praktiškai skatinti sutuoktinių meilę, atsižvelgiant į vienas kito poreikius (prelegento parengtą sutuoktinių poreikių sąrašą spausdiname žemiau).

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija