Atnaujintas 2008 m. liepos 16 d.
Nr. 54
(1647)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Rusija ir Gruzija -
prie karo ribos

Neparlamentinių
partijų diskriminacija
- mitas ar tikrovė?

Kai du pešasi -
trečias laimi...

Likimo
nepalaužtas kūrėjas

Tėvynei paaukotas
gyvenimas

Kalinio T-83
atsiminimai

Gyvenimo vingiuose

Bažnyčia Australijoje: pasiekimai ir rūpesčiai

Mindaugas BUIKA

Į Australiją atvykusį popiežių
Benediktą XVI pasitiko šalies
vyriausybės vadovas Kevinas Radas

Išvystytos socialinės ir švietimo institucijos

Popiežiaus Benedikto XVI apaštalinio vizito Australijoje pa­grindinis tikslas yra dalyvauti Pa­saulinės jaunimo dienos renginiuo­se Sidnio mieste. Kartu Šventasis Tėvas lankosi vietinėje Katalikų Bažnyčios bendruomenėje, susitin­ka su australų katalikų vyskupais, kunigais, vienuolijų nariais ir narė­mis bei pasauliečiais, iškeldamas jiems svarbiausius sielovadinius už­davinius. Sekdami tarptautinės ži-niasklaidos pavyzdžiu, kartu su pra­nešimais apie Pasaulinės jaunimo dienos įvykius (apie kuriuos plačiau rašysime kituose „XXI amžiaus" numeriuose) pateikiame išsamesnę statistinę ir istorinę informaciją apie Australijos Bažnyčios esminius bruožus ir rūpesčius.


S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui - 75-eri

Lenkijos ir Lietuvos prezidentai
Lechas Kačynskis ir Valdas Adamkus
Pščelniko miške, S. Dariaus
ir S. Girėno žūties vietoje

1933 metų liepos 15 dieną iš Niu­jorko į Kauną išskrido Steponas Da­rius ir Stasys Girėnas. Lėktuvu „Li-tuanica" jie per 37 valandas sudėtin­gomis oro sąlygomis, be radijo ryšio prietaisų perskrido Atlanto vande­nyną. Iki Kauno likus 650 kilometrų lakūnai žuvo prie Pščelniko kaimo (tuomet Vokietija, dabar Lenkija) lėktuvui patyrus avariją. Jos priežas­tys nėra visiškai aiškios. Oficialiai pranešta, kad avarija atsitiko dėl audros ar motoro gedimo, tačiau ne­atmetama versija, kad lėktuvą pašo­vė vokiečiai, palaikę jį priešu.


Lietuvos partizanai susitiko Mūšios parke

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Mūšios parke plazda Trispalvė,
su kuria partizanai ėjo į mūšį

Lietuvos partizanų kapeliono monsinjoro Alfonso Svarinsko ini­ciatyva Didžiosios Kovos partizanų apygardos aktyvios kovinės veiklos teritorijoje, Mūšios upės ir to pa­ties pavadinimo miškelyje jau prieš keletą metų įkurtas Mūšios parkas. Šiame parke stūkso kiekvienam Di­džiosios Kovos partizanų apygardos batalionui, jo kovotojų atminimui skirtas ąžuolinis kryžius. Šio parko centre gražiai prižiūrima veja, ku­rioje stovi du kryžiai. Vienas - bal­tas, skirtas popiežiui Jonui Pauliui II, kitas, su septyniais kryžiais -Jungtinių Amerikos Valstijų prezi­dentui Ronaldui Reiganui. Pušaičių paūksmėje žaliai nudažyta nedide­lė medinė pakylėlė - vieta, kur pa­statomas altorėlis šv. Mišių aukai. Visai netoli ir gimtasis mons. A. Svarinsko kaimelis. Puikiai su­tvarkytas ir prižiūrimas parkas kaip magnetas traukia daugelį keliautojų po Lietuvą. Ir partizanai vidur­vasaryje dažnai rengia visų devynių partizanų apygardų sąšauką aktua­liais nūdienos klausimais, paben­dravimui, pasitarimui.


Per tradicinius atlaidus labai pritiko tradiciniai skaitiniai

Vytautas BAGDONAS

Lietuvai pagražinti draugijos
Centro valdybos pirmininkas Juozas
Dingelis (iš kairės), šios draugijos
Svėdasų skyriaus pirmininkė Alma
Švelnienė ir Svėdasų seniūnijos
seniūnas Valentinas Neniškis

Birželio 29-ąją, sekmadienį, Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko tradiciniai Šv. Petro ir Povilo atlaidai. Maldomis, šven­tomis giesmėmis pagarbinę Aukščiausiąjį, svėdasiškiai ir jų svečiai neskubėjo skirstytis - čia pat, bažnyčios šventoriuje, visų laukė dar vienas tradicinis Svėdasų krašto rengi­nys „Vaižganto skaitymai".


Knyga, svarbi jaunimo pilietiškumo ugdymui

Rūta AVERKIENĖ

Leidybinė komisija (iš kairės):
Jaunuta Julija Kavaliauskienė,
knygos sumanytojas, LPKTS Varėnos
skyriaus pirmininkas Vytautas
Kaziulionis ir Joana Grigaitienė

Varėnos rajono savivaldybės didžiojoje salėje visuomenei pristatyta labai svarbi ir prasminga knyga „Pokario žmonių likimus apmąstome šiandien", kurioje publikuoja­mi 1995-2005 metais konkursui „Lietuvos laisvės kovų ir kančių istorija" rašyti rajo­no mokyklų moksleivių rašiniai bei poka­rio žmonių atsiminimai.


Keliautojus stebina ir savas kraštas

Jonas PETROKA

Ekskursijos vadovas
kraštotyrininkas Jonas Nemanis

Įdomi Zarasų krašto medinių bažnyčių is­torija. Kaip ir visoje Lietuvoje, jų statyba pra­sidėjo XV a. pirmoje pusėje. XVI a. pabai­goje, Lietuvai priėmus krikščionybę, pirmo­sios bažnyčios taip pat buvo statomos iš me­džio. Pirmieji XV ir XVI amžiaus sakraliniai statiniai buvo paprasti, nepasidavė gotikos ir renesanso įtakai, tačiau pakluso Lietuvoje įsigalinčiam barokui, jis ir nulėmė mūsų baž­nyčių išorę, o ypač interjerą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija