Atnaujintas 2008 kovo 28 d.
Nr.24
(1617)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Absurdas
ar provokacija.
2008 m. kovo epopėja

Referendumas –
beprasmis žaidimas

Rajono vadovai
dvasininkus pakvietė
dalykinių pietų

Kosove vėl užvirė
smurtas

Jis yra gyvas!

Kristaus
pergalės žygis

Sugrįžkime
į ramybės dvasią

Krikščionis –
gyvenimo programa

Kad mūsų gyvenimas
nebūtų tuščias

Akmeninės širdys
tepavirsta jautriomis

Valstybė,
kurioje gyvenu

Atlikęs šventą
pareigą tėvynei

Adolfas Ramanauskas-
Vanagas – LLKS
Tarybos 1949 m.
vasario16-osios
signataras

Ne mirę – tiktai
iškeliavę…

Nežemiško
gailestingumo viršūnė

Velykų Urbi et Orbi

Popiežius Benediktas XVI
šventė trečiąsias
savo pontifikato Velykas

Popiežius Benediktas XVI šventė trečiąsias savo pontifikato Velykas. Šeštadienio naktį Šventasis Tėvas Vatikano bazilikoje vadovavo Velykų nakties budėjimui. Velykų sekmadienio rytą Šv. Petro aikštėje aukojo dienos Mišias, o joms pasibaigus, sekmadienio vidudienį, perskaitė visam pasauliui skirtą savo velykinį kreipimąsi, 63 kalbomis palinkėjo viso pasaulio katalikams „linksmų šventų Velykų“ ir suteikė Apaštališkąjį palaiminimą Urbi et Orbi – Romai ir visam pasauliui.

„Resurrexi, et adhuc tecum sum. Alleluia! – Prisikėliau ir dabar visada esu su tavimi. Aleliuja.“ Brangieji broliai ir seserys, nukryžiuotas Jėzus prisikėlė ir šiandien jis mums kartoja šitą džiugią žinią – Velykų žinią. Priimkime ją nuoširdžiai nustebę ir dėkingi!

„Resurrexi et adhuc tecum sum – Prisikėliau ir dabar visada esu su tavimi.“ Šie 138 psalmės žodžiai skamba šiandien Mišių pradžioje. Juose, tekant Velykų saulei, Bažnyčia atpažįsta Jėzaus balsą, kuris keldamasis iš numirusiųjų, kupinas džiaugsmo ir meilės, kreipdamasis į Tėvą, sušunka: Mano Tėve, štai aš. Prisikėliau ir dabar esu ir visada būsiu su tavimi.


Pasaulinį gailestingumo kongresą pasitinkant

Mindaugas BUIKA

Pagal šv. Faustinos Kovalskos
mistinį patyrimą Vilniuje 1934
metais nutapytas paveikslas
tapo vienu populiariausių
Gailestingojo Jėzaus
atvaizdų pasaulyje

Sutampa su Jono Pauliaus II mirties metinėmis

Artėjantis Pasaulio apaštalinis gailestingumo kongresas taps dar vienu svarbiu įvykiu po to, kai popiežiaus Jono Pauliaus II sprendimu jau keleri metai kiekvieną Atvelykio sekmadienį celebruojama Dievo gailestingumo šventė. Ši visoje Bažnyčioje entuziastingai priimta liturginė naujovė buvo įvesta 2000 metais per Dievo gailestingumo kulto iniciatorės, Vilniuje gyvenusios lenkės vienuolės šv. Faustinos Kovalskos (1905-1938) kanonizaciją. Gailestingumo liudijimą skatinantis kongresas Romoje vyks balandžio 2-6 dienomis ir sutaps su Jono Pauliaus II trečiųjų mirties metinių minėjimu. Pranašišku ženklu laikoma tai, kad velionis Popiežius savo žemiškąją kelionę baigė 2005 metais Dievo gailestingumo šventės vigilijoje.


Procesas tęsiamas

Kazimieras Dobkevičius

Algirdas Petrusevičius su dukra
Kauno apygardos teismo salėje

Po Lietuvoje didelį rezonansą sukėlusio teisminio proceso prieš Vyčio kryžiaus ordino kavalierių, lietuviškojo automato „Vytis“ kūrėją, dim. kapitoną Algirdą Petrusevičių „dėl neteisėto ginklų laikymo ir jų realizavimo“ ir jo nuteisimo Kauno apygardos teisme vėl atnaujintas teisminis procesas, nagrinėjantis šią rezonansinę bylą.

Didįjį Penktadienį jau iš pat ryto būriavosi Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio kariai – partizanai, ryšininkai, keli buvę Lietuvos Seimo nariai, dimisijos pulkininkai ir net vienas generolas, didelis būrys spaudos ir televizijos darbuotojų, politinių kalinių ir tremtinių atstovai. Daugelis atėjo moraliai palaikyti Lietuvos patriotą, išgirsti kokius naujus kaltinimus jam pateiks ir kokiais argumentais juos pagrįs teismas.


Kryžiaus kelias miesto gatvėmis

Kryžių Gargždų miesto gatvėmis
neša Telšių vyskupijos licėjaus
moksleiviai Vilius ir Donatas

Didįjį penktadienį tikintieji Jėzų garbina, dalyvaudami Kristaus nueito Kryžiaus kelio, kančios apmąstyme, giedodami iškilmingoje eisenoje miestų gatvėmis. Gargžduose tą dieną kryžius ėjo iš rankų į rankas, jį nešė parapijos kunigai, Telšių vyskupijos licėjaus, propedeutinio kurso moksleiviai, ministrantai, ateitininkai

Jau antri metai Nemakščių parapijos klebonui kun. Stasiui Šlepavičiui pavyksta surinkti dvylika vyrų, kuriems jis, atkartodamas Jėzaus gyvenimo įvykius, šv. Mišių metu numazgoja kojas. Šiemet klebonas nusilenkė dvylikai mokinių.


Pasižadėjo legionieriai

Bronius VERTELKA

Komuniją dalija švč. Trejybės
bažnyčios
kun. Rimantas Kaunietis

Kovo 25-ąją, antradienį, Aukštaitijos sostinėje vyko Panevėžio vyskupijos Marijos legiono kurijos legionierių pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai „Acies“ šventė. Pats šventės pavadinimas reiškė atsinaujinimą, pasižadėjimą prie altoriaus, pasiryžimą aukotis Švč. Dievo Motinai. Šventėje buvo svečių – legionierių iš Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Subačiaus.

Marijos legionas yra tarptautinė katalikų vyrų ir moterų draugija, įkurta1921 metais Dubline, Airijoje. Jai gali priklausyti visi praktikuojantys katalikai nuo 18 metų, norintys tarnauti Dievui pagal Legiono įstatus. Marijos legionui priklauso tikrieji nariai ir pagalbininkai.


Kryžiaus kelias Kaune

Kryžiaus kelio eisena prasidėjo
prie Šv. arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčios
Zenono Šiaučiulio nuotrauka

Kovo 21-osios – Didžiojo penktadienio – vakare įvairių miesto parapijų tikintieji rinkosi prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Čia 20 valandą pradėta Kryžiaus kelio eisena, kuri tęsėsi Laisvės alėja ir Vilniaus gatve iki Arkikatedros Bazilikos. Kaip ir kasmet (šiemet jau šeštąjį kartą) eisenoje dalyvavo daugybė jaunų žmonių, šeimų, netgi su mažiausiais savo nariais, kurie ištvermingai žvarbų vakarą drauge su tėveliais nešė degančias žvakes ir keliavo pėsčiomis pusantros valandos trukusioje procesijoje. Eisenai vadovavo ir šventąjį Kryžių nešė arkivysk. Sigitas Tamkevičius. Pradėdamas procesiją arkivyskupijos ganytojas pakvietė, apmąstant Jėzaus Kristaus kančios kelią, melsti atsiteisimo už didžiausias visuomenės blogybes: negimusios gyvybės žudymą, girtuokliavimą ir nevilties skleidimą. Eisenoje dalyvavo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, įvairiose miesto parapijose tarnaujantys dvasininkai. Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai nešė degančius fakelus. Kryžių lydėjo ir pašvęstojo gyvenimo kongregacijų seserys vienuolės.


Auksinis kunigystės jubiliejus

Kazimieras Dobkevičius

Antrąją šv. Velykų dieną mons.
Vincentas Jalinskas, minėjęs
auksinį kunigystės jubiliejų,
dalija Šv. Komuniją Kauno
Arkikatedroje Bazilikoje

Kovo 24-ąją į Kauno Arkikatedrą Baziliką gausiai susirinkę parapijiečiai šventė ne tik antrąją šv. Velykų dieną, bet ir tądien minėtą – 83-čiuosius gyvenimo metus einančio mons. Vincento Jalinsko auksinį kunigystės jubiliejų.

Šv. Mišių aukai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, dalyvavo prelatas dr. Vytautas Vaičiūnas, monsinjorai Vincentas Jalinskas ir Vytautas Grigaravičius, kunigai Viktoras Brusokas, Oskaras Volskis ir Kęstutis Kėvalas.


Prieš pat šv. Velykas – įkurtuvės

Bronius VERTELKA

Rajono meras Povilas
Žagunis ir Garuckų kaimo
bendruomenės pirmininkė
Zita Šegamogienė

Didįjį ketvirtadienį Ramygaloje buvo atidarytas Socialinių paslaugų centras. Jo steigimui 155 tūkstančiai litų buvo skirti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos. Centro baldų ir įrangos įsigijimui rajono savivaldybė nepagailėjo 60 tūkstančių litų. Patalpų rekonstrukcijos darbus atliko UAB „Stapora“. Dabar po vienu stogu glaudžiasi senelių globos namai, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė bei socialinių paslaugų centras


Lietuvos istorijos atspindžiai

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Išsipildė Mykolo Dirsės (centre)
svajonė – atidaryta paroda
partizaninės kovos motyvais

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Ukmergėje buvo atidaryta kraštiečio, kilusio iš Taujėnų valsčiaus, Mykolo Dirsės tapybos darbų paroda. Joje – partizaninės kovos motyvai. „Norėčiau šią ekspoziciją padovanoti savo gimtojo krašto mokyklai, kad ją galėtų matyti jaunimas“, – parodos metu prasitarė autorius. Šią svajonę jam įgyvendinti padėjo Ukmergės rajono tarybos narys Valdas Petronis bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė.


Nesodintų bulvių bulviakasio laukiant

Petras KATINAS

Pažįstamas čiulbėjimas
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Nežinia, ar dar daug Lietuvoje liko žmonių, kurie vis dar galvoja, kad juos valdo tautos išrinktieji parlamentarai ar jų patvirtinta Vyriausybė. Tauta vis dar yra, tačiau valstybę faktiškai pasisavino grupelė žmonių, metų metais neišlendančių iš Seimo. Tie patys ministrai, departamentų direktoriai, apskričių viršininkai ir jų pavaduotojai ir t.t. Apskritai tiek biurokratų, įvairiausių klerkų nebuvo netgi sovietinės okupacijos dešimtmečiais. Ir kone kiekvienas jų ištiesęs ranką, į kurią net smulkiausiu reikalu besikreipiantis pilietis privalo įdėti didesnę ar mažesnę krūvelę šlamančiųjų. Tačiau baisiausia, kad kuo „nusipelnę gyventi geriau“ aukščiau sėdi, tuo daugiau ima. Ir jeigu per stebuklą koks būna nutveriamas už rankos, nė vienas neatsiduria už grotų.


Tibeto laisvės viltis vėl užkerta tankai

Tibeto dvasinis ir politinis
lyderis Dalai Lama

Pasaulio dėmesį patraukė įvykiai Tibeto sostinėje Lasoje – čia kovo 9 dieną prasidėjo neramumai. Iš pradžių vyko demonstracijos, budistų vienuoliai žygiavo demonstracijų priekyje, nešdami vėliavas ir skanduodami šūkius „Laisvę Tibetui“. Kovo 13-14 dienomis padėtis Lasoje vis labiau kaito, prasidėjo demonstrantų susirėmimai su policija. Kai kurie protestuotojai ėmė padeginėti parduotuves ir policijos automobilius. Policija panaudojo ašarines dujas ir šaunamuosius ginklus. Lasoje prasidėjo gaisrai, degė parduotuvės, kavinės. Kovo 14 dienos popietę į Lasą atvyko Kinijos kariuomenės daliniai, specialios paskirties policija.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija